سرمایه‌گذاری بخشِ خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی-هنری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه شاخص پروژه، ایران،

2 دکتری تخصصصی، استادیار پژوهشگاه شاخص پروژه، ایران،

3 دکتری تخصصی، استاد دانشگاه اصفهان، ایران،

چکیده

قرنِ حاضر شاهد گسترش شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه من جمله ایران بوده است. از یک طرف از پیامدهای این پدیده می‌توان به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها اشاره کرد و از طرف دیگر توسعه و عمران شهری، پیش از هر چیز نیازمند تأمین مالی شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی است. اما با توجه به وضعیت متفاوت کشورهای در حال توسعه و بحران‌های مالی این کشورها و هم‌چنین اعتبارات و درآمدهای ناچیز شهرداری‌ها از عوارض محلی، تأمین سرمایه‌ی لازم پروژه‌های شهری از راه دولتی امکان‌پذیر نیست. در نتیجه برای توسعه‌ی زیر ساخت‌ها، حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات خصوصی ضروری به نظر می‌رسد. کلان‌شهر تبریز، نمونه‌ی بارزی از توسعه‌ی شهری با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. پژوهش کاربردی حاضر با روش توصیفی-پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه و حجم نمونه 384 نفر، به سنجش نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی و هنری شهر تبریز اهتمام می‌ورزد. در روند پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک دلفی استفاده شده و برای تحلیل عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تکنیک ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی، مدل SWOT مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی شهر تبریز براساس مدل QSPM حاکی از آن است که وزنه‌ی نقاط قوت شهر بر نقاط ضعف آن سنگینی می‌کند. بنابراین با توجه به شناخت نقاط ضعف و قوت منطقه‌ی مورد مطالعه و فرصت‌ها و تهدیداتی که در خارج از منطقه وجود دارد، و هم‌چنین با احتساب جمع امتیاز آن‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که تأکید بر افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه‌ی اقتصادی-هنری شهر تبریز را به دنبال دارد.
   اهداف تحقیق:

سنجش نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی-هنری شهر تبریز.
بررسی نقاط قوت و ضعف/ فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر توسعه و پیشرفت شهر تبریز.

سؤالات تحقیق:

آیا حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند در زمینه‌ی شکوفایی اقتصادی-هنری و رشد و توسعه‌ی شهر تبریز، نقش مؤثری ایفاد کند؟
نقاط قوت و ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه‌ی شهر تبریز و فرصت‌ها و تهدیدهای آن کدام است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Private Sector Investment in Economic-Artistic Growth; (Case study: Tabriz City)

نویسندگان [English]

  • Alireza Mahmudi 1
  • Zohreh Rajabi 2
  • Sirus Shafaghi 3
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Project Index Research Institute, Iran
2 PhD, Assistant Professor, Project Index Research Institute, Iran
3 PhD, Professor, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The current century has witnessed the expansion of urbanization in developing countries, including Iran. On the one hand, one of the consequences of this phenomenon is the increase in demand for goods and services in cities, and on the other hand, urban development requires financing of municipalities and government organizations. Nevertheless, due to the diverse situations of developing countries and the financial crises of these countries, as well as the low credit and revenues of municipalities from local taxes, it is not possible to finance the necessary urban projects through the government sponsorship. As a result, for the progression of infrastructure, the presence of private sector investment and the use of facilities of private banks and institutions appears compulsory. The metropolis of Tabriz is a clear example of urban development using the capacities of the private sector. The present applied research applies a descriptive-survey method with the use of questionnaire tools and a sample size of 384 people to assess the role of private sector investment in the economic and artistic development of Tabriz. In the research process, Delphi technique was used to analyze the data and SWOT model was used to analyze the factors affecting private sector investment, quantitative strategic planning matrix technique. The results of the evaluation matrix of internal and external factors of Tabriz based on the QSPM model indicate that the weight of the city's strengths weighs on its weaknesses. Therefore, considering the strengths and weaknesses of the study area and the opportunities and threats that exist outside the region, as well as taking into account their total points, it can be concluded that by emphasizing on increasing private sector investment, economic-artistic development of Tabriz is followed.
Research purposes:
1. Assessing the role of private sector investment in the economic-artistic development of Tabriz.
2. Investigating the strengths and weaknesses / opportunities and threats of private sector investment on the development and progress of Tabriz.
Research questions:
1. Can supporting private investment play an effective role in the field of economic-artistic prosperity and growth and development of the city of Tabriz?
2. What are the strengths and weaknesses of private sector investment in the development of Tabriz and its opportunities and threats?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Sector Investment
  • Economic-Artistic Development
  • Tabriz
  • SWOT Model
  • QSPM Matrix
Bakhtiari, S. (2005). Macroeconomics, Isfahan: University of Isfahan Press.

East Azarbaijan Province Planning Work Report (2015). Economic and Investment Deputy of Tabriz Municipality.

Hibati, F. and Ahmadi, M. (2009). Public-Private Partnership: The New Financing System in the Transfer of Central and Local Government Infrastructure Projects to the Private Sector, The First International Conference on Financing Development in Iran.

Komijani, A. (2003). Evaluating the Performance of Privatization Policy in Iran, Tehran: Ministry of Economy and Finance.

Ansari Nasab, M. and Torab, F. (2015) "Study of short-term and long-term effects of consumption tax and income tax on private consumption in the Iranian economy", Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 3 (12), pp. 78-57.

Asghari Zamani, Akbar, Sharifzadeh Aghdam, Ebrahim (2016), "Study of council management performance in physical stability of Piranshahr urban neighborhoods", Journal of Geography and Planning, 20 (56), pp. 17-1.

Dehdejani, J. (1398). "The role of education in the development of entrepreneurship in Iranian handicrafts", Islamic Art Studies, Fifteenth Year, No. 33, Spring 1398, pp. 148-163.

Ershadmanesh, H. (2017). "Protecting the urban population against enemy threats with a passive defense approach (case study of Tehran metropolis), Urban Management, No. 49, Winter 2017, pp. 409-429.

Firoozi, M. A., Sajjadian, N. and Alizadeh, H. (2016). "Prioritization of the application of non-Euclidean planning theory criteria in urban planning in Iran", Journal of Geographical Space, Islamic Azad University, Ahar Branch, 16 (53), PP. 21 -1.

Khalifeh Soltani, S. A., Rahimi, M. and Azizollahi, B. (2013). "The effect of market competition on investment decisions of manufacturing companies of Tehran Stock Exchange", Quarterly Journal of Accounting Reviews, 1 (1), PP. 96-81

Mehdizadeh, A. (2009). "Reflections on cultural development, artistic development and the position of the educational institution in it", Cultural Engineering Monthly, Fourth Year, No. 35 and 36, December and December 2009, pp. 29-36.

Rajaei, A., Khorasani, M. A. (2015), "Recognition and analysis of barriers to private sector investment in urban development projects (Case study: District 10 of Tehran Municipality)", Geographical Research on Urban Planning, 3 (2), pp. 210-191.

Qehiyehi, B., Malek Hosseini, A.; Rahmani, B. and Qehiyehi, M. (1398). "Study of the inscriptions of traditional buildings on the subject of security and justice in creating social stability (Case study: Arak city), Islamic Art Studies, Year 15, No. 33, Spring 1398, pp. 190-219.

Rahmati Dalir, S., Malek Hosseini, A. (1398). "Assessing the Compatibility of Urban Management in Iran with the Principles of Good Urban Governance (Case Study: Kangavar City)" Islamic Art Studies, Fifteenth Year, No. 33, Spring 1398, pp. 164-189.

Sadeghi, K., Sobhkhiz Zanozi, Sh. (2015). "Factors affecting private sector participation, as an approach to providing sustainable financial resources for municipal projects", Quarterly Journal of Economics and Urban Management, 11, pp. 171-153.

Turki Samaei, R., Ahmadi, L. (2014). "The effect of inflation uncertainty on real private private investment in the industrial sector of Iran's economy", Business Research Journal, 70, pp. 111-93.

Turki, L., Farahani, M. (2013). "Analysis of the effect of uncertainty on investment in selected developing countries, Journal of Regional Economics and Development", 5 (20), p. 167-151.

Wahhabi Ardakloo, N, Shahbazi, K. and Khodavisi, H. (2016). "The Impact of Government Debt Thresholds on Private Sector Consumption in OPEC Countries", Quantitative Economics Quarterly, 13 (3), 135-111.

Blejer, M.I & Khan, M.S. (2014). Government policy and private investment in developing countries. FMI, Staff papers, 31.

Hatano, T. (2010). Crowding-in effect of public investment on private investment. Policy Research Institute, Ministry of Finance, Public Policy Review, 6 (1), 105-119.

Kaplan, G & L. V. Giovanni. (2015). A Model of the Consumption Response to Fiscal Stimulus Payments. Econometrica, 82 (4): 1199–1239

Kim, T, & Quoc, H. N. (2012). The effect of public spending on private investment: evidence from Census-Shock. University of Illinois at Urbana-Champaign.

Liyong, W. & G. Wei. (2013). Nonlinear Effects of Fiscal Policy on Private Consumption: Evidence from China .19 (2); 60–76.

Lutfi, E & Randall G. H. (2010). The effects of public investment on private investment in developing economies. The Pakistan Development Review, 33 (5), 575-602.

Udeh (2011) “Measuring and Analyzing the Effects of Short-term Volatility in Real Exchange Rates”, Review of Economics and Statistics, N.0 68, Pages 311-315.