مولفه های مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی ، رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دکتری تخصصی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزش عالی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 ، دکتری تخصصی رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

10.22034/ias.2019.207050.1062

چکیده

امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان­ها محسوب می­شوند. در این میان، مدیریت می­تواند نقش تعیین­کننده­ای در افزایش کارایی منابع انسانی داشته باشد. سازمان میراث فرهنگی یکی از سازمان­هایی است که با هدف صیانت از داشته­های فرهنگی و مدیریتِ گردشگری ایجاد شده است. مسئله­ای که اینجا مطرح می­گردد تبیین رابطه کارآمدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با منابع انسانی و مدیریت آن است. در راستای حل این مسئله از روش کمی و کیفی به صورت توأمان استفاده شده است. با توجه به موضوعپژوهش، روش پژوهش به­کار رفته از حیث محیط کتابخانه­ای-میدانی، از نظر هدف کاربردی، از نظر زمان گردآوری داده مقطعی، از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و علی می باشد. جامعه آماری از میان خبرگان دانشگاهی و مسئولین و کلیه کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انتخاب شده است. روایی پرسشنامه محقق ساخته نیز از طریق روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در بخش کیفی کدگذاری نتایج مصاحبه با استفاده از نرم­افزار(MAXQDA)انجام شد و در بخش کمی نیز از آمار توصیفی و استنباطی(مدل­سازی معادلات ساختاری،آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دارای سه بعد ورودی، فرآیندی و خروجی می­باشد. بعد ورودی دارای دو مؤلفه انگیزش کارکنان و وجدان کاری می­باشد و بعد فرآیندی نیز دارای سه مؤلفه حفظ و نگهداری کارکنان، آموزش و مدیریت استعداد می­باشد.  بعد سوم الگوی سیستمی نیز شامل بهره­وری منابع انسانی می­باشد.
 
اهداف پژوهش:
1.شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
2.تعیین برازش سیستمی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
سؤالات پژوهش
1.ابعاد و مؤلفه­های کارآمدی منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  کدامند؟
2. چه الگوی سیستمی می­توان برای مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه کرد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Human Resource Management with a Productivity Approach of the Cultural, Heritage, Handicrafts and Tourism Organization

نویسندگان [English]

  • shohreh kheradpishe 1
  • rashid zolfaghari zafarani 2
  • samad karimzadeh 3
1 Ph.D. in Educational Management, Educational Management, Islamic Azad University, Roudehen Branch
2 PhD in Higher Education Management, Assistant Professor, Islamic Azad University, Roodehen Branch
3 PhD in Educational Planning, Associate Professor, Islamic Azad University, Roodehen Branch
چکیده [English]

Today, human resources are the main asset of organizations. In this regard, management can play a decisive role in increasing the efficiency of human resources. The Cultural Heritage Organization is one of the administrations that is established with the aim of preserving cultural assets and managing tourism. The concern raised here is to explain the effective relationship between the Cultural Heritage and Tourism Organization with human resources and management issues. In order to solve this problem, both quantitative and qualitative methods have been used. According to the topic, the research method used in terms of library-field environment is applied in terms of purpose, cross-sectional data collection time, descriptive-survey research method and correlational and causal. The statistical population is selected among university experts and officials and all employees of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization. The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed through face, content and structure validity and its reliability is determined with Cronbach's alpha coefficient and combined reliability. In the qualitative part, the results of the interview were coded using software (MAXQDA) and in the quantitative part, descriptive and inferential statistics (structural equation modeling, Friedman test) were used. The results showed that the systematic model of human resource management with an efficient approach in the Organization of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism has three dimensions of input, process and output. Moreover, the input dimension has two components: employee motivation and work conscience, in addition, the process dimension has three components: employee retention, training, and talent management. The third dimension of the system model also includes the productivity of human resources.
Research objectives:
1. Identifying the dimensions and components of the system model of human resource management in the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization.
2. Determining the systemic fit of human resource management with a productive approach in the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization.
Research questions:
1. What are the dimensions and components of human resource efficiency in the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization?
2. What system model can be provided for human resource management with an efficient approach in the organization of cultural heritage, handicrafts and tourism?

کلیدواژه‌ها [English]

  • System model
  • Human Resource Management
  • Cultural Heritage Organization
  • Handicrafts and Tourism
  • Efficiency