تبیین تکنیک‌های طنز در مصر معاصر با تأکید بر جداره‌های محیط شهری ( مطالعه موردی: آثار احمد شفیق بهجت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عرب، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 گروه زبان و ادبیات عرب ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

10.22034/ias.2020.109317

چکیده

امروزه، چگونگی تناسب و زیبایی محیط شهری از یک سو و نابسامانی حاکم بر جداره­های آن از سوی دیگر، موجب شد که ضرورت ساماندهی محیط شهری مورد توجه قرار گیرد. از این­رو، توجه به عامل زیبایی در معماریِ محیط شهری بسیار اهمیت یافت. در این میان، ادبیات نیز می­تواند در زمینه­هایی کارساز باشد.
طنزنویس معاصر مصر، احمد شفیق بهجت با صراحت و تیزبینی خاص خود و با آگاهی، لبه تیز انتقادهای خود را متوجه جامعه و محیط بی نظم، آشفته و نابسامان شهری امروز مصر و معایب آن کرد. او با زبانِ طنز، اندیشه انتقادی خود از جلوه­های شهری را عینیت بخشید و راهکارهای اصلاحی پیشنهاد داد.
روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که تکنیک‌های طنز می­تواند عناصر بصری در نماها و جداره‌های محیط شهری را به زیبایی بیان کند. انسان‌ها را از عیب­ها و کجروی­های خود آگاه سازد. همچنین به ما یادآور ­شود که با کمک این تکنیک‌ها می­توان زشتی‌ها و رذیلت‌ها را تحقیر کرد و فضیلت‌ها را بزرگ  شمرد و از این راه، مخاطبان را به تفکّر برای اصلاح رفتارهای نامتعارف، ترغیب و تشویق نمود.

    اهداف پژوهش :

بازخوانی عناصر بصری در نماهای شهری مصر، برای بیان تکنیک‌های طنز احمد شفیق بهجت.
بیان هدف‌های فرهنگی و اجتماعی بهجت برای ارتقا بخشیدنِ جامعه اسلامی مصر.

سوالات پژوهش :
      1.تکنیک‌های طنز به کار رفته در آثار احمد شفیق بهجت با نگاه به جداره‌های محیط شهری چیست؟
      2. احمد شفیق بهجت در بیان طنزآمیز جلوه­های شهری، در پیِ چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Humorous Techniques in Contemporary Egypt with an Emphasis on Urban Walls; (Case study: Ahmad Shafiq Behjat's Works)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tayefeh Khani 1
  • Soundos Kordbadi 2
1 Department of Arabic Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Arabic Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the appropriateness and beauty of the urban environment on the one hand, and the turmoil on its walls on the other have led to the necessity for urban environment organization. Therefore, attention to the aesthetic factor in urban architecture is consequently vital. Literature, in the interim, can also aid in sections. Contemporary Egyptian satirist Ahmad Shafiq Behjat, with his specific clarity and awareness, sharpened his criticism of society and expressed the chaotic, disordered and hectic urban environment of today's Egypt along with its shortcomings. By applying a humorous dialectal, he objectified his critical thinking of urban manifestations and suggested corrective measures.
This study follows a descriptive-analytical methodology and the findings of this study demonstrate that humorous techniques can exquisitely express the visual elements hidden within the facades and walls of the urban environment. Henceforth, it can inform human beings of their faults and perversions. With the benefit of such techniques, ugliness and vices are humiliated and virtues are magnified, and by this means, the audience can be thoughtfully encouraged to correct unconventional behaviors.
Research objectives:
1. Re-reading the visual elements in the urban views of Egypt, to express the humorous techniques of Ahmad Shafiq Behjat.
2. Expression of Behjat's cultural and social goals to promote the Islamic society of Egypt.
Research questions:
1. What are the satirical techniques used in the works of Ahmad Shafiq Behjat by analyzing the walls of the urban environment?
2. What does Ahmad Shafiq Behjat seek in the humorous expression of urban manifestations?

کلیدواژه‌ها [English]

  • humor
  • Ahmad Behjat
  • satire
  • Walls of Urban Environment
  • Egypt
  • Islamic society