تبیین مدل گردشگری ایرانی اسلامی عامل رونق اقتصادی و فرهنگی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه

10.22034/ias.2019.206395.1060

چکیده

گردشگری یکی از منابع تغذیه اقتصاد در جوامع مختلف است و می­تواند نقش مهمی در توسعه و کسب درآمد برای آن­ها داشته باشد. توسعه‌ صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک‌ محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. این تحقیق شامل دو جامعه می­باشد که جامعه آماری اول به منظور شناسایی مؤلفه­های اثرگذار بر رقابت­پذیری شرکت­های گردشگری است. جامعه آماری دوم شامل گروه نامحدودی از گردشگران داخلی و خارجی می­باشند که حداقل یک بار از خدمات شرکت­های گردشگری کشور استفاده کرده­اند. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسش­نامه محقق ساخته 31 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسش­نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای همه متغیرها بالای 7/0 به­دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسش­نامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS و Smart Pls2 در دو بخش توصیفی و استنباطی (مدل­سازی معادلات ساختاری)، انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان می­دهد که عوامل هفت گانه مدل (استراتژی، تصویر، کیفیت خدمات، ارزش، رضایت مشتری، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی بود) تأثیر معناداری بر رقابت­پذیری شرکت­های گردشگری کشور داشته­اند.
اهداف پژوهش:
1.بازشناسی مؤلفه­های مؤثر در مدل گردشگری ایرانی- اسلامی
2.طراحی و تبیین مدل گردشگری ایرانی- اسلامی با هدف ایجاد رونق اقتصادی و فرهنگی در کشور.
سؤالات پژوهش:
1.مدل گردشگری ایرانی- اسلامی دارای چه مؤلفه­هایی است؟
2.چه مدلی می­تواند منجر به پویایی گردشگری در ایران و رونق اقتصادی گردد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Presenting the Iranian-Islamic Tourism Model in the Economic and Cultural Prosperity of the Country

نویسندگان [English]

  • elnaz golafshan yisefi 1
  • zinolabedin amini sabegh 2
  • ehsan sadeh 2
  • maryam majidi 2
1 PhD Student of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh
چکیده [English]

Tourism, one of the sources of economic nourishment in different societies and can play an imperative role in development and income. The growth of the tourism industry is of great position for developing countries, which face complications such as high unemployment, limited foreign exchange resources and the monopoly economy. This study includes two communities, the first of which is the statistical community in order to identify the components that affect the competitiveness of tourism companies. The second statistical population includes an unlimited group of domestic and foreign tourists who have used the services of tourism companies at least one time. Data collection method was based on a 31-item researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha method, the value of which was higher than 0.7 for all variables. Data analysis was performed from the implementation of questionnaires through SPSS and Smart Pls2 software in two descriptive and inferential sections (structural equation modeling). The results show that the seven factors of the model (strategy, image, service quality, value, customer satisfaction, customer loyalty and financial performance) had a significant effect on the competitiveness of tourism companies in the country.
Research aims:
1. Recognizing the effective components in the Iranian-Islamic tourism model
2. Designing and explaining the Iranian-Islamic tourism model with the aim of creating economic and cultural prosperity in the country.
Research questions:
1. What are the components of the Iranian-Islamic tourism model?
2. What model can lead to tourism dynamism in Iran and economic prosperity?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian-Islamic tourism
  • Competitiveness Indicators
  • structural interpretive modeling
  • Economic Prosperity