تطبیق تقاضا از ممدوح در سبک خراسانی (منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی) با نگارگری سدۀ هشتم هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

10.22034/ias.2020.209957.1093

چکیده

فنّ بیان حوزه­های مختلفی دارد و یکی از جامع­ترین و در عین حال، جالب­ترین اقسام فنّ بیان در هنر است که به کارگیری آن بدون شک تأثیر قابل ملاحظه­ای در تولید اثر هنری با کیفیت و فاخر دارد زیرا همان­طور که هنر نوعی از بیان است، بیان نیز نوعی از هنر است. در این میان، در بررسی شعر نیز به عنوان یک پدیدۀ هنری، نخستین چیزی که نظر ما را به خود جلب می­کند، طرز بیان هنرمندانۀ شاعر است. آثار هنری و از جمله شعر، حکم منشوری را دارند که از هر زاویه، چشم­انداز متفاوتی را عرضه می­کنند و مجموعۀ این چشم­اندازها، تصویری کلّی و جامع از منشور را به دست می­دهند. یکی از ابعاد مهم شعرا ارتباط با بزرگان و درباریان  به عنوان مشوق و حامی است، بنابراین در اشعار برخی از شاعران به شکل آشکاری ارتباط میان شاعر و ممدوح دیده می­شود. در این میان شاعرانی چون فرّخی و منوچهری از شاعرانی هستند که در شعر خود، ممدوح را مخاطب قرار داده­اند. این نوشتار بر آن است تا به بررسی و تطبیق بیان هنری شاعرانی چون فرخی و منوچهری در طرح تقاضا از ممدوح بپردازد. از سوی دیگر این تقاضاهای مطرح شده در شعر آن­ها را با نگارگری سدۀ هشتم هجری مطابقت دهد. مقولۀ تقاضا و درخواست، که از زیر شاخه­های ادبیات غنایی محسوب می­شود، در شعر این شاعران، به صورت­های گوناگون جلوه کرده است که آنها با بیانی هنرمندانه و به شیوه­های متفاوت نسبت به طرح آن اقدام کرده­اند. در این زمینه، سعی شده است تا اشعار این شاعران مورد مطالعه قرار گیرد و انواع درخواست­ها و تقاضاهای مادی و غیر مادی آنها از ممدوح، استخراج، بررسی و تحلیل گردد.
 اهداف تحقیق

بررسی تقاضاها و درخواست­های مطرح شده از ممدوح در شعر فرخی و منوچهری
بررسی بازتاب جایگاه ممدوح در نگارگری سدۀ هشتم هجری(با محوریت مطالعه اشعار فرخی و منوچهری)

سؤالات تحقیق

تقاضای شاعرانی چون فرخی و منوچهری از ممدوح چه شباهت و تفاوت­هایی داشته است؟
آیا می­توان در نگارگری سدۀ هشتم هجری نمونه­هایی از تقاضا و درخواست شاعران از ممدوح پیدا کرد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Appeal of the Praised One in Khorasani Style (Manouchehri Damghani and Farrokhi Sistani) with the Paintings of the Eighth Century AH

نویسندگان [English]

  • Del Aram Meshkot Moghadas 1
  • Mohammad Hojjat 2
  • Majid Hajizade 2
1 Islamic Azad University, Kerman Branch.
2 Azad University of Kerman, Iran.
چکیده [English]

Art of expression partakes diverse fields and is one of the most comprehensive and concurrently the most interesting type expression is manifested in art, the use of which undoubtedly has a significant impact on the production of quality and luxurious artwork since art is a form of expression and expression is also a practice of art. Meanwhile, in the study of poetry, as an artistic phenomenon, the first phenomenon that attracts the attention is the poet's artistic expression. Works of art, including poetry, act as a prism that presents a diverse perspective from each angle, and the collection of these perspectives provides a general and comprehensive depiction of the prism. One of the significant feature of poets is their relationship with elders and courtiers as for means of encouragement and support, hence, in the poems of such poets, the association between the poet and the praised one is clearly perceived. Among them, poets such as Farrokhi and Manouchehri have addressed “the praised one” in their poetry. This article intends to study and apply the artistic expression of poets such as Farrokhi and Manouchehri in the request for admiration from “the praised one”; moreover, the comparison of such appeals in poetry with the paintings of the eighth century AH is also focused upon. The category of request and appeal, which is one of the sub-branches of lyrical literature, has appeared in the poetry of the mentioned poets in various means and in their poetry they have expressed this feature in an artistic and diverse manner. In this regard, an attempt has been made to study the poems of mentioned poets in order to extract, study and analyze the varieties of material and immaterial requests and appeals towards the praised one.
Research aims:
1. Examining the appeals and requests of the praised one in Farrokhi and Manouchehri poetry
2. Studying the reflection of the status of the praised one in the paintings in the eighth century AH (focusing on the study of Farrokhi and Manouchehri poems)
Research questions:
1. What are the similarities and differences between the appeal of poets such as Farrokhi and Manouchehri from the praised one?
2. Is it possible to find examples of the appeal and request of poets from the praised one in the paintings of the eighth century AH?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appeal
  • Farrokhi
  • Manouchehri
  • praised one
  • Painting
  • 8th century AH
امامی افشار، احمدعلی(1382)، گزیده اشعار فرخی و کسایی، چاپ پنجم، تهران: نشر قطره.
اتینگهاوزن، ریچارد و یارشاطر، احسان(1379)، اوج­های درخشان هنر ایران، ترجمه هرمز عبدالهی و رویین پاکبار، تهران: آگاه.
پاکباز، رویین(1380)، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، چاپ دوم، تهران: انتشارات زرین و سیمین.
 خشکاب، محمد، عشقی سردهی، علی، امیراحمدی، ابوالقاسم(1398)، «بررسی تشبیهات اساطیری در توصیف طبیعت در سبک خراسانی و عراقی»، پژوهشنامه ادب حماسی، شماره28، صص121-148.
رادفر، ابوالقاسم(1378)، «سبک و درون مایه شعر منوچهری»، فرهنگ قومس، شماره 9، صص148-152.
رزمجو، حسین(1382)، انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
.................، 1366، شعر کهن فارسی در ترازوی نقد اخلاق اسلامی، مشهد: دانشگاه فردوسی، چاپ اول.
رضوانیان، قدسیه(1387)، «ساختار معنادار شعر سبک خراسانی»، دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره25، صص65-78.
زرّین کوب، عبدالحسین( 1346)، شعر بی­دروغ، شعر بی­نقاب، تهران: انتشارات علمی، چاپ اول.
پورافضل، الهام، نوروزی، فائزه(1396)، «تحلیل شمایل­شناسانه الواح مصور افتتاحیه در نسخ شاهنامه733 و 741ه.ق آل اینجو»، فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، شماره27، صص 32-55.
سبحانی، توفیق(1376)، «گزیده شاعر فرخی سیستانی و کسایی مروزی»، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
شاهکارهای نگارگری ایران( 1384)، تهران: موزۀ هنرهای معاصر.
شریف­زاده، عبدالمجید، (1383)، تاریخ هنر نگارگری، تهران: مؤسسۀ فرهنگی و هنر کمال هنر با همکاری مؤسسۀ فرهنگی و هنری خوش نهاد پیمان.
شفیعی کدکنی، محمدرضا(1366)، صورخیال در شعر فارسی، چاپ سوم، تهران: آگاه
صفا، ذبیح­الله(1371)، «تاریخ ادبیات ایران»، جلد اول، چاپ هشتم، ترهان: انتشارات ققنوس.
صحرایی، قاسم(1385)، «ستایش و توصیف، دو جولانگاه فرخی سیستانی در شاعری»، پزوهشنامه ادب غنایی، شماره7، صص111-120.
طالبیان، یحیی، حسینی سروری، نجمه(1387)، «مدایح سبک خراسانی و گرایش به قطب مجازی زبان با استناد به شعر منوچهری»، پژوهشنامه ادبی، شماره21، صص113-131.
فرحناک جهرمی، زینب (1389)، بررسی و تحلیل تقاضا و درخواست در شعر فارسی از قرن هفتم تا پایان قرن نهم (سبک عراقی)»، به راهنمایی علی­اصغر باباصفری، پایان­نامۀ چاپ نشدۀ دانشگاه اصفهان.
فرخی سیستانی، 1312، دیوان، به تصحیح علی عبدالرسولی، تهران: مطبعه مجلس.
عسکرنژاد، منیر، گذشتی، محمدعلی(1395)، «تأثیر سبک خراسانی بر نگارگری ایرانی»، علوم ادبی، شماره8، صص95-110.
عظیمی، حبیب­الله( 1393)، مکتب هنری شیراز در نسخ خطی ایران، تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی با همکاری بنیاد فارس شناسی شیراز.
گراوند، علی(1389)، «سبک شعر منوچهری دامغانی»، رشد آموزش زبان و ادب، شماره95، صص40-45.
گری، بازیل(1385)، نقاشی ایرانی، تهران: دنیای نو.
مقتدایی، علی اصغر( 1393)، شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران (1) و (2)، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
منوچهری دامغانی،(بی­تا)، دیوان، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران: سخن.
یوسفی، غلامحسین(1368)، فرخی سیستانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی.