تحلیل ویژگی‌های بصری و معنایی هنر در دوره عباسیان (با تاکید بر هنرهای معماری، نقاشی و منسوجات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیله قم- استاد مدعو گروه معارف دانشگاه شهرکرد- (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد.شهرکرد ایران

10.22034/ias.2021.305604.1729

چکیده

هنر اسلامی هنری نیست که فقط به مسائل مذهبی اسلام در ارتباط باشد. هنر اسلامی یکی از عصرهای درخشان تاریخ هنر و یکی از پر ارزش ترین دستاوردهای بشری در عرصه هنری است.بعد از ظهور اسلام، این دین از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جامعه‌ها اثر گذار بود. هنر نیز تحت تأثیر این دین در این جامعه‌ها دچار تحولاتی گردید و با نام جدید هنر اسلامی مشهور شد. هنر اسلامی اغلب بر آفرینش زیبایی با نقشهای انتزاعی و استفاده از حروف، تمرکز داشته ‌است. و به این خاطر محدودیت نسبی سایر هنرها همچون نقاشی، موسیقی، مجسمه‌سازی و حتی گاهی، حرام شمردن آن‌ها مسلمانان به گسترش شیوه های متنوع در زمینه‌هایی انتزاعی رهنمود شدند. دوره عباسی، انواع هنرها شامل نقاسی خطاطی معماری و موسیقی و... مورد توجه بسیار قرار گرفته است چنانکه قصرهای خلفا از آثار هنری و وجود هنرمندان مملو بود. که با آنها به گونه سخاوتمند و احترام آمیز رفتار می‌کردند چنان شد، که شرایط زندگی و جایگاه اجتماعی هنرمندان در این عصر، حتی امروزه نیز در فرهنگ عرب مشهور است خلیفه های این عصر که در همه زمینه‌ها تحت تاثیر فرهنگ ایرانیان بودند به سبک شاهان ساسانی هنرمندان را حمایت می‌کردند و به آنان صله و پاداش می‌دادند. به نحوی که هنر در این عصر به کمال خود رسید. مؤلف های هنر اسلامی در دوره عباسیان عبارتند از: شهرسازی، نقاشی در دوره عباسیان، خوشنویسی، موسیقی، نساجی، طراز. پژوهش حاضر با نگاهی کتابخانه ای، توصیفی به هنر اسلامی در عصر عباسیان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of visual and semantic features of art in the Abbasid period (With emphasis on the arts of architecture, painting and textiles)

نویسندگان [English]

  • Hashem Mojtahedi 1
  • saeed Safi shalamzari 2
1 Graduate of the fourth level of the seminary of Qom - Visiting professor of the Department of Education of Shahrekord University - (Responsible author)
2 Assistant Professor of Law, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Islamic art is not art that deals only with the religious issues of Islam. Islamic art is one of the brightest eras in the history of art and one of the most valuable human achievements in the field of art. After the advent of Islam, this religion had a cultural, economic, social and political impact on societies. Under the influence of this religion, art underwent changes in these societies and became known as the new name of Islamic art. Islamic art has often focused on creating beauty with abstract patterns and the use of letters. And because of this, the relative limitations of other arts such as painting, music, sculpture, and sometimes even their prohibition, led Muslims to develop a variety of methods in abstract fields. Abbasid period, all kinds of arts, including calligraphy, architecture and music, etc. have received much attention. The living conditions and social status of artists in this era are known even in Arab culture even today. The caliphs of this era, who were influenced by Iranian culture in all fields, supported artists in the style of Sassanid kings and rewarded them. They gave. In a way, art reached its perfection in this era. The authors of Islamic art in the Abbasid period are: urban planning, painting in the Abbasid period, calligraphy, music, textile, style. The present study, with a library look, deals with a description of Islamic art in the Abbasid era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Islamic
  • Period
  • Abbasid
  • Architecture
  • Painting