هویت ایرانی در داستان ها و استعاره های تاریخ بیهقی از دوره غزنویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 لیلا کامرانی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 پروانه عادل زاده، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/ias.2020.233616.1257

چکیده

تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، مقارن با دوره غزنوی نگاشته شده است. مؤلف در دربار غزونوی حضور داشته و همین نکته باعث شده تا این اثر دارای ارزش تاریخی زیادی باشد. برای بازشناسی تحولات سیاسی و اجتماعی این دوره از محتوای این کتاب، توجه به محاورات سیاسی می­تواند راهگشا باشد. این گفت و شنودها در دست­یابی به اهداف استبدادی و قدرت سیاسی و اجتماعی در ایران و سایر بلاد اسلامی نقش داشته است. روش این پژوهش، از نوع تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری موضوعات به­صورت مطالعات کتابخانه­ای می­باشد. یافته­های پژوهش حاکی از این است که امیرمسعود با تکیه بر محاورات سیاسی خود در اعمال قدرت به دنبال تفوق افکار خویش بر دیگر باورها و دیدگاه­های سیاسی رجال دربار بوده است. او این فضا را مسیری برای رشد و تثبیت حاکمیت سیاسی و اجتماعی چه در عرصه سیاست داخلی و خارجی ضروری می­دانست. او با بهره­مندی از مهارت­های رفتاری و گفتاری در فضای سیاسی و اجتماعی از قبیل: حالات و حرکات چهره، اشارات و حالات سر و تن و سایر رفتارها چه از طرف خود و دیگر مشاوران دربارش، هدفی جامع، و باوری عمیق در تحکیم اهداف خود داشت. با نگاهی عمیق به جریانات سیاسی دوران اقتدار او به بینش­ها و درون­مایه­های فکری از قبیل: استبداد، ایجاد فضای رعب و تهدید، مجازات، سرکوب مخالفان فکری و سیاسی و جاسوسی می­توان پی برد. موقعیت­های مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی رجال درباری با در نظر گرفتن خلقیات و اعتقادات آنان، بخش مهم در محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی با درباریان در تاریخ مصور بیهقی است.
اهداف پژوهش
1.واکاوی مضامین و اهداف محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی در تاریخ بیهقی.
2.بررسی محاورات سلطان مسعود با درباریان در تاریخ مصور بیهقی.
سؤالات پژوهش
1.محاورات سیاسی مسعود غزنوی با درباریان با توجه به مندرجات تاریخ بیقی دربردارنده چه مضامین و اهدافی است؟
2.محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی در تاریخ مصور بیهقی چه بازتابی یافته است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Conversations of Sultan Massoud Ghaznavi with the Courtiers in the Illustrated Historic Manuscript of Beyhaqi

نویسندگان [English]

  • leila kamrani 1
  • parvaneh adelzadeh 2
  • kamran pashayifakhri 3
1 Leila Kamrani, PhD student in Persian Language and Literature, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

History of Bayhaqi by Abolfazl Mohammad bin Hussein Bayhaqi, written in the Ghaznavid period. The author was present in Ghaznavid court and this point has made this work of great historical value. Paying attention to political conversations can be helpful in recognizing the political and social developments of this period from the content of this book. These talks have played a role in achieving authoritarian goals and political and social power in Iran and other Islamic countries. The method of this research is analytical-descriptive and the method of collecting topics is library studies. The findings of the study indicate that Amir Massoud, relying on his political conversations in the exercise of power, sought to dominate his thoughts over other beliefs and political views of courtiers. He considered this space a necessary path for the growth and consolidation of political and social sovereignty, both in the field of domestic and foreign policy. He uses behavioral and speech skills in the political and social spheres, such as facial expressions and gestures, motions and other behaviors, both on his own and those of his other advisers. An in-depth look at the political currents of his rule reveals intellectual themes and themes such as authoritarianism, intimidation, punishment, repression of intellectual and political opponents, and espionage. Different personal, social and political situations of courtiers, considering their temperaments and beliefs, are an important part of the political conversations of Sultan Massoud Ghaznavi with the courtiers in the illustrated history of Beyhaqi.
Research aims:
1. Analysis of the themes and goals of the political dialogues of Sultan Massoud Ghaznavi in the history of Bayhaqi.
2. Examining the conversations of Sultan Massoud with the courtiers in the illustrated history of Bayhaqi.
Research questions:
1. What are the themes and goals of Massoud Ghaznavi's political conversations with the courtiers according to the contents of Beyqi's history?
2. What is the reflection of the political conversations of Sultan Massoud Ghaznavi in the illustrated history of Beyhaqi?

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Bayhaqi
  • Political Dialogues
  • Sultan Massoud Ghaznavi
  • Courtiers