ترویج سبک زندگی اجتماعی با استناد بر قرآن و سنت و با تاکید بر هنرهای تصویری در رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران ساری صداوسیمای مازندران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران، مازندران بابلسر دانشگاه مازندران گروه علوم قرآن و حدیث

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران.مازندران بابلسر دانشگاه مازندران گروه علوم قرآن و حدیث

4 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران . مازندران بابلسر دانشگاه مازندران گروه علوم قرآن و حدیث

5 دانشیار گروه تولید دانشگاه صداوسیما تهران .

10.22034/ias.2020.210889.1103

چکیده

از دیدگاه اسلام، اجتماع یا محیط اجتماعی از مهم­ترین عوامل و بسترهایی است که شخصیت انسان در آن شکل می­گیرد. محیط اجتماعی  در جوامع مختلف همواره در حال دگردیسی و هماهنگی با مقتضیات زمانی و مکانی است. امروزه در جهان ارتباطات و عصر تبلیغات، رسانه، جایگاه مهمی در ترسیم آرمان­ها و فرهنگ اجتماعی دارد. شبکه­های گسترده جهانی در شکل­دهی به افکار عمومی نقش مهمی دارند. دین اسلام همواره به سبک زندگی اسلامی توجه داشته و برای جنبه­های زندگی انسان رهنمودهایی را ارائه کرده است که می­تواند انسان را در مسیر رشد قرار دهد. کارگزاران جامعه و اندیشمندان حوزه­های رفتاری و اجتماعی با توجه به تحولات سریع جامعه و عواملی مانند پیدایش شیوه­های جدید زندگی، دگرگونی نگرش­ها و هنجارهای زندگی و پدیدار شدن مسائل اخلاقی-اجتماعی، توجه ویژه­ای به لزوم ترویج  سبک زندگی اجتماعی مورد نظر فرهنگ اسلامی داشته­اند. مسئله­ای که اینجا مطرح می­گردد نقش کاربست هنرهای تصویری در ترویج سبک زندگی اجتماعی با استناد به قرآن و سنت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در صدد دستیابی به الگویی برای ترویج سبک زندگی اجتماعی اسلامی با رسانه به عنوان یکی از ابزارهای نوین ارتباطی است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد راهبردی و با هدف تعیین نقش قرآن و سنت بر سبک زندگی اجتماعی مردم در رسانه به این نتایج دست یافته که رسانه به دلیل اثرگذاری بر ساحت­های گوناگون زندگی منطقه خود، نقشی فراتر از تولید برنامه دارد. از این رو، پای­بندی به دین و نهادینه ساختن ارزش های اسلامی و حذف برنامه­های ضد دینی از مدار رسانه، بسیار با اهمیت است.
اهداف پژوهش:
1.واکاوی الگوهای مورد نظر زندگی اجتماعی در فرهنگ اسلامی با تأکید بر قرآن و سنت
2. بررسی نقش هنرهای تصویری و رسانه در ترویج سبک زندگی اجتماعی مطابق فرهنگ اسلامی
سؤالات پژوهش:
1.در فرهنگ اسلامی چه معیارهایی برای سبک زندگی اجتماعی برای افراد وجود دارد؟
2. هنرهای تصویری و رسانه در جامعه امروزی چه نقشی در ترویج سبک زندگی اجتماعی مطابق با قرآن و سنت دارند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Endorsing a Social Lifestyle Based on the Qur'an and Sunnah and Emphasizing the Visual Arts in the Media

نویسندگان [English]

  • rahmat razaghi 1
  • mohsen nooraei 2
  • zeynab hoseini 3
  • seyed mohsen mosavi 4
  • hasan khojastbagherzadeh 5
1 PhD student of Quran and Hadith Sciences of Mazandaran University Sari Voice of Mazandaran
2 Assistant Professor Department of Quran and Hadith Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran Babolsar University of Mazandaran, Department of Quran and Hadith Sciences
3 Assistant Professor Department of Quran and Hadith Sciences University of Mazandaran. Babolsar Mazandaran University of Mazandaran Department of Quran and Hadith Sciences
4 Assistant Professor, Department of Quran Science and Hadith, University of Mazandaran . Mazandaran Babolsar University of Mazandaran, Department of Quran and Hadith Sciences
5 Associate Professor of Production Department of Voice of Science Tehran .
چکیده [English]

From the Islamic point of view, society or communal environment is one of the most imperative factors and contexts in which human personality is formed. The social environment in diverse societies is constantly changing and adapting to the requirements of time and place. In today's world of communication and the age of propaganda, the media has an important place in depicting social ideals and culture. Wide global networks play a central role in shaping public opinion. The religion of Islam has always paid attention to the Islamic way of life and has provided guidelines for aspects of human life that can guide man on the path of growth. Community agents and intellectuals in the fields of behavior and society, due to the rapid changes in society and factors such as the emergence of new ways of life, changing attitudes and norms of life and the emergence of socio-ethical issues, pay exceptional consideration to the need to promote lifestyle; moreover, they have experienced the desired society of Islamic culture. The issue raised here is the role of the application of visual arts in promoting a social lifestyle based on the Qur'an and Sunnah. The present study applies a descriptive and analytical method to achieve a model for promoting Islamic social lifestyle with the media as one of the new communication tools. In this regard, the present study with a strategic approach and with the aim of determining the role of Quran and Sunnah on people's social lifestyle in the media has reached the conclusion that the media has a role beyond program production due to its impact on various areas of life. Hence, adhering to religion and institutionalizing Islamic values ​​and removing anti-religious programs from the media are imperative.
Research aims:
1. Analysis of the desired patterns of social life in Islamic culture with emphasis on the Qur'an and Sunnah
2. Investigating the role of visual arts and media in promoting social lifestyle according to Islamic culture
Research questions:
1. In Islamic culture, what are the criteria for a social lifestyle for individuals?
2. What is the role of visual arts and media in today's society in promoting a social lifestyle in accordance with the Qur'an and Sunnah?

کلیدواژه‌ها [English]

  • social lifestyle
  • Quran and Sunnah
  • visual arts