نویسنده = جواد حسن پورنامی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-98

فاطمه اکبری؛ جواد حسن پورنامی؛ رحیم چرخی