ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی (نمونه موردی، خانه قاجاری شیخ‌الاسلام و چند مجتمع مسکونی در زنجان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دکترای تخصصی، دانشیار گروه شهرسازی و معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران

3 دکترای تخصصی،استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

10.22034/ias.2020.109320

چکیده

  سکونتگاه انسان، همواره جایگاه و اهمیت ویژه­ای در تأمین آسایش، آرامش و رضایتمندی وی داشته است.  از این­رو، «سر پناه» در اندیشه انسانی، دیرینه­ای به درازای تاریخ زندگی گروهی و اجتماعی دارد. امروزه، شماری بر این باورند که در دوران مدرن، معماری بیشتر چشم و منظر بصری را در نظر می­گیرد و به سایر ادراک حسی و بدن انسان کم توجه است. این پژوهش می­کوشد، روند منطقیِ شناسایی و اولویت‌بندی عناصرِ تجربیِ چند حسی در ارتقای رضایتمندی مسکن را تدوین نماید. این کار پژوهشی بر اساس روش تحقیقِ آمیخته (کمی و کیفی)، همراه با استدلال منطقی انجام شده است. در بخش کیفی، روش مشاهده پدیدارشناسانه و مصاحبه،  جهت شناسایی عوامل موثر بر مطلوبیت به کار رفته است. در روشِ کمی، از پرسشنامه برای گردآوری داده­های جامعه آماری (ساکنان مجتمع­های مسکونی زنجان) استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که پیوند بین آگاهی مفهومی، ادراک چند حسی، این همانی با طبیعت و مطلوبیت سکونتگاه معنادار است. همچنین، مؤلفه­های حسی موجود در خانه­های بررسی شده، بر کیفیت­ محیطی آن و نیز بر مطلوبیت فضا و رضایتمندی ساکنان تاثیر دارند.
 
اهداف پژوهش:
1 . بررسی و شناخت مطلوبیت مسکن و مفهوم رضایتمندی از آن، با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی.
2 . تدوین و ارایه مدل مفهومی مطلوبیت سکونتگاه.
سوالات پژوهش:
1. آیا بین مؤلفه­های حسی و معیارهای کیفیت یک مجموعه مسکونی رابطه معناداری وجود دارد؟
2 . آیا خانه فقط نیاز اولیه انسان را برآورده می­کند یا اینکه مفهومی فراتر از آن است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Yashar Aslanian 1
  • Hossein Zabihi 2
  • Kamal Rahbarimanesh 3
2 Associate Professor, Department of Urban Planning and Architecture, Faculty of Art and Architecture, Research and Science Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Uraban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

.