معیارهای زیبایی شناسی سازه های معماری نوین در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر معماری بیونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ،گروه هنرو معماری، واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران (نویسنده مسئول )

3 استاد یار، گروه هنر و معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران

10.22034/ias.2020.245677.1321

چکیده

فرم اسکلت سازه، بدون تردید با فرم ساختمانِ حامل آن ارتباطی تنگاتنگ دارد. با وجود این، رابطه میان طراحی سازه و طراحی معماری می­تواند فرم های گوناگونی به خود بگیرد. سازه به عنوان زیربنای ساختمان در تمامی کشورها، بستری مناسب برای طراحی معماری به وجود می­آورد. در معماری نوین از ابزارها و طرح­های جدیدی استفاده می­گردد که معماری بیوتیک از جمله این طرح ها است. در این پژوهش از روش ترکیبی (توصیفی وتحلیلی - کیفی - تاریخی) مطالعه و بررسی کتابخانه ای استفاده و گردآوری و تجزیه و تحلیل­ها نیز با تکیه بر مطالعات کتابخانه­ای صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که معماری بیونیک در حقیقت وسیله­ای خلّاق برای دست یافتن به اهداف مؤثر و کارآمد می­باشد. رعایت اصول قانونی و منطقی در سازه­های ساختمانی زمینه معماری جدید و دید بصری مناسب را فراهم می­آورد. دیدگاه بیونیک در طراحی معماری در حوزه­های مختلفی صورت می­گیرد. گاه جنبه زیباشناسی پروژه، گاه سازه، گاه مسائل اقلیمی و گاه راهکارهای عملکردی هدف طراح در این زمینه بوده­اند. با نتایجی که در تحلیل نمونه­های موردی حاصل گردیده، می­توان گفت تأثیرات متقابل سازه و معماری از منظر معماری بیونیک قابل توجه است و سازه و معماری تعامل و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و دارند و بی­توجهی به هر کدام از این مقوله­ها می­تواند آسیب­های جبران­ناپذیری را پدید آورد.
    اهداف پژوهش
1. بررسی تأثیرات متقابل سازه و معماری و چگونگی تعامل آن­ها با یکدیگر
2. بررسی جایگاه معماری نوین  و استفاده از سازهای  طبیعی (معماری  بیونیک) به عنوان نشانه سمبل (زیبا­یی­شناسی)
سؤالات پژوهش
1. نقش سازه بر روی معماری نوین  و معیارهای زیبایی­شناسی  در کشورهای در حال توسعه به چه صورت است؟
2-  چگونه می­توان با استفاده از ف­ آوری نوین هزاره سوم وهمسازی سازه و معماری کیفیت کالبدی فضا را گسترش داد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Aesthetic Criteria of Modern Architectural Structures in Developing Countries with Emphasis on Bionic Architecture

نویسندگان [English]

  • adel bakhshi balkanlou 1
  • salah addin molanai 2
  • qader bayazidi 3
1 PhD Student, Department of Art and Architecture, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Kurdistan University, Sanandaj, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Art and Architecture, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The skeletal form of the structure is undoubtedly closely related to the form of the carrier structure. However, the relationship between structural design and architectural design can yield many forms. Structures, as the foundation of buildings in all countries, provide a suitable platform for architectural design. In modern architecture, new tools and designs are used, including biotic architecture. In this research, the combined method (descriptive and analytical-qualitative-historical) is applied to study and the collection and analysis is accomplished based on library studies. The results of this study show that bionic architecture is in fact a creative tool to achieve effective and efficient goals. Observance of legal and logical principles in building structures provides the ground for new architecture and appropriate visual vision. The bionic perspective on architectural design takes place in different areas. At times the aesthetic aspect of the project, and at other times the structure, climate issues and the functional solutions have been the goal of the designer of this field. With the results obtained in the analysis of case studies, it can be determined that the interaction effects of structure and architecture from the perspective of bionic architecture are significant and structure and architecture interact closely with each other and the avoidance of any of the mentioned categories can cause irreparable damage.
Research aims:
1. Investigating the interactions of structure and architecture and how they interact with each other
2. Investigating the status of modern architecture and the use of natural instruments (bionic architecture) as a symbol (aesthetics)
Research questions:
1. What is the role of structures on modern architecture and aesthetic standards in developing countries?
2- How can the physical quality of space be expanded by using the new technology of the third millennium and the harmonization of structure and architecture?

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure
  • Architecture
  • bionic architecture
  • Aesthetics