نویسنده = حسین سلطان زاده
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر خصوصیات فرهنگی بر چگونگی استقرار مطبخ در خانه های قاجاری خرم آباد و اردبیل

دوره 18، شماره 44، اسفند 1400

10.22034/ias.2022.334456.1907

سودابه محمدزاده؛ حسین سلطان زاده؛ امیرمسعود دباغ


3. گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 154-170

10.22034/ias.2019.95820

امیر حق جو؛ حسین سلطان زاده؛ فرهاد تهرانی؛ سیمون آیوازیان