تحلیلی بر نقش و جایگاه مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی بافت های فرسوده (مورد پژوهی: لات محله شهر رامسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی ملاصدرا، رامسر، ایران

10.22034/ias.2021.312255.1782

چکیده

گذشت زمان معماری شهرها را دستخوش تغییراتی می‌کند. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، فرسودگی بخش‌‌هایی از شهر است که به دنبال ایجاد و تشدید فرسودگی، میزان کارآیی این بافت‌ها نیز کاهش می‌یابد. در این راستا، ساماندهی این بافت‌ها با بهره‌گیری از سیاست‌های مختلف مداخله در بافت فرسوده با لحاظ کردن یکپارچگی مدیران امر در سطح شهر می‌تواند تأثیر مثبت و سازنده‌ای داشته یاشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش و جایگاه مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی بافت‌های  فرسوده  و به صورت موردی، به لات شهر رامسر پرداخته است. با توجه به موضوع، اهداف و فرضیات تحقیق، پژوهش حاضر از نوع توسعه­ای و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. روش گرد‌آوری داده­ها اسنادی و میدانی و ابزار گردآوری داده­ها در بخش اسنادی مشتمل بر مقالات و اسناد شهر رامسر مستخرج از شهرداری این شهر و در بخش میدانی مشاهده و پرسشنامه است که با بهره‌گیری از نظر  50  نفر از شهروندان در قالب ترسیم جدول و نمودار به تحلیل داده‌ها مبادرت شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که توجه به معیارهای مدیریت یکپارچه نقش تعیین­کننده و مثبتی در ساماندهی بافت فرسودۀ لات محله رامسر داشته و با توجه به میزان فرسودگی در بافت و تنوع و پراکندگی در آن، بهره­گیری از سیاست‌های بهسازی و نوسازی مناسب­ترین سیاست­ها جهت بهبود وضعیت و ساماندهی محله بوده تا از طریق همکاری و هماهنگی بین سازمان­های دخیل در مدیریت شهر به این مهم دست یافت.
اهداف

بررسی نقش مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده.
بررسی نقش مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده و وجه هنری آنها.

سؤالات

نقش مدیریت یکپارچۀ شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده چگونه است؟
نقش مدیریت یکپارچۀ شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده و وجه هنری آنها چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Role and Position of Integrated Urban Management in Organizing Dilapidated Tissues (Case Study: Ramsar Neighborhood)

نویسنده [English]

  • Seyed Yousef Hashemi
Assistant Professor, Technical and Vocational University, Mulla Sadra University of Technology, Ramsar, Iran
چکیده [English]

Over time, cities undergo changes, one of the most important of which is the erosion of parts of the city, which, following the creation and intensification of erosion, the efficiency of these tissues also decreases.In this regard, organizing these tissues by using different policies to intervene in the worn tissue, taking into account the integrity of managers in the city can have a positive and constructive effect.The present study aims to analyze the role and position of integrated urban management in organizing worn-out structures and, on a case-by-case basis, to Ramsar neighborhood. According to the subject, objectives and hypotheses of the research, the present research is of a developmental type and in terms of nature and development, is descriptive and analytical.Documentary and field data collection methods and data collection tools in the documentary section include articles and documents of Ramsar city extracted from the municipality of this city and in the field section are observations and questionnaires. Using the opinions of 50 citizens and in the form of drawing tables and graphs, the data were analyzed.The results of this study indicate that attention to integrated management criteria has a decisive and positive role in organizing the worn-out texture of Ramsar neighborhood, and according to the amount of wear in the texture and its diversity and dispersion, the use of improvement policies and Renovation is the most appropriate policy to improve the situation and organization of the neighborhood to achieve this through cooperation and coordination between organizations involved in city management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrated urban management
  • worn-out texture
  • organizing worn-out textures
ابراهیم­زاده، عیسی؛ ملکی، گل­آفرین. (1391). «تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر خرم­آباد)»، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی (پژوهش­های جغرافیایی)، شماره 81، صص 234-217.
ابوذری، پانته­آ؛ زیاری، یوسفعلی. (1398). «تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌پذیری در طرح‌های ساماندهی بافت‌های فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد پژوهی: منطقه 12 شهر تهران)»،  فصلنامه جغرافیا  (برنامه­ریزی منطقه­ای)، شماره 3، صص 349-335.
جهانشاهی، محمدحسین. (1382). «بافت‌های فرسوده و مشکل­سازی شهری»، مجله جستارهای شهرسازی، شماره4.
حبیبی، کیومرث؛ پوراحمد احمد و مشکینی، ابوالفضل. (1386). بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری، تهران: انتشارات انتخاب.
حسینی بیلوئی، زهرا. (1399). «بررسی نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: محله سنگ سیاه شیراز)، پنجمین کنفرانس بین­المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین­المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا، صص 32-19.
حق­پناه، یعقوب و دیگران. (1390). «بررسی نقش مدیریت شهری و شهرداری­ها در احیاء بافت­های فرسوده شهری»، نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران، صص 134-122.
راستگو، علی. (1397). «نقش مدیریت شهری در بافت فرسوده شهری»، دومین کنگره بین­المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی، تهران، صص 309-296.
سیف­الدینی، فرانک. (1381). زبان تخصصی برنامه­ریزی شهری، تهران: انتشارات آییژ.
شکور، علی؛ رضوانی، ساسان. (1398). «نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده محله­های قدیمی شیراز»، سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران، تهران، صص146-131
شیخی، اعظم و دیگران. (1396). «تأثیر مدیریت شهری بر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مورد مطالعه: منطقه 19 تهران)»، دومین همایش بین­المللی ایده­های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار، مشهد، صص 57-43.
فیروزی، محمدعلی؛ امان­پور، سعید و زارعی، جواد. (1398). «تحلیل بسترهای نهادی تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (منطقه موردی: شهر اهواز)»، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 51 ، شماره 4 (پیاپی110)، صص 901-891
قلی­پور، یاسین؛ لطیفی، احمدرضا. (1396).  «نقش مدیران شهری در بررسی احیا (بهسازی و نوسازی) بافت فرسوده (مطالعه موردی شهر نوشهر) »، کنگره بین­المللی علوم و مهندسی – آلمان، هامبورگ، صص 124-113.
قنبری، رامین. (1392). «نقش مدیریت شهری در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی منطقه 10 تبریز، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
مهدی­زاده، جواد. (1380). نظری اجمالی به ساماندهی مرکز شهر تهران، فصلنامه هفت شهر، شماره 3.
معتمدی مهر، اکبر؛ حسن­پور، رضا و رضایی، رقیه. (1393). «بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر مشارکت مردمی (مطالعه موردی: محله قیلر قروه)»، فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی سکونتگاه­های انسانی، شماره 26، صص 44-29.
نظم­فر، حسین؛ عطار، محمدامین. (1393). «نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت فرسوده شهری موردشناسی: بافت فرسوده شهر اردبیل»، فصلنامه  جغرافیا و آمایش شهری – منطقه­ای،  شماره 12، صص66-51.
وارثی، حمیدرضا؛ تقوایی،  مسعود و رضایی، نعمت­الله. (1391). «ساماندهی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه­ریزی فضایی، شماره 3، صص 156-129.
Rosemary D. F. Bromley, Andrew R. Tallon and Colin j. (2005). City center regeneration through residential development: Contributing to sustainability, Urban Studies, Vol 42, No 13.
Smith, N. (1996). the New Urban Frontier: Gentrification and the Reaches City. London: Rutledge.