نویسنده = حسین سلطان زاده
تعداد مقالات: 3
2. گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم

دوره 15، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 154-170

10.22034/ias.2019.95820

امیر حق جو؛ حسین سلطان زاده؛ فرهاد تهرانی؛ سیمون آیوازیان


3. بازتاب نقش پنج ضلعی منتظم در نقوش هندسی معماری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 15-40

10.22034/ias.2018.91746

بهناز منتظر؛ حسین سلطان زاده