زیبایی‌شناسی و خلاقیت در مکتب پست مدرنیسم با تأکید بر الگوی مونتاژ در هنر معاصر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سوده عشقی ،دانشجوی دکتری فلسفه هنر،دانشکده هنر ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس،نشانی :تهران،پل گیشا ، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده هنر،گروه ادبیات نمایشی

3 دانشیار دانشکده هنر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکز

10.22034/ias.2020.108416

چکیده

معماری پست‌مدرن مرز روشنی میان هنر و جامعه‌شناسی نمی‌شناسد. بنا بر اندیشه‌ی «فرهنگ جهانی» که با تولید روزافزون دانش و تکنولوژی همراه است، فاصله‌ی میان تجدد و سنت در گفتمان‌های آفرینش‌ هنری دیگر چالشی بر سر راه خلاقیت نیست و بهره‌گیری از پارادایم تکثرگرایی و عدم‌ ‌قطعیت، اجتماع واژگان غیرهمسان را در فرهنگی مونتاژگونه ممکن می‌سازد. این پژوهش سعی دارد به درک الگوی مونتاژهای هنری و رابطه انکارناپذیر آن با هویت و سنت در جامعه ایرانی بپردازد. این الگوها، علی‌رغم اندیشه‌های نوجویانه، به گفتمان‌های دیرپای ملی و مذهبی نیز وابسته هستند و مسئله‌ی جایگاه خلاقیت هنری پست‌مدرن را با حفظ رهیافت‌های غرب و هویت ملی در هنر معاصر ایران طرح کرده‌اند. پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی-توصیفی است که داده‌های آن با شیوه سندکاوی جمع‌آوری شده و یافته‌های آن به روش تحلیل مضمون در روابط میان انگاشته‌ای اصلی، وابسته و واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تغییرات سریع امکانات جدید، فرصت پذیرش آراء متناقض با هویت ملی را برای مخاطبانشان کم می‌کند. چرا که از نشانه‌های جهانی جامعه‌ی پست‌مدرن، تولید و مصرف بی‌امان نشانه‌های فرهنگی است؛ نشانه‌هایی که روایات چندوجهی را پیش می‌کشند. در نتیجه بنا نمایشی آن حرکت کنند.حل ساخت آن.بر مسوولیت اخلاقی هنر پست‌مدرنیستی، با حفظ گفتمان‌های رایج محلی، می‌توان مفاهیم هنری معاصر را با الگوی مونتاژ، به شیوه‌ای خلاقانه بیان کرد تا مانند کالای پست‌مدرنیستی به اشاعه‌ی فرهنگ جهانی بپردازد.
اهداف پژوهش:

بررسی جایگاه خلاقیت پست‌مدرنیستی در هنر معاصر ایران.
درک و تفسیر الگوهای تلفیق و مونتاژ در تصاویر هنری و رابطه انکارناپذیر آن با هویت و سنت در جامعه ایرانی.

سؤالات پژوهش:

آیا الگوهای واگرایانه مونتاژ قادر به ارائه‌ی راه‌حلی برای ورود به بستر خلاقانه‌ی زیبایی‌شناسی پست‌مدرن در هنر معاصر ایران است؟

مضامین کلیدی مشترک میان انگاشت‌های اصلی (جامعه‌شناسی پست‌مدرن)، وابسته (خلاقیت هنری) و واسطه (الگوی مونتاژ در هنر معاصر ایران) کدام است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • soodeh eshghi 1
  • seyed mostafa mokhtabad amreee 2
  • Mohammadreza Sharifzadeh 3
1 Soodeh Eshghi, PH.D. Student of philosophy of Art, faculty of Art and Architecture of Islamic Azad University Center Tehran Branch .
2 Professor of Tarbiat Modaress Univercity,Dramatic Literature Department of faculty of Art.
3 Associate Professor of Art research, Faculty of Art, Islamic Azad University Centeral Tehran,iran
چکیده [English]

.