سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

معماری اسلامی ایران حاصل تداوم طبیعی معماری در دوره‌های مختلف تاریخی است.  از ­این­رو، شناخت و مطالعه تاریخ  معماری  می­تواند راهگشای ما در شناخت معماری دوره‌ی اسلامی و جنبه‌های مختلف آن باشد. اواخر قرن هشتم هجری قمری، آشفتگی­های سیاسی ایران، زمینه را برای حمله تیمور گورکانی به این کشور فراهم کرد. تیموریان، پس از تصرف ایران بیش از یک قرن، یعنی تا زمان ظهور صفویه بر این کشور حکم راندند. تیمور، پس از ویران کردن بناها و قتل­عام نمودن مردم شهرها، به ساختن بناهای باشکوه رغبت نشان داد. جانشینان او نیز این روش را پی­گرفتند. بر اثر این کارها، هنرهای گوناگون، به­ویژه هنر معماری رونق یافت. این پژوهش با روش تاریخی­_توصیفی و مطالعه‌ی کتابخانه­ای انجام شده­ است. یافته­های پژوهش نیز نشان می­دهد که در دوره‌ی تیموریان، بناهای باشکوهی به­ ویژه در خراسان کنونی ساخته شد که از شاهکارهای معماری ایران به شمار می‌روند. اگرچه، روش  معماری در دوره تیموریان ریشه در معماری دوره­های پیشین چون آل مظفر دارد، اما در این دوره، معماری از نظر عظمت و غنای تزئینات به شکوفایی کم­سابقه­ای دست یافت که آن را می­توان در بناهایی چون مدرسه‌ی غیاثیه خرگرد، مدرسه دودر، مسجد گوهرشاد و بی بی خانوم مشاهده کرد.
هدف‌های پژوهش:

بررسی سبکِ هنر معماری و رونق آن در دوره تیموریان.
بررسی عناصر تزیینی ایرانی و نشان دادن غنای آن در هنر معماری دوره‌ی تیموریان.

سوالات پژوهش:
1. مشخصه‌ی اصلی معماری عهد تیموری که آثار این دوره را از سایر بناها متمایز می‌سازد، چیست؟
2 . سبک و ویژگی معماری تیموری در چه بناهایی قابل مشاهده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Style and Architectural Decorations of Timurid Structures

نویسندگان [English]

  • Ehsan Rasouli 1
  • Iraj Etesam 2
  • Mehrdad Matin 3
1 Department of Architecture, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Department of Architecture,Science and Reasearch Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
3 Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
چکیده [English]

The Islamic architecture of Iran is the result of a natural continuity of architecture in diverse historical epochs. Therefore, perceiving and studying the history of architecture can aid understanding the architecture of the Islamic period and its various aspects. In the late eighth century AH, the political turmoil in Iran paved the way for Timur Gurkhani to invade the country. The Timurids ruled Iran for more than a century, until the rise of the Safavids. Timur, after destroying the building and massacring the people of the cities, showed interest in building magnificent structures. His successors followed suit. As a result of these works, various arts flourished, especially the art of architecture. His successors followed the same suit. As a result of these works, various arts flourished, particularly the art of architecture. This research is accomplished via a historical-descriptive method followed by library study. The research findings also show that during the Timurid period, magnificent buildings were built mainly in present-day Khorasan, which are among the architectural masterpieces of Iran. Although the method of architecture in the Timurid period is influenced by the architecture of earlier periods such as the Al-Muzaffar era, however, the architecture of the Timurids, in terms of grandeur and richness, has achieved an unprecedented flourishing visible in various structures such as the Ghiasieh School of Khordgerd, Dodar School, Goharshad Mosque and Bibi Khanoom.
Research objectives:
1. To study the style of architectural art and its prosperity in the Timurid period.
2. To scrutinize Iranian decorative elements and its richness in the architectural art of the Timurid period.
Research questions:
1. What is the main feature of Timurid architecture that distinguishes the works of this period from other buildings?
2. In what structures can the style and features of Timurid architecture be perceived?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • style and decoration
  • Khorasan
  • Timurids
Aka, I. (2011). Teymourians, translated by Akbar Sabouri. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies.
Blair, Sch. and Bloom J. (1999). Islamic Art and Architecture (2), translated by Yaghoub Azhand, Tehran: second edition, Academy of Arts.
Connell, E. (1368). Islamic Art, translated by Houshang Taheri. Tehran: Toos.
Dani, A. H. (1378). Timur Heritage, translated by Mohammad Mehdi Tavassoli, Rovalindi: S. T.
Dilbo, F. R. (2005). Iranian Arts, Translation, Parviz Marzban, Tehran, Forouzan Publishing and Research, First Edition.
Grubb, E.; Sherato, U. (1376). History of Iranian Art (9) Patriarchal and Timurid Art, translated by Yaghoub Azhand. Tehran: Molly.
Hillenbrand, R. (2007). Islamic Art and Architecture, translated by Ardeshir Ashrafi, first edition.
Jamshidi Kouhsari, M. (2010). The state of architecture in the Timurid period.
Javadi, A. (1363). Iranian architecture: 84 articles by 33 Iranian researchers. Tehran: Cluster.
Jer, Kh. (2012). Larus Culture, (Arabic - Persian), translated by Seyed Hamid Tabibian, 19th edition, Tehran: Amirkabir Publishing Institute.
Kiani, M. Y. (1998). History of Iranian Architecture in the Islamic Period, Tehran: Samat Publications, Second Edition.
Pope, A. (1373). Iranian Architecture, translated by Gholam Hossein Sadri Afshar, Tehran: Farhangian Publications.
Pirnia, M. K. (1386). Iranian architectural stylistics. Edited by Gholam Hossein Memarian. Tehran: Soroush Danesh.
Rasooli, H. (1384). History and architectural methods in Iran. Tehran: Pashtun.
Madadpour, M. (1377). Spiritual wisdom and the field of art. Tehran: Office of Religious Studies of Art.
Mollazadeh, K. and Mohammadi, M. (2002). Tehran Schools and Religious Buildings, Tehran: Surah Mehr Publishing Company, First Edition.
Thaxton, H. et al., (2005), Teymourian, translated by Yaghoub Azhand, Tehran: Molly Publishing.
Wilber, D. N. (1393). Islamic architecture of Iran in the Ilkhanate period. Translated by Abdullah Faryar. Tehran: Scientific and cultural.
Wilber, D. and Golumbak, L. (1374). Timurid Architecture in Iran and Turan Translated by Keramatullah Afsar, Mohammad Yousef Kiani, Tehran: Cultural Heritage Organization.
Azarkhordad, F.; Zarei, A.; Hashemi Zarajabadi, H. (1397). Evaluation and recognition of applied geometry of the Timurid era in the design of the tomb of Maulana Zainuddin Abu Bakr Taybadi, Scientific-Research Journal of Islamic Art Studies, Fourteenth Year, No. 31, pp. 164-187.
Casts, m. (1378). Heidegger and the Hindu perception of place. Porch, Summer, No. 3: 1-13.
Daneshdoost, Y. (1980). The Architectural Art of Iran in the Timurid Period, Journal of Works, No. 1, pp. 91 – 102.
Donald, W. (2008). Ghavamuddin Shirazi (architecture of the Timurid period). Translation of Hedyeh Nourbakhsh, Golestan Honar, No. 13, pp. 74-83.
Ebrahimi, E. (1397). A Study of the Architecture of the Timurid Period (with Emphasis on Mosques and Schools), Scientific Quarterly, Specialized Approach to Religious Culture, First Year, No. 4, pp. 137-160.
Emami, N. (1375). Culture of Cultural Heritage - A Look at the Islamic Arts of the Timurid Period, Mushkooh. No. 53, pp. 145 – 167.
Homayoun, Gh. A., (1351), The Influence of Iranian Architecture in Europe, Journal of Art and People, No. 117, pp. 32-36.
Khazaei, M. (2009). The Structure and Role of Timurid Schools in the Khorasan Region, Two Quarterly Journal of Islamic Art Studies, No. 11, pp. 59-78.
Naghizadeh, M.; Aminzadeh, B. (1385). An introduction to explaining the meaning of architecture. Teacher of Art, Autumn and Winter, No. 1, pp. 81-96.
Pasandideh, M. (2004). four endowment schools from the Timurid and Safavid periods. Endowment of Immortal Heritage, Twelfth Year. Pp. 47 and 48, pp. 145 – 167.
Ramezanzadeh, A.; Bahmani Qajar, M. A. (1387). Iranian identity and ethnic pluralism. National Studies Quarterly, Spring, No. 33: 69-96.
Sadeghi, A. R.; Ahmadi, F. (2010). A Reflection on the Principles of Architecture in the Timurid Period with Emphasis on Recognizing the Building of Ghiasieh Khorgard School, Book of the Month of Art, No. 149, pp. 106-111.
Tribe, E.; Hojjat, J.; Ansari, H. R. (1394). Definition and compilation of an architectural form analysis machine based on the analysis and rethinking of the critique system. Architectural Studies of Iran, Autumn and Winter, No. 8, pp. 73-88.
Vali, Z. and Arab, M. (2017). A Study of the Decorative Patterns of Iranian Islamic Architecture Based on the Ilkhanid Period, Kharazmi History, Fifth Year, No. 16.
Zare, R. (2002). A Visit to the Tomb of Goharshad Khatoon and the Herat Women's Garden Complex, History of Foreign Relations. No. 10, pp. 193 - 194.
Ansari, M. (1988). Principles of Islamic and Traditional Architectural Design, Master Thesis in Architecture, Tarbiat Modares University
Kisto, S. (1977). The Architect in the middle Ages, East and west, in: (ends) Kisto, s. Architect chapter in the history, New York: Oxford University press.
Simpson, J.A. and Weiner, E. (1989). The Oxford English dictionary. Vol.1. Oxford: Clarendon press
Ebrahimi, E. (1397). A Study of Timurid Architecture (with Emphasis on Mosques and Schools), Quarterly Journal of Religious Culture Approach, First Year, No. 4, pp. 137-160.
Pope, A. (1373). Iranian Architecture, translated by Gholamhossein Sadri Afshar, Tehran: Farhangian Publications.
Khazaei, M. (2009). The Structure and Role of Timurid Schools in the Khorasan Region, Journal of Islamic Art Studies, No. 11, pp. 59-78.
Sherato, U. et al., (1997). Patriarchal and Timurid Art, translated by Yaghoub Azhand, Tehran: Molly Publications, first edition.