کلیدواژه‌ها = ایران
واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران

دوره 19، شماره 47، آذر 1401، صفحه 91-105

10.22034/ias.2022.332065.1888

ابراهیم ثمین شریفی میاوقی؛ معصومه یعقوبی سنقرچی؛ مسعود حق لسان؛ علی جوان فروزنده


تأثیر برجام بر توسعه اقتصادی ایران (با تاکید بر صنایع دستی معاصر ایران)

دوره 19، شماره 45، خرداد 1401، صفحه 408-425

10.22034/ias.2020.250170.1365

علیرضا شهریاری؛ سید اسدالله اطهری؛ علی اکبر امینی


زمینه ها و عوامل حاکمیت قانون در توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران

دوره 16، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 377-388

10.22034/ias.2020.240545.1305

علی اکبر نصیری خلیلی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی علی پورقصاب امیری