تعداد مقالات: 327

1. سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)

دوره 15، شماره 33، بهار 1398، صفحه 1-23

10.22034/ias.2019.91513

آذر رسولی؛ امید علی مسعودی؛ علی دلاور


2. مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS

دوره 14، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 1-21

10.22034/ias.2018.91563

فاطمه دهقانی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ ابوالقاسم دادور


5. نقش فرشته درکاشیکاری قاجاری صحن آزادی حرم مطهر امام رضا(ع)

دوره 13، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 1-20

اکرم نوری؛ محمدرضا حسنی


6. تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا

دوره 13، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 1-28

مریم عظیمی نژاد؛ علیرضا خواجه احمد عطاری؛ صمد نجار پور جباری؛ بهاره تقوی نژاد


9. مضامین نمادین شاهنامه در آثار هنری مازندران

دوره 15، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-28

10.22034/ias.2019.93925

علی اکبر اجاکه؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده


10. حفاظت از پل ساسانی- اسلامی کشکان استان لرستان با رویکرد منظرفرهنگی (هنری)

دوره 15، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-25

10.22034/ias.2019.101010

مهدی پیرحیاتی؛ بهنام پدرام؛ علیرضا انیسی


11. مقایسه سیمای جبرییل در معراج‌نامه‌های ابن‌سینا و میرحیدر در دو بعد فلسفی و تجسمی

دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-20

سید سعید احمدی‌زاویه؛ افرا خاکزاد


12. بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-22

حمیدرضا چتربحر؛ جمشید ملاپور؛ غلامرضا شاملو


13. بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-20

زینب مظفری خواه؛ مصطفی گودرزی


14. اتحاد دین و سیاست از نظرگاه روضۀ العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی)

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 7-28

10.22034/ias.2020.200963.1021

لیلا ولیان؛ شهروز جمالی؛ رضا صادقی شهپر


17. مقایسه دیدگاه سنایی و مولوی درباره زن

دوره 17، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 7-27

10.22034/ias.2020.216993.1163

فرشته ارجمندی؛ احمدرضا کیخای فرزانه؛ مصطفی سالاری


18. مدل بازاریابی هوشمند در توسعه شرکت های سرمایه گذاری صنایع دستی کشور

دوره 17، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 7-20

10.22034/ias.2020.214487.1131

محمد ابوالمعصوم؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ عبدالله نعامی


21. بررسی اثر فرهنگ و هنر اسلامی در همگرایی و واگرایی ایران و پاکستان

دوره 18، شماره 42، تابستان 1400

10.22034/ias.2020.228352.1234

امید علی اسدی؛ علی اکبر امینی؛ منصور تاجری


22. بازتاب نقش پنج ضلعی منتظم در نقوش هندسی معماری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 15-40

10.22034/ias.2018.91746

بهناز منتظر؛ حسین سلطان زاده


24. نگرشی هندسی و مفهومی به زمینه‌های گره ده تند و کند هنر گره‌چینی

دوره 14، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 21-40

10.22034/ias.2018.91564

مجید دهشتی؛ مهدی خوش‌نژاد؛ سیده مریم حسینی


25. عوامل فرهنگی مؤثر بر دگرگونی نقشمایه‏های انسانی در پارچه‏های دوره‌های صفوی و اول قاجار

دوره 13، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 21-41

مریم مونسی سرخه؛ سارا حسین‌زاده قشلاقی