تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار تاریخ تمدن اسلامی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مشهد ، مشهد ، ایران

4 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هیچ تمدنی در خلأ به وجود نیامده و نمی‌آید. هر تمدنی میراث‌دار گذشته خود است و در نسبتی معنادار با آن قرار دارد. در حقیقت آنچه از گذشته بر جای می‌ماند، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری آینده بازی می‌کند. عصر طلایی تمدن اسلامی را نیز باید با توجه به این اصل و در زمینه‌ی فرهنگی و تمدنی پیش از خود به فهم درآورد. تمدن طلایی اسلام که در عصر خلافت عباسی به وجود آمد، به طور مشخص در ارتباط با تمدن‌های مجاور خود بود. در این میان، تمدن‌ ایرانیِ عصر ساسانی نقش بسزایی در شکل‌گیری تمدن اسلامی دارد. اشرافیت زرتشتی در تاریخ تمدن ایران، همواره به عنوان نخبگان فرهنگی پرچمداران علم و دانش بوده‌اند. در عصرِ ساسانی ما شاهد این هستیم که توان این نیروی نخبگانی، به بالاترین حد خود می‌رسد. با توجه به حوادث جهانی چون بسته ‌شدن مدارس علمی در امپراطوری روم شرقی، جهان ایرانی در عصر ساسانی به رهبری نخبگان زرتشتی، بیش از پیش کانون مباحث علمی جهان متمدن می‌گردد. در این پژوهش کوشیده‌ایم تا با روشی کتابخانه‌ای نشان دهیم زرتشتیان چگونه پس از اسلام توانستند به عنوان یک نیروی فرهنگی زنده بمانند و با انتقالِ سنتِ دانش در عصر ساسانی، به جهان اسلام منشأ خدمات بسیاری شوند. نتایج پژوهش نشان‌دهنده‌‌ی آن است که انحلال نظام ساسانی، دستاوردهای فرهنگی زرتشتیان را از دایره‌ی بسته‌ی موبدان بیرون آورد و دستاوردهای علمی گذشته را پایه‌ی تحولات جدید ساخت. در این میان دو حوزه‌ی دانش بیش از هر حوزه‌ی دیگری توانستند از میراث زرتشتی بهره‌گیری کنند: نخست دانشِ پزشکی که با سنت غنی جندی‌شاپور در پیوند است و دیگری فلسفه و حکمت که نمونه‌ی بارز انتقال آن در آثار سهروردی قابل مشاهده است.
اهداف پژوهش:

بررسی حوزه‌‌های دانش در ایران زرتشتی پیش از اسلام.
بررسی خدمات فرهنگی اندیشه‌ی زرتشتی در ایران دوره‌ی اسلامی.

سؤالات پژوهش:

چه حوزه‌های دانشی از ایران پیش از اسلام به ایران پس از اسلام انتقال پیدا کردند؟
تأثیرات فرهنگی حوزه‌ی زرتشتی در دوره اسلامی به چه صورت بوده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Zoroastrian Cultural-Religious Services on the Development of Iranian-Islamic Civilization

نویسندگان [English]

  • Elahe Ziaei 1
  • Shahrbanoo Delbari 2
  • Ardashir Asadbeigi 3
  • Seyyed Hossein Raees al-Sadat 4
1 PhD Student, Department of History and Civilization of Islamic Nations, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of History and Civilization of Islamic Nations, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Faculty Member, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
4 Department of History and Civilization of Islamic Nations, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

No civilization is created in a void. Every civilization has its own heritage and has a substantial relationship with it. In essence, what is left from a past plays a decisive role in shaping the future. The golden age of Islamic civilization must also be understood in terms of this principle and in the field of its prior culture and civilization. The golden civilization of Islam, which emerged during the Abbasid caliphate, was clearly associated with its neighboring societies. Meanwhile, the Iranian civilization of the Sassanid era plays a central role in the formation of Islamic civilization. Zoroastrian aristocracy has always been the cultural elite of the flag bearers of science and knowledge in the history of Iranian civilization. In the Sassanid era, the power of this elite force reaches its peak.
Due to global events such as the closure of scientific schools in the Eastern Roman Empire, the Iranian world in the Sassanid era led by Zoroastrian elites increasingly became the center of scientific discussions of the civilized world. In this study, via a library research, it is sought to express how Zoroastrians were able to survive after Islam, as a cultural force, and become a source of many services to the Islamic world by transferring the tradition of knowledge in the Sassanid era. The results of the research show that the dissolution of the Sassanid system took the cultural achievements of the Zoroastrians out of the hands of the priests and hence the scientific achievements of the past became a basis for new developments. In the meantime, more than any other field of knowledge, they were able to benefit from Zoroastrian heritage: firstly, in the field of medical knowledge, which is linked to the rich tradition of Jundishapur, and secondly philosophy and wisdom, a clear example of which can be seen in Sohrevardi’s works.
Research objectives:
1. A study of the fields of knowledge in pre-Islamic Zoroastrian Iran.
2. A study of the cultural services of Zoroastrian thought in Iran in the Islamic period.
Research questions:
1. What fields of knowledge were transferred from pre-Islamic Iran to post-Islamic Iran?
2. What are the cultural influences of the Zoroastrian principals in the Islamic period?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Services
  • Religious Services
  • Scientific Tradition
  • Zoroastrians
  • Iranian-Islamic Civilization
Biruni, A. R. (1363). the rest of the works, translated by Akbar Danasersht, third edition, Qom: Amir kabir.
Boyce, M. (2002). Zoroastrians, their beliefs and religious customs, translated by Askar Bahrami, Tehran: Phoenix.
Bayat, A. A. (1989). Generalities of Iranian History and Civilization, Tehran: Shahid Beheshti University.
Pigo Lou, Sc. (1348). History of Iran from antiquity to the end of the eighteenth century, Volume I, Translation: Karim Keshavarz, Tehran: Institute of Social Studies and Research.
Zidan, G. (1990). History of Islamic Civilization, translated by Ali Javaherkalam, Tehran: Amirkabir.
Chouksi, J. G. (2008). Conflict and Compromise, translated by Nader Mir Saeedi, Tehran: Phoenix.
Delisi, O. O. (1342). The Transfer of Greek Science to the Islamic World, translated by Ahmad Aram, Tehran: University of Tehran Press.
Dostkhah, J. (1361). Avesta, Tehran: Morvarid.
Dimitri, G. (2002). Greek Thought, Arabic Culture; The movement of translating Greek books into Arabic in Baghdad and the early Abbasid society (2nd to 4th centuries AH / 8th to 10th centuries AD) Translation: Mohammad Saeed Hanaei Kashani, Tehran: University Publishing Center.
Zarrinkoob, A. H. (1352). Two Centuries of Silence, Tehran: Donya Publications.
Shaked, Sh. (2014). From Zoroastrian Iran to Islam: Studies on the History of Religion and Intercultural Relations, Translated by Morteza Saqebafar, Tehran: Phoenix.
Sedighi, Gh. H. (1993). Iranian Religious Movements in the Second and Third Centuries AH, Tehran: Pajhang Publications.
 Sedighiyan, M. D. (1996). Iranian Mythological-Epic Culture to the Narrations of Post-Islamic Sources, Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies.
Christensen, A. (1345). Mazdaism in Ancient Iran, translated by Zabihullah Safa, second edition, Tehran: University of Tehran Press.
Mohammadi, M. (1374). Pre-Islamic Iranian culture and its effects on Islamic civilization and Arabic literature, third edition, Tehran: Toos Publications.
Minavi, M., Rezvani, M. I. (1980). Tensor's letter to Gashnesb (compiled by Minavi and Rezvani), edited by Mojtaba Minavi, second edition, Tehran: Kharazmi.
Namiranian, K. (2008). Zoroastrians of Iran after Islam to the Present, Tehran: Kerman Studies Center.
Yazdanpanah, S. Y. (2010). The Wisdom of Illumination, Research and Writing: Mehdi Alipour, Tehran: Samat Publications.
Tanhayi, A. (2008). "Iranian-Islamic Identity Seeking in Illustrated Versions of Ferdowsi's Shahnameh from the Ilkhanid to the Middle Safavid Period", Islamic Art Studies, Volume 5, Number 9, Fall-Winter 2008, pp. 139-164.
Dadvar, A. Gh., Mohammadi, S. (2006). "Manichaean painting and its effect on early Islamic painting", Islamic Art Studies, Volume 3, Number 5, Fall-Winter 2006, pp. 141-154.
Toli, F.; Pourmohammadi Amlishi, N. A., Delrish, B. and Talebi, T. (1398). "The arrival of modern medicine and its evolution in Qajar Iran (with emphasis on Qajar illustrations)", Islamic Art Studies, Year 15, No. 34, Summer 1398, pp. 129-152.
Goshtasb, F. (2012). "Reflections on the Zoroastrian customs of Iran", Journal of Religions, No. 12, Fall and Winter 2012, pp. 157-176.
Masnavipour, M., Tabarsi, H. (1399). "Social and Cultural Effects of" Mehregan "and" Sedeh "Celebrations in Kerman Folk Art and Culture", Islamic Art Studies, Year 16, Issue 37, Spring 2016, pp. 1-11.
Masihi, A., Haghparast, Z. (2014). "Comparative comparison of the ritual of death between Muslims and Zoroastrians and the study of their influence from each other", Religious Studies, Second Year, No. 4, Fall and Winter 2014, pp. 49-71.
Peshotanji Behramji Sanjana, D. (1876). DENKARD, the Acts of Religion, book III, vol.
Paulhart, W. H. Agathias, The Histories. Translated with an introduction and short explanatory notes by Joseph D. Frendo. (Corpus fontium historiae Byzantinae. 2A.) De Gruyter, Berlin-New York 1975. XIII, 170 S.