پرورش خلاقیت دانشجویان معماری با بهره گیری از رویکرد پژوهش محور (IBL)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی ، گروه معماری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.22034/ias.2019.209881.1091

چکیده

مطالعه و بررسی رویکردهای آموزشی نشان می­دهد، امروزه میان رویکردهای آموزشی، رویکرد یادگیرنده-محور از مهم­ترین رویکردهای حاکم بر برنامه درسی است. این رویکرد انواعی دارد که متداول­ترین آن در نظام آموزشی فعلی رویکرد فعال یا فعالیت-محور می­باشند. رویکرد فعالیت-محور، هم­اکنون به عنوان الگویی متداول سرلوحه­ی کار کارشناسان دفتر برنامه­ریزی و تألیف کتب درسی است. در مقابل رویکرد یاد شده فوق، رویکرد پژوهش-محور قرار دارد که در آن فعالیت­ها از بطن پرسش­ها و علاقه­مندی­های دانشجو بر می­خیزد و طبیعتا نمی­توان آن­ها را مانند رویکرد فعالیت-محور بسته­بندی و فرموله کرد. این فعالیت­ها برای دانشجویان متفاوت نیز به ناچار یکسان نیست. در این رویکرد دانشجو خود به دنبال الگوها و روابطی مرتبط با مشاهده­هایش از جهان پیرامون است و به عبارت دیگر نقطه شروع، مراحل کار و نقطه پایان فعالیت­ها را خود تعیین می­کند. مسئله­ای که اینجا مطرح است ارتباط بین ویژگی­های برخی علوم ماننند معماری با انتخاب رویکرد آموزشی خاص است. این پژوهش  با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر داده­های کتابخانه­ای به بررسی این مسئله پرداخته است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد کاربست رویکرد پژوهش محور هنگامی که فعالیت­ها از بطن پرسش­های دانشجو بر می­خیزد و براساس تجارب او شکل می­گیرد، به وی فرصت داده می­شود تا تجارب و مشاهده­های خود را هم زمان به کار گیرد. نظر به اینکه در سیاستگذاری آموزشیِ معماری، پرورش بر آموزش تقدم مرتبه دارد، دستیابی به اهداف دروس، درک و بیان معماری مستلزم اتخاذ رویکرد و روش­های اثربخش و متناسب با این سیاست­گذاری است. میان رویکردهای مختلف یادگیری، رویکرد پژوهش محور که گرایشِ پرورشی قوی­تری دارد، برای به کارگیری در آموزشِ درک و بیان معماری اثربخش­تر و مناسب­تراست.
اهداف تحقیق:
1.مطالعه و واکاویِ ویژگی­هایی رویکرد پژوهش محور
2.تببین نقش رویکردِ پژوهش محور در پرورش خلاقیت دانشجویان معماری
سؤالات تحقیق:
1.آموزش پژوهش محور چه ویژگی­هایی دارد؟
2.رویکرد پژوهش محور چگونه در پرورش خلاقیت دانشجویان معماری مؤثر است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nurturing the Creativity of Architecture Students Using a Research-Oriented Approach (IBL)

نویسنده [English]

  • Amineh Anjomshoaa
Faculty Member, Department of Architecture, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

The study of educational approaches shows that today, among educational approaches, the learner-centered approach is one of the most imperative approaches in the curriculum. This approach has types of which the most common in the current education system are the active or activity-oriented approach. The activity-oriented approach is now a collective theme in the work of experts in the Office of Planning and Textbook Writing. In contrast to the above-mentioned approach, there is a research-oriented approach in which activities arise from the heart of the student's questions and interests, and naturally they cannot be closed like the activity-oriented approach in a bounded and formulated manner. Furthermore, these activities are not necessarily similar for various students. In this approach, the student seeks patterns and relationships related to his observations of the world around him, in other words, he determines the starting point, the stages of work and the end point of the activities. The issue here is the relationship between the characteristics of sciences, such as architecture, and the choice of a particular educational approach. This research has investigated this concern using descriptive and analytical methods and relying on library data. Research findings show that the application of a research-oriented approach, when raised from the student's questions and formed based on his/her experiences, grants the opportunity for the student to share and apply his/her experiences and observations simultaneously. Since in educational policy-making, education takes precedence over education, achieving the objectives of the courses, understanding and expressing architecture requires adopting an approach and methods that are effective and appropriate to this policy-making. Among the various learning approaches, the research-oriented approach, which has a stronger educational tendency, is more effective and appropriate for use in teaching the understanding and expression of architecture.
Research aims:
1. The study and analysis of the research-based approach and its features
2. To explain the role of research-based approach in nurturing the creativity of architecture students
Research questions:
1. What are the characteristics of research-based education?
2. How is a research-based approach effective in promoting the creativity of architecture students?

کلیدواژه‌ها [English]

  • architecture education
  • Architectural Creativity
  • research-oriented education
  • Architecture Students
  • Learner-centered