بررسی سبک‌های مدیریتی در شاهنامه شاه طهماسبی بر پایه نگرش‌های اساطیری، حماسی و تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی-رفتارسازمانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22034/ias.2020.254546.1426

چکیده

سبک­های مدیریتی راه‌های مشخص تصمیم‌گیری‌ها در امور است. این سبک­ها می‌تواند بسته به عواملی مانند فرهنگ جامعه، وظیفه‌ای که از کار انتظار می‌رود، تفاوت نیروی کار و شخصیت و توانایی‌های رهبران، متفاوت باشد. برخی از منابع کهن نیز بازتابی از سبک­های مدیریتی در دوره خود هستند و شاهنامه شاه طهماسبی که براساس شاهنامه فردوسی نوشته شده است یکی از این نوع منابع است. در شاهنامه فردوسی سه دوره اساطیری، حماسی و تاریخی وجود دارد. فردوسی، ابتدا از کاربرد نمادین اسطوره برای بیان اصول مدیریتی شاهان استفاده می‌کند و با توجه به فضای حماسی برخی اسطوره­ها، به روایت دیدگاه‌های ممتاز و مدیریت برتر منش خود می‌پردازد. روش  انجام پژوهش حاضر روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر داده­های کتابخانه­ای است. سبک‌های مدیریتی مورد بررسی در پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه سبک‌های مدیریت تاننبائو و اشمیت (1973) شامل: سبک مدیریت مستقل یا استبدادی، سبک مدیریت خالصانه یا پدرانه، سبک مدیریت دموکراتیک و سبک مدیریت آزاد یا عدم مداخله می­باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است که سروده­های فردوسی با به‌کارگیری زبانی نمادین و رمزی، داستانی تازه می­آفریند و از خلال گرایش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود، سبک‌های مدیریتی شاهان و فرماندهان را به تصویر کشیده است.
اهداف پژوهش
1.بررسی سبک­های مدیریت در شاهنامه بر اساس نگرش­های اساطیری و حماسی
2.بررسی سبک­های مدیریت در شاهنامه بر اساس نگرش­های تاریخی
سؤالات پژوهش
1. سبک­های مدیریت بر اساس نگرش­های اساطیری و حماسی در شاهنامه فردوسی چگونه است؟
2. سبک­های مدیریت بر اساس نگرش­های تاریخی در شاهنامه فردوسی چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Management Styles in Shah Tahmasebi Shahnameh

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghonchei 1
  • Rahman Ghaffari 2
  • Masoud Ahmadi 3
  • Mohammad Mahdi Admadian 2
1 Ph.D student of public management- organizational behavior, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Professor of public management department, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Professor of public management department, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Management styles are explicit ways of making decisions. These styles can vary depending on factors such as community culture, task expectancy, workforce diversity and personality features, and finally, the abilities of leaders. A number of ancient sources are a reflection of management styles of their period; in this regard, the Shah Tahmasebi Shahnameh which is written based on Ferdowsi Shahnameh is considered as such. There are three mythological, epic and historical periods in Ferdowsi's Shahnameh. Ferdowsi first applies the symbolic use of myth to express the management principles of kings and according to the epic atmosphere of such myths, he narrates the privileged views and superior management of the character. The method of conducting the present study is a descriptive-analytical method based on library data. The management styles studied in the present study are based on Tannbao and Schmidt (1973) theory of management styles, including: independent or authoritarian management style, sincere or paternal management style, democratic management style and free or non-intervention management style. The results indicate that Ferdowsi's poems create a new story by using figurative and symbolic language and through their political, social and cultural tendencies, have portrayed the management styles of kings and commanders.
Research aims:
1. The study of management styles in Shahnameh based on mythological and epic attitudes
2. The study of management styles in Shahnameh based on historical attitudes
Research questions:
1. What are the management styles based on mythological and epic attitudes in Ferdowsi's Shahnameh?
2. What are the management styles based on historical attitudes in Ferdowsi's Shahnameh?

کلیدواژه‌ها [English]

  • supervisory styles
  • Shah Tahmasebi Shahnameh
  • mythological
  • epic and historical attitudes