تصویرسازی حماسی و ملی گرایانه در اشعار اخوان ثالث با رویکرد نشانه شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

10.22034/ias.2020.209447.1085

چکیده

یکی از تحولات فکری و فلسفی در قرون اخیر جنبش ساختارگرایی است. جنبش ساختارگرایی است که از دهۀ 1960 م به‌طور کامل بر حیات روشن‌فکری فرانسه مسلط گردید. ساختارگرایی یا فرمالیسم بیشتر به مطالعۀ ساختار بیرونی روایت‌ها سوای از معنا و زیبایی‌شناسی می‌پردازد و عناصر و لایه‌های پنهان متن چون تخیل، نشانه و ... را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. یکی از جنبش­های مطرح فرمالیسم، فرمالیست زبانی است که به مطالعۀ ساختار زبانی متون می­پردازد. شعر به عنوان نمونه­ای از ساختار زبانی نیز تحت تأثیر جنبش فرمالیست قرار گرفته است. بررسی اشعار شاعران معاصر می­تواند میزان تأثیرپذیری از فرمالیست را آشکار سازد. مهدی اخوان ثالث از شاعران معاصر است که دارای مجموعه آثاری است. مسئله­ای که می­توان مطرح نمود بررسی ساختار زبانی اشعار اخوان از نظر رویکرد نشانه­شناسی است. این پژوهش بر آن است تا براساس روش توصیفی و تحلیلی به بررسی ویژگی­های شعر اخوان ثالث بپردازد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد اخوان ثالث دارای شعری فرم­مدار و با ساختار زبانی منحصر به فرد است. تصویرسازی­های حماسی و ملی­گرایانه در اشعار اخوان ثالث در آثار او به وفور دیده می­شود و ویژگی­های فرمالیستی مانند آرکائیسم، هنجارگریزی، روایت­مداری و باستان­گرایی در اشعار اخوان ثالث وجود دارد.
اهداف پژوهش
1.بررسی ویژگی­های شعری و ساختار زبانی در آثار اخوان ثالث
2. بررسی تصویرسازی حماسی و ملی­گرایانه در آثار اخوان ثالث با تکیه بر رویکرد نشانه­شناسی
سؤالات پژوهش
1.آثار اخوان ثالث دارای چه ویژگی­هایی برجسته است؟
2. تصویرسازی حماسی و ملی­گرایانه در آثار اخوان ثالث چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epic and Nationalist Illustration in the Poetry of Akhavan Sales with a Semiotic Approach

نویسندگان [English]

  • azam sadat hashemiyan shahri 1
  • mohamad shah badizadeh 2
1 PhD student in Persian language and literature, Islamic Azad University of Mashhad.
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Mashhad Branch
چکیده [English]

One of the intellectual and philosophical developments in recent centuries is the structuralism movement. The structuralism movement initiated since the 1960s which completely dominated the intellectual life of France. Structuralism or formalism focuses on the external structure of narratives beyond meaning and aesthetics and does not scrutinize the concealed rudiments and layers of the text such as imagination, signs, etc. One of the protruding movements of formalism is the linguistic formalist who studies the linguistic structure of texts; henceforth, poetry as an example of linguistic structure has also been influenced by the formalist movement; hence, by examining the poems of contemporary poets, the extent to which the formalist is influenced can be exposed. Mehdi Akhavan Sales is one of the contemporary poets who has a collection of works. One issue that can be raised is the study of the linguistic structure of the Akhavan’s poems in terms of semiotic approach. This research intends to study the characteristics of the poetry of the mentioned poet based on a descriptive and analytical method. The research findings show that the Akhavan’s poetry has a formalized poem with a unique linguistic structure. Epic and nationalist illustrations are abundant in his poetry and features such as archaism, anomaly and narration are present.
Research aims:
1. Examining the poetic features and linguistic structure in the works of Akhavan Sales
2. A study of epic and nationalist imagery in the works of the Akhavan Sales based on the semiotic approach
Research questions:
1. What are the salient features of the works of Akhavan Sales?
2. What is the epic and nationalist illustration in the works of Akhavan Sales?
Research questions
1-How does language manifest in the works of Akhavan Sales?
2-What are the characteristics and experiences of poetry of Akhavan Sales
Research objectives
1-Investigating the language and its practical features in the works of Akhavan Sales
2-Investigating the characteristics and experiences of poetry in the works of Akhavan Sales

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illustration
  • syntactic structure
  • archaism
  • Akhavan