کلیدواژه‌ها = شاهنامه
توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 301-326

10.22034/ias.2020.253018.1395

سارا طوسی؛ محبوبه ضیاء خدادادیان؛ بتول فخر اسلام؛ مهدی نوروز