ارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی معماری،گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 استاد،گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار،گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2021.298232.1679

چکیده

محیط بهتر، آموزش و پرورش مطلوبتری را در پی خواهد داشت، لذا به موازات توسعه سیستم­ها و برنامه­های آموزشی، الگوی محیطی فضاهای یادگیری نیز می­بایست تکامل یابد. مبحث آموزش و نیاز مبرم به ارتقای کیفی آموزش در طی سال­های اخیر، از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است. آنچه که امروزه به عنوان مدل کالبدی مدرسه در ایران شناخته می‏شود در برخی مواقع نتوانسته در جذب و تشویق افراد به حضور مستمر و مفید در آن فضا بینجامد که این امر کاهش بازدهی مثبت دانش­آموزان را به­دنبال داشته­است. پژوهش حاضر به دو روش کیفی و کمی انجام گرفت. بخش کیفی با روش تحلیل محتوا و بخش کمی با روش توصیفی – پمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شش مدرسه در تورنتو -کانادا با درصد بازدهی متفاوت از طیف ضعیف به قوی بر اساس امتحان سراسری برگزار شده توسط آموزش و پرورش آن کشور در محله­های مختلف بود که به روش نمونه تصادفی خوشه­ای، 180 دانش­آموز پایه ده تحصیلی انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی و از روش مدل‌یابی توزیع فراوانی استفاده شد. برای این منظور جهت بررسی آمار توصیفی از نرم افزار SPSS22 و جهت بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار Smart Pls3 استفاده شد. یافته­ها برازش مدل را تأیید کرد. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که طراحی مناسب کالبد معماری فضاهای آموزشی راهکاری در جهت افزایش بازدهی دانش­آموزان و ارتقاء موفقیت تحصیلی آنان به شمار می­آید.
اهداف پژوهش:
1. بررسی معیارهای معماری کالبدی در مراکز آموزشی.
2. بررسی ارتباط میان بازدهی آموزشی دانش­آموزان با معماری مراکز آموزشی نوین در مدارس کانادا و امکان الگوسازی بومی.
سؤالات پژوهش:
1. چه ارتباطی بین میزان بازدهی مدارس نوین و مولفه­های کالبدی فضای آموزشی وجود دارد؟
2. جهت دستیابی به فضای آموزشی که ظرفیت روش­های نوین آموزش را دارا باشد، چه الگویی می­توان ارائه نمود؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visual and structural relationship between architecture of modern educational spaces and students' academic performance

نویسندگان [English]

  • Sheida Salamaat 1
  • Farah Habib 2
  • Azadeh Shahcheraghi 3
1 PhD Student in Architecture, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic performance
  • Modern educational spaces
  • Academic success
  • Sense of Place
استرابی آشتیانی، حمیده؛ اعتصام، ماجدی. (1399). «سیاست­های فرهنگی-هویتی پروژه­های معماری با تأکید بر شهرک اکباتان. نشریه مطالعات هنر اسلامی، شماره 38، صصص 47-37.
انجم شعاع، امینه. (1399). «پرورش خلاقیت دانشجویان معماری با بهره­گیری از رویکرد پژوهش محور». نشریه مطالعات هنر اسلامی، شماره 38، صص 75-61.
لطیفی، غالمرضا؛ لطف عطا، آیناز. (1391). «تأثیر عوامل محیطی بر رفتار در محیط­های آموزشی. مجله­ی دیدگاه، شماره 32، صص43-21.
شهبازی، مجید. (1394). «تأثیر طراحی داخلی محیط­های آموزشی بر افزایش میزان یادگیری دانش­آموزان». کنفرانس علوم و تکنولوژی، مالزی.
عابدی، سمیه؛ عباسی، زهرا و ضیافت، حسن. (1399). «ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎور. نشریه مطالعات هنر اسلامی. شماره 37.  صص 210-194.
Barrett, P. S., Zhang, Y., Davies, F., & Barrett, L. C. (2015). "Clever Classrooms: Summary Report of The HEAD Project". Manchester: University of Salford.
Barrett, P., Zhang, Y., Moffat, J., & Kobbacy, K. (2013). "A Holistic, Multi-Level Analysis Identifying the Impact of Classroom Design on Pupils’ Learning". Building and Environment, 59, 678 – 689.
Billups, F. D. (2008). "Measuring College Student Satisfaction: A Multi-Year Study of The Actors Leading to Persistence". The 39th Annual Meeting of The Northeastern Educational Research Association, October 23, 2008.
Borden, V. M. H. (1995). "Segmenting Student Markets with A Student Satisfaction and Priorities Survey". Research in Higher Education, 36(1): 73-88.
Clark, H. (2003). Building Education: The Role of The Physical Environment in Enhancing Teaching and Learning – Issues in Practice. London: Institute of Education. Corts, D. P., Lounsbury, J. W.
Saudargas, R. A., Tatum, H. E. (2000). "Assessing Undergraduate Satisfaction with An Academic Department: A Method and Case Study". College Student Journal, 34 (3), 399-410.
Cranny, C. J., Smith, P. C., & Stone, E. F. (Eds.). (1992). Job Satisfaction: How People Feel  About Their Jobs and How it Affects Their Performance. New York: Lexington Books.
Cuba, L., & Hummon, D. M. (1993). "A Place to Call Home: Identification with Dwelling, Community, And Region". The Sociological Quarterly, 34(1), 111–131.
Davenport, M.A., And D.H. Anderson. (2005)." Getting from Sense of Place to Place-Based Management: An Interpretive Investigation of Place Meaning and Perceptions of Landscape Change". Society and Natural Resources 18, No. 7: 625–41.
Decenzo, D. A., & Robbins, S. P. (2010). Fundamentals of Human Resource Management (10th Ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
Earthman, G. I., & Lemasters, L. (1996). "Review of Research on the Relationship Between School Buildings, Student Achievement, And Student Behavior". Paper Presented at The Council of Educational Facility Planners International, Tarpon Springs, Florida.