کاربرد مفهومی رنگ در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه مازندران، ایران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 دانشیار دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

رنگ‌ها دارای ویژگی‌های بصری، معنایی و روانی خاصی هستند که این ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد، آنها را در زمره‌ی مهم‌ترین ابزارهای خلق آثار هنری قرار داده است. رنگ در ادبیات، به عنوان یکی از هنرهای هفتگانه، بازتابی چشمگیر دارد. گویندگان و سخنوران چیره‌دست از رنگ به مثابه‌ی ابزاری کارآمد در تصویرسازی، خیال‌پردازی و انتقال مفاهیم بهره جسته‌اند. از همین‌رو با بررسی و تحلیل شیوه و میزان استفاده از عنصر رنگ در آثار شاعران و نویسندگان، می‌توان تا حدودی به زوایای پنهان و ساختار کلی آثار پی برد. با تکیه بر این ویژگی، در مقاله‌ی پیشِ رو دیدگاه نظامی نسبت به مقوله‌ی رنگ، میزان استفاده‌ی او از این عنصر و مقایسه و تحلیل رنگ‌های سیاه (مؤلفه‌ی اندوه)، سفید (مؤلفه‌ی امید)، سرخ (مؤلفه‌ی هیجان)، زرد (مؤلفه‌ی شادی)، سبز (مؤلفه‌ی معنویت) و آبی (مؤلفه‌ی آرامش) در دو منظومه‌ی «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» بررسی شده است. روش انجام این تحقیق، تحلیل محتوا و حجم نمونه، کلیه رنگ‌واژه‌های موجود در دو اثر نظامی گنجوی بوده است. جامعه‌ی آماری نیز کلیه اشعاری است که حاوی رنگ‌واژه هستند. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی از قبیل توزیع و درصد فراوانی مؤلفه‌ها، جداول، نمودارهای ستونی و دایره‌ای استفاده شده است. مقایسه‌ی رنگ‌ها به عنوان مؤلفه‌های معنادار در آثار مذکور نشان می‌دهد که رابطه‌ی معناداری میان میزان استفاده از رنگ‌ها و محتوای هر یک از این دو مجموعه وجود دارد؛ عناصر امید، شادی و آرامش در «خسرو و شیرین» نسبت به «لیلی و مجنون» بیشتر و عناصر هیجان، معنویت و اندوه در «لیلی و مجنون» افزون بر «خسرو و شیرین» است. محققان پژوهش حاضر با استناد به این نتایج باور دارند که نظامی ضمن داشتن یک نگاه کلی به درون‌مایه‌ی داستان‌های خود، در استفاده از جزئیات نیز نهایت دقت را به خرج داده و از تمامی این جزئیات در زمینه‌ی یک ساختار کلّی بهره جسته است.
اهداف پژوهش:

بررسی میزان رنگ‌های به‌‌ کار رفته در دو منظومه‌ی «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون».
مقایسه‌ی بسامد رنگ‌واژه‌ها به عنوان مؤلفه‌های امید، اندوه، شادی، هیجان و معنویت در دو منظومه‌ی «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون».

سؤالات پژوهش:

بار روانی و معنایی رنگ‌های گوناگون از نظر نظامی چگونه است؟
بسامد رنگ‌های مختلف در دو مجموعه‌ی «لیلی و مجنون» و «خسرو و شیرین» به چه میزان است و چه ارتباطی میان میزان رنگ‌ها و محتوای آثار یادشده وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conceptual Application of Color in the "Khosrow and Shirin" and "Leily and Majnoon" Literary Collections

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezza Rezzanejad 1
  • Ahmad Ghanipour Malekshah 2
  • Morteza Mohseni 3
  • Masoud Rohani 3
1 PhD student, University of Mazandaran, Iran
2 Associate Professor
3 Associate Professor, Mazandaran University, Iran
چکیده [English]

Colors have a distinctive visual, semantic and psychological assets that has made them the most imperative tool for creating works of art. Color in literature is considered as one of the seven arts. Dominant speakers and lecturers have used color as an effective tool in illustrating, imagining, and conveying concepts. Therefore, by examining and analyzing the method and extent of applying the element of color in the works of poets and writers, it is possible to comprehend the implied approaches and the general structure of such works. Based on this feature, in the following article, the perspective of Nezami and his outlook towards the category of color and the extent of his use of this element and the comparison and analysis of the colors: black (component of sadness), white (component of hope), red (component of emotion), yellow (component of happiness), green (component of spirituality) and blue (component of tranquility) have been studied in his two famous poems "Khosrow and Shirin" and "Leily and Majnoon". The method of this research is based on content analysis and the sample size includes all the applied color-words in the two literary artworks of Nizami Ganjavi; furthermore, the statistical community consists of all poems that contain color-words. In data analysis, descriptive statistical methods such as distribution and frequency percentage of components, tables, bar graphs and circles have been used. Comparison of colors as noteworthy components in these works shows that there is a significant relationship between the use of colors and the content of the two literary collections; the elements of hope, happiness and peace in "Khosrow and Shirin" are more visible than "Leily and Majnoon" and the elements of excitement, spirituality and sorrow in "Leily and Majnoon" are more observed compared to "Khosrow and Shirin". Based on the results, the researchers of the present study consider that Nezami, while having an overview of the theme of his stories, has also been extremely careful in using details and has applied all specifics in the context of a general structure.
Research objectives:
1. Investigating the quantity of colors used in the two poems "Khosrow and Shirin" and "Leily and Majnoon".
2. Comparing the frequency of color-words as components of hope, sadness, happiness, excitement and spirituality in the two poems "Khosrow and Shirin" and "Leily and Majnoon".
Research questions:
1. What is the psychological and semantic burden of different colors from Nezami’s point of view?
2. What is the frequency of different colors in the two collections "Lily and Majnoon" and "Khosrow and Shirin" and what is the relationship between the amount of colors and the content of the mentioned works?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nezami
  • "Khosrow and Shirin"
  • "Lily and Majnoon"
  • Color
The Holy Quran (1389). Translation: Seyed Mohammad Reza Safavi, Qom: Maaref Publishing Office.
Einstein, A. and Enfeld, L. (1361), The Evolution of Physics, translated by Ahmad Aram, Tehran: Kharazmi Publishing Company.
Abu Ali Sina, J. M. B. (1389). Law, translated by Abdul Rahman Sharafkandi. Tehran: Soroush, Volume III.
Eaton, J. (1995). Book of Color, translated by Mohammad Hossein Halimi, Tehran: Printing and Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Pourhosseini, M. (2005). The Meaning of Color, Tehran: Blue Art, First Edition.
Pour Ali Khani, H. (2001). The Mysterious World of Colors. Tehran: Thousands.
Dee, J. and Taylor, L. (2008). Color Psychology, translated by Mehdi Ganji, Tehran: Savalan Publishing.
Sun, H. (1999). Life with Color, translated by Naghmeh Saffarianpour, Tehran: Hekayat Publishing Cultural Institute.
Shafiee Kadkani, M. R. (1993). Imaginations in Persian Poetry, Tehran: Agah Publications.
Shamisa, S. (1998). Farhang-e Asharat, Tehran: Ferdowsi.
Shamisa, S. (2003). A Look at Sohrab Sepehri, Tehran: Morvarid Publications.
Tusi, M. Ibn M. ibn H. (1348). Reincarnation of the Ilkhanid Letter, with Introduction and Comments by Modarres Razavi, Tehran: Publications of the Iranian Culture Foundation.
Farzan, N. (1998). History of the Evolution of Art and Paint Industry in Iran and the World, Tehran: Tehran Publishing.
Cooper, J. (2000). Illustrated Culture of Traditional Symbols, translated by Maliheh Karbasian, Tehran: Farshad.
Luscher, M. (2016). Psychology of Colors, translated by Vida Abizadeh, Tehran: Darsa Publications.
Nezami, E. Ibn Y. (2013). Khosrow and Shirin, Scientific-Critical Text from 14 Manuscripts (with Duplicate Text and Glossary), Edited by Behrouz Thorotian, Tehran: Amirkabir.
Nezami, E. Ibn Y. (2007). Lily and Majnoon, Edited by Behrouz Thorotian, Tehran: Amirkabir.
Nezami, E. Ibn Y. (2010). Haft Peykar, edited by Behrouz Tharotian, Tehran: Amirkabir.
Nezami, E. Ibn Y. (2014), Sharafnameh, edited by Behrouz Thorotian, Tehran: Amirkabir.
articles:
Panahi, M. (2006). "Study of color psychology in Nima's collection of poems", Literary Research, pp. 82-49.
Najafabadi, E. and Fanaei, Z. (1396). "Analysis of the use of color in the paintings of Mir Haidar's Ascension based on the place of color in the Holy Quran and hadiths", Islamic Art Studies, No. 28, Winter 2017: pp. 98-119.
Judy Nemati, A. (2008). "The Proportion of Colors in Imaginary and Core Forms of Shahnameh Narrative", Persian Language and Literature Research, pp. 82-57.
Hasnoli, K. (2003). "Color Analysis in the Poems of Sohrab Sepehri", Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, pp. 103-61.
Hasnoli, K. and Ahmadian, L. (2007), "The Function of Color in Ferdowsi's Shahnameh (based on two colors, black and white)" Adabpojehi, pp. 165-143.
Rahimi Shashdereh, Gh. R. and Safabakhsh, N. (2012). "Youth confrontation with aging based on the element of color in military images", Textbook of Persian Literature, pp. 124-111.
Rezaei Ardani, F. (2008). "Analytical-Comparative Critique of" Khosrow and Shirin "and" Lily and Majnoon "by Nezami Ganjavi", Journal of Lyrical Literature, Year 6, Issue 11, Fall and Winter 2008, pp. 87- 112.
Sharifzadeh, M. R. and Taqdasnejad, Z. (1398). "Comparative study of the story of Majnoon painting among the teeth of Khamseh Tahmasebi with a fabric drawing in the Boston Museum, registered in 1928.2 based on the theory of intertextuality", Islamic Art Studies, Fifteenth Year, No. 34, Summer 1398, pp. 29-46.
Ghazizadeh, Kh. and Khazaei, M. (2005). "The authorities of color in the military body week and its manifestation in a sample of paintings", Islamic Art Studies, No. 3, Autumn and Winter
Ghazizadeh, Kh. and Hasili, P. (1398). "Artistic expression in the paintings of the story of Lily and Majnoon in Khamseh Tahmasebi", Nagreh, No. 50, Summer 1398, pp. 76-91.
Kolahchian, F. and Nazarifar, F. (2016). "Analysis of the content-rhetorical function of colors in Attar's sonnet", Textbook of Persian Literature, pp. 78-63.
Kolahchian, F. and Nouraie, E. and Nazarifar, F. (1396). "Reflections on the content function of color in Rumi's lyric poems", Literary Textbook, pp. 129-99.
Mohammadi, N. (2014). "A Comparative Study of Majnoon and Lily Amir Khosrow and Lily and Majnoon Nezami Ganjavi", Special Issue of the Academy (Subcontinent), Second Year, Spring and Summer 2014. pp. 287-303.
Marathi, M. (2016). "Analysis of the use of blue color in the depiction of the character of" Majnoon "in Iranian painting of the Timurid and Safavid periods", Nagreh, No. 37, Spring 2016, pp. 48-62.
Wardi, Z. and Mokhtarnameh, A. (2007). "A Study of Color in the Stories of the Military Body Weekly", Literature Research, pp. 189-167.