کلیدواژه‌ها = شعر
بررسی روابط بینامتنی اشعار عطار نیشابوری با داستان های قرانی انعکاس یافته در نگارگری صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2021.292610.1646

جمعه جعفری برزیان؛ رحیمه چولانیان؛ عزیز عشمیدیان نژاد


بررسی رویکرد روانشناختی در اشعار دعبل خزاعی در تطبیق با عنصر عاطفه در نگارگری دوره عباسیان

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401

10.22034/ias.2023.378719.2129

عارف داودی؛ عبدالکریم البوغبیش؛ عزیز عشمیدیان نژاد