سیاست‌های فرهنگی – هویتی پروژه‌های معماری با تأکید بر شهرک اکباتان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنر و معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش، کیش، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،تهران، ایران

3 گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ias.2020.211859.1114

چکیده

معماری، در طول تاریخ، تجسمی از آرمان­های فرهنگی جوامع بشری بوده و بر اساس این آرمان­ها، محیط­های زیستی ساخته‌شده به دست افراد مختلف، به صورت یک تمامیت با هویت خاص خود در آمده است. به نظر می­رسد با وقوع مدرنیسم و جهانی‌شدنِ معماری، مفاهیم هویتی فرهنگی معماری به مفهومی متغیر و پیچیده بدل و به چالش کشیده شده است. از این­رو مقاله‌ی حاضر بر آن است رابطه‌ی بین سیاست­های فرهنگی–هویتی و کیفیتِ محیط­های مسکونی را تحلیل و تفسیر نماید. بدین منظور با انتخاب شهرک اکباتان تهران، به عنوان نمونه‌ی مورد مطالعه، به سنجش کیفیت خانه­های مسکونی در فاز 1و2 این شهرک پرداخته شده است. روش تحقیق برمبنای تحلیل رگرسیونی چند متغیره‌ی سلسله مراتبی و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسـوم اسـت .ایـن مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی و متشکل از معیارهایی است که مبنای تنظیم پرسشنامه‌ی تحقیق قرار گرفته و براساس رعایت معیارهای هویت اجتماعی-فرهنگی مورد نظر امتیازدهی شده است (ما بین 1 تا 5). نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که کیفیت محیط بیرونی مجتمع‌های مسکونی فاز 1 (5>62/2>1) و فاز 2 (5>88/2>1) شهرک اکباتان مطابق با هویت اجتماعی-فرهنگی، پایین‌تر از حد متوسط است. حال آنکه کیفیت محیط داخلی واحدهای مسکونی مطابق با همان اصول، در وضعیت خوبی قرار دارد (فاز1 (5>08/4>1) و فاز 2 (5>18/4>1)). هم‌چنین هر دو فاز به لحاظ رعایت اصول و معیارهای هویت اجتماعی-فرهنگی همسو و شبیه به یکدیگر هستند.
هدف پژوهش:
1. تبیین رابطه­ی بین مقوله­های فرهنگی-هویتی و کیفیت فضای معماری.
2. بررسی سیاست­های فرهنگی-هویتی در خانه­های مسکونی فاز 1و2 شهرک اکباتان و سنجش کیفیت خانه­های مسکونی در آن.
سئوالات پژوهش:
1. چه رابطه­ای بین مقوله­های فرهنگی-هویتی و کیفیت فضای معماری وجود دارد؟
2. سیاست­های فرهنگی-هویتی در خانه­های مسکونی فاز 1و2 شهرک اکباتان به چه صورت نمود یافته­ و چه تأثیری در کیفیت این خانه­ها داشته­اند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Quality Assessment in Residential Homes with Emphasis on Socio-Cultural Identity in Ekbatan Town in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hamideh Estarabi Ashtiani 1
  • Hamid Majedi 3
1 Department of Art and Architecture, Islamic Azad University, Kish International Branch, Kish, Iran
2 Islamic Azad University, Science Research Branch, Tehran, Iran
3 Urban Development Group, Department of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Identity has long been a human concern. The notion of the human nature is one of the oldest philosophical debates, and most philosophers and theorists have discussed it. Considered a fixed and predetermined phenomenon in the distant past, it has today become a changing, complex, and paradoxical concept that has caused the crisis of identity and the unrest of modern humans. However, identity now makes sense with the category of culture. In fact, what man makes, from building a home to a city, is an embodiment of cultural ideals. Because culture refers to a set of people's values and beliefs whose ideals are formed in a worldview; it is on the basis of these ideals and aspirations that biological complexes are constructed by different people, while come in as a whole with identity and are able to be differentiated from other examples. Social identity is also important in this differentiation because social identity implies a set of inter-group organized behaviors that are socially similar. Identifying social identity is an attempt to analyze recurring patterns and segments and attitudes that exist in social groups and are divided into two aspects of physical and spiritual at a radical and long-term perspective. Their structural pattern is that in all the constitutive elements of a society in balance, factors such as religion and the environment interact as the first layer. Therefore, the present study investigates and evaluates the environmental quality of residential homes with emphasis on socio-cultural identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Quality
  • Socio-cultural identity
  • regression analysis
  • Hierarchical multivariate
  • Ekbatan Town