شخصیت زن در سبک فکری نظامی بر اساس دیدگاه سیمون دوبووار (مطالعه موردی: خمسه نظامی طهماسبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

10.22034/ias.2021.303813.1714

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female personality in military intellectual style based on the views of Simone de Beauvoir (Case study: Khamseh Nezami Tahmasebi)

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Habibi 1
  • Hossein Mansoorian 2
  • Reza Forsati Joybari 3
1 PhD student in Persian language and literature, Ghaemshahr branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military
  • Simone de Beauvoir
  • Intellectual Style
  • Female character