ارزیابی نقش مسکن در کیفیت زندگی شهروندان( نمونه موردی: منطقه ۱۲کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 گروه معماری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

10.22034/ias.2021.281620.1589

چکیده

همواره مسکن و مکان مناسب زندگی، جزو اولین نیازهای بشر بوده که سعی بر افزایش حس رضایت و بهبود کیفیت زندگی افراد دارد. مسکن به طور مستقیم و غیر مستقیم، پیامدهای اجتماعی، آثار زیان آور روانی به همراه دارد. اطلاعات برگرفته از پرسش نامه ها با روش های تجزیه و تحلیل آماری آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون در محیط نرم افزار SPSS بررسی شدند. جهت بررسی فرضیه تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. جامعه آماری محلات منطقه 12 شهر تهران هستند و با توجه به مطالعات میدانی انجام شده، 383 حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران ، به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهند که از بین ۱۰ شاخص متغیر کیفیت زندگی که وارد آزمون رگرسیون شده اند، ۵ شاخص عدالت اقتصادی، بهزیستی فردی، رضایت از دسترسی، کیفیت محیط و مسکن وارد الگو شده اند و 46 درصد تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین می کنند. در بین شاخص های کیفیت زندگی، عدالت اقتصادی بیشترین تأثیر را بر تغییرات کیفیت مسکن محلات منطقه 12 داشته است. این رابطه در تمام 12 محله یاد شده با میزان معناداری محاسبه شده کمتر از 0.05، معنادار است و رابطه متغیر کیفیت مسکن با متغیر کیفیت زندگی در محله دروازه شمیران با میزان معناداری 0.0574 و بیشتر از 0.05، معنادار نیست.متغیر کیفیت زندگی ، دور بعد اقتصادی و محیطی با متغیر کیفیت مسکن رابطه مستقیم داشتند؛رابطه مثبت سه بعد کالبدی، زیست محیطی و رفاه و آسایش با متغیر کیفیت زندگی ثابت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the role of housing in the quality of life of citizens (Case study: District 12 of Tehran metropolis)

نویسندگان [English]

  • Sanaz Khodakhah Jeddi 1
  • Vahid Ghobadian 2
  • Saeid Tizqalam Zonouni 1
1 Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Housing and a suitable place to live have always been among the first human needs that try to increase the sense of satisfaction and improve the quality of life of people. Housing directly and indirectly has social consequences and harmful psychological effects. Data obtained from the questionnaires were analyzed by statistical analysis of Spearman correlation and regression tests in SPSS software. Multivariate regression analysis was used to investigate the research hypothesis. The statistical population is the neighborhoods of District 12 of Tehran and according to field studies, 383 sample volumes were randomly selected according to the Cochran's formula. The results show that out of 10 indicators of quality of life that have entered the regression test, 5 indicators of economic justice, personal well-being, satisfaction with access, quality of environment and housing have entered the model and explain 46% of the changes related to the dependent variable. This relationship is significant in all 12 mentioned neighborhoods with a calculated significance of less than 0.05 and the relationship between the quality of housing variable and the quality of life in Darvazeh Shemiran neighborhood with a significance of 0.0574 and more than 0.05 is not significant. Quality of life, next round Economic and environmental were directly related to the variable of housing quality; the positive relationship of three dimensions of physical, environmental and welfare and comfort with the variable of quality of life was established.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Living spaces
  • Quality of Life
  • Housing
  • District 12 of Tehran
  • Economic Justice