کلیدواژه‌ها = دوره صفوی
تأثیر آیین میترائیسم در نقش مایه های ماهی درهم فرش صفوی

دوره 17، شماره 40، اسفند 1399، صفحه 268-282

10.22034/ias.2020.219100.1186

حمید رضا آویشی؛ سوگند محمدزاده؛ عاطفه آویشی


مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 87-98

فاطمه اکبری؛ جواد حسن پورنامی؛ رحیم چرخی