تعداد مقالات: 314

103. بررسی تاثیر متون شیعی بر شمایل نگاری از امام علی(ع) در نگاره‌های فالنامه تهماسبی

دوره 14، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 97-131

10.22034/ias.2018.91568

زهرا شاقلانی پور؛ خشایار قاضی زاده؛ پرویز حاصلی


106. سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان

دوره 16، شماره 37، بهار 1399، صفحه 110-128

10.22034/ias.2020.108417

احسان رسولی؛ ایرج اعتصام؛ مهرداد متین


107. ساختار و عناصر بصری ظروف سنگی هلیل رود و جیرفت

دوره 15، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 112-128

10.22034/ias.2019.95735

علیرضا عزیزی یوسفکند؛ یوسف فاریابی؛ معصومه برسم


109. زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی

دوره 13، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 121-142

محمد افروغ؛ اصغر جوانی؛ فتحعلی قشقایی فر؛ امیرحسین چیت سازیان


111. پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب)

دوره 14، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 134-163

10.22034/ias.2018.91708

علیرضا خواجه احمد عطاری؛ مسعود آذربایجانی؛ حمیدرضا شعیری؛ دکتر صادق رشیدی؛ زینب حکمت


112. فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری

دوره 14، شماره 29، بهار 1397، صفحه 144-171

10.22034/ias.2018.91847

اکرم محمودی؛ علی اصغر جوانی؛ فرهنگ مظفر؛ فرزانه فرخ فر


114. بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزه های هنری

دوره 18، شماره 41، بهار 1400

10.22034/ias.2020.220646.1196

حمیرا برنایی بجد؛ علی اکبر امینی؛ عبدالرسول حسنی فر


115. گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 89-100

حمید فرهمند بروجنی؛ پروین سلیمانی


116. بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-114

سعیده باقرپور نجف آباد؛ منصور مهرنگار؛ محمد خزایی


120. ورود طب مدرن و جلوه‌های تحول آن در ایران عصر قاجار(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری)

دوره 15، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 129-153

10.22034/ias.2019.95736

فاروق طولی؛ نصرا له پورمحمدی املشی؛ بشری دلریش؛ طهماسب طالبی


122. بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره‌های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی

دوره 14، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 132-145

10.22034/ias.2018.91569

جواد دهدهجانی؛ احمد زارع ابرقویی


123. مضامین استعاره‌ها در منظومۀ سبیکة الذهب در تطبیق با آیات قرآن و انعکاس آن در مصداق هنری

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 137-185

10.22034/ias.2020.104192

بتول علی زاده ماهانی؛ محمد سلامتیان؛ عبدالرضا مدرس زاده


125. بررسی ویژگیهای بصری نقوش حیوانی سفالینه های شهر سوخته

دوره 13، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 143-165

فهیمه سراوانی