زیبایی‌شناسی و خلاقیت در مکتب پست مدرنیسم با تأکید بر الگوی مونتاژ در هنر معاصر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سوده عشقی ،دانشجوی دکتری فلسفه هنر،دانشکده هنر ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس،نشانی :تهران،پل گیشا ، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده هنر،گروه ادبیات نمایشی

3 دانشیار دانشکده هنر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکز

چکیده

معماری پست‌مدرن مرز روشنی میان هنر و جامعه‌شناسی نمی‌شناسد. بنا بر اندیشه‌ی «فرهنگ جهانی» که با تولید روزافزون دانش و تکنولوژی همراه است، فاصله‌ی میان تجدد و سنت در گفتمان‌های آفرینش‌ هنری دیگر چالشی بر سر راه خلاقیت نیست و بهره‌گیری از پارادایم تکثرگرایی و عدم‌ ‌قطعیت، اجتماع واژگان غیرهمسان را در فرهنگی مونتاژگونه ممکن می‌سازد. این پژوهش سعی دارد به درک الگوی مونتاژهای هنری و رابطه انکارناپذیر آن با هویت و سنت در جامعه ایرانی بپردازد. این الگوها، علی‌رغم اندیشه‌های نوجویانه، به گفتمان‌های دیرپای ملی و مذهبی نیز وابسته هستند و مسئله‌ی جایگاه خلاقیت هنری پست‌مدرن را با حفظ رهیافت‌های غرب و هویت ملی در هنر معاصر ایران طرح کرده‌اند. پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی-توصیفی است که داده‌های آن با شیوه سندکاوی جمع‌آوری شده و یافته‌های آن به روش تحلیل مضمون در روابط میان انگاشته‌ای اصلی، وابسته و واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تغییرات سریع امکانات جدید، فرصت پذیرش آراء متناقض با هویت ملی را برای مخاطبانشان کم می‌کند. چرا که از نشانه‌های جهانی جامعه‌ی پست‌مدرن، تولید و مصرف بی‌امان نشانه‌های فرهنگی است؛ نشانه‌هایی که روایات چندوجهی را پیش می‌کشند. در نتیجه بنا نمایشی آن حرکت کنند.حل ساخت آن.بر مسوولیت اخلاقی هنر پست‌مدرنیستی، با حفظ گفتمان‌های رایج محلی، می‌توان مفاهیم هنری معاصر را با الگوی مونتاژ، به شیوه‌ای خلاقانه بیان کرد تا مانند کالای پست‌مدرنیستی به اشاعه‌ی فرهنگ جهانی بپردازد.
اهداف پژوهش:

بررسی جایگاه خلاقیت پست‌مدرنیستی در هنر معاصر ایران.
درک و تفسیر الگوهای تلفیق و مونتاژ در تصاویر هنری و رابطه انکارناپذیر آن با هویت و سنت در جامعه ایرانی.

سؤالات پژوهش:

آیا الگوهای واگرایانه مونتاژ قادر به ارائه‌ی راه‌حلی برای ورود به بستر خلاقانه‌ی زیبایی‌شناسی پست‌مدرن در هنر معاصر ایران است؟

مضامین کلیدی مشترک میان انگاشت‌های اصلی (جامعه‌شناسی پست‌مدرن)، وابسته (خلاقیت هنری) و واسطه (الگوی مونتاژ در هنر معاصر ایران) کدام است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics and Creativity in the School of Postmodernism with Emphasis on the Model of Assembly in Contemporary Iranian Art

نویسندگان [English]

  • Soodeh Eshghi 1
  • seyed mostafa mokhtabad amreee 2
  • Mohammad Rezza Sharifzadeh 3
1 Soodeh Eshghi, PH.D. Student of philosophy of Art, faculty of Art and Architecture of Islamic Azad University Center Tehran Branch .
2 Professor of Tarbiat Modaress Univercity,Dramatic Literature Department of faculty of Art.
3 Associate Professor of Art research, Faculty of Art, Islamic Azad University Centeral Tehran,iran
چکیده [English]

Postmodern architecture knows no clear boundaries between art and sociology. According to the idea of ​​"global culture", which is associated with the increasing production of knowledge and technology, the gap between modernity and tradition in the discourses of artistic creation is no longer a challenge to creativity and the use of the paradigm of pluralism and uncertainty makes possible the assemblage of heterogeneous words in an assembled culture. This study tries to understand the pattern of artistic montages and its undeniable relationship with identity and tradition in Iranian society. Despite their innovative ideas, these patterns are also dependent on long-standing national and religious discourses and have raised the issue of the place of postmodern artistic creativity while preserving Western approaches and national identity in contemporary Iranian art. The present study is an analytical-descriptive study in which data is collected by document analysis and the findings are analyzed by content analysis between the relationships of the main, dependent and intermediate assumptions. The findings of the study indicate that the rapid change of new facilities reduces the opportunity for their audiences to accept opinions that contradict their national identity. Since one of the global symbols of postmodern society is the disordered production and consumption of cultural signs; symbols that give rise to multifaceted narratives. As a result, according to the moral responsibility of postmodern art, by preserving the common local discourses, contemporary art concepts can be expressed in a creative way with a montage pattern in order to spread world culture alike postmodern commodity.
Research objectives:
1. To study of the position of postmodernist creativity in contemporary Iranian art.
2. To understand and interpret the patterns of integration and assembly in artistic images and its undeniable relationship with identity and tradition in Iranian society.
Research questions:
1. Can divergent assembly patterns able to provide a solution to enter the creative context of postmodern aesthetics in contemporary Iranian art?
2. What are the key themes common between the main concepts (postmodern sociology), dependent (artistic creativity) and intermediary (assembly model in contemporary Iranian art)?

کلیدواژه‌ها [English]

  • assembly model
  • pluralism
  • postmodern school
  • postmodern aesthetics
Ahmadi, B. (1388). Truth and Beauty, 17th edition., Tehran: Markaz Publishing.

Afshar Mohajer, K. (1384). Iranian Artist and Modernism First Edition, Tehran: Samat Publications.

Ball, S. (1393). Photographic Aesthetics, Translated by Mohammad Reza Sharifzadeh, First Edition, Tehran: Scientific Publications.

Gheydarlou, H. (1394). "Using Photomontage in Iranian Posters between 2001 and 2011", M.Sc. Thesis, Shahed University.

Gott, B. and McEurloops, D. (1391). Encyclopedia of Aesthetics, translation: A group of translators, fifth edition, Tehran: Academy of Arts

Harvey, D. (1393). Postmodern Status: Research in the Origins of Cultural Transformation, Second Edition, Tehran: Pajhwok.

Jameson, F. (1391). Postmodernism and Consumer Society, Translator: Vahid Valizadeh, First Edition, Tehran: Pajhwok Publishing.

Kashmirshkan, H. (1394). Contemporary Iranian Art, First Edition, Tehran: Nazar Cultural Research and Publishing Institute.

Nozari, H. A. (1385). Formulation of modernity and postmodernity, the contexts of historical development and the fields of social evolution, second edition, Tehran: Naghsh Jahan Publishing.

Nozari, H. A. (1392). Postmodernity and Postmodernism Definitions, Theories and Schools, Fourth Edition, Tehran: Naghsh Jahan.

Rafi-Pour, F. (1384). Development and Contradiction, 10th Edition, Tehran: Anteshar Co.

Santak, S. (1390). About Photography, Majid Akhgar, First Edition, Tehran: Profession and Artist Publications.

Shaygan, D. (1393). New Enchantment: Forty-Piece Identity and Mobile Thinking, Translator: Fatemeh Valiani, Seventh Edition, Tehran: Farzan Rooz Publishing.

Tabii, A. (1394). The Relationship between Postmodern Idea and Indeterminacy: A Comparative Study of Western Philosophy and Art, Third Edition, Tehran: Ney Publishing.

Tahmasbpour, A. R. (1387). Naser al-Din Shah Photographer, Second Edition, Tehran: Publication of Iranian History.

Zimran, M. (1393). Fundamentals of Criticism and Opinion in Art, First Edition, Tehran: Naghsh Jahan Publishing.

Arab Beigi, A. (1395). "Postmodernism is the end of the crisis; A Look at Contemporary Iranian Art from a Sociological Perspective ", International Conference on Science and Technology, Spain-Barcelona.

Alizadeh Oskooi, P; Bonyardalan, I.; Afshar Mohajer, K.; Sharifzadeh, M. R. and Safian, M. J. (1398). “A Comparative Study of the Relationship between Kant's Highness and the Paintings of Mary and Christ in Byzantium and Gothic", Islamic Art Studies, Fifteenth Year, No. 35, Fall 1398, pp. 49-69.

Golshiri, S. (1384). "Postmodernism in Contemporary Iranian Fiction", Literary Research, No. 8.

Kamali Dolatabadi, R. (2012). «Photo; The origins of photomontage modernism; The Origin of the Contemporary Era”, Journal of Society, Culture, Media, Second Year (5), pp. 86-71.

Khmer, Gh. H., Jadid al-Islami, H. and Salari, M. (1398). "Study of the aesthetic components of Islamic works of art based on the mystical views of Mullah Mohsen Feyz Kashani and Abraham Maslow", Islamic Art Information, Year 15, Issue 35, Fall 2017, pp. 166-203.

Mohammadi, A. (1391). "Image as a Subject of Contemporary Iranian Photography", Golestaneh, No. 120.

Moghimnejad, S. M. (1384). "Photomontage and multiple strategies of technology and art companionship", Book of the Month of Art, December and January (88-87). 52-42.

Ades, D. (1986). Photomontage, USA, Thames and Hudson, London: Rev. and enl. ed. Publisher.

Stamps, S. (2013). Culture, Identity, and Modernity in Contemporary Iranian Photography. McNair Scholars Journal, 17(1), 17.

Picture 3: http://akskhaneh.com/

Picture 4: http://akskhaneh.com/