مولفه های علوی در اندیشه های سیاسی سید قطب الدین نیریزی در تطبیق با مضامین مذهبی کتیبه های مقبره سید احمد نیریزی در نیریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران.

2 استادیارگروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران

3 استادیارگروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران.

10.22034/ias.2020.226047.1223

عنوان مقاله [English]

The Alavi Components in the Political Thoughts of Sayyid Ghutboddin Neyrizi in Comparison with Religious Themes of Inscriptions of Tomb of Sayyid Ahmed Neyrizi in neyriz

نویسندگان [English]

  • aliashraf hatami 1
  • seyed alireza abtahi 3
1 PhD Student, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.