بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 گروه معماری گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

3 استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22034/ias.2022.330201.1875

چکیده

شکل گیری عناصر معماری بومی ایران به شدت متأثر از عوامل محیطی است با مطالعه، شناخت و تحلیل الگوهای معماری بومی مازندران، می‌توان به نحوه سازگاری آنها با شرایط اقلیمی پی برد. شناخت الگوها یکی از موضوعات مهمی است که سعی در بازشناسی روش‌های کاربردی جهت دستیابی به عناصر و الگوهای هویت ساز بومی دارد. پژوهش حاضر با هدف ایجاد راهکارهای طراحی برای معماران به جهت بهره‌مندی در ساختمان‌ها با استفاده از الگوهای معماری بومی تدوین شده است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‌های کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی انجام شده است. بررسی مؤلفه‌های اقلیم نشان می­دهد ویژگی های معماری بومی استان مازندران با طبقه‌بندی اقلیمی و اقلیم منطقه رابطه مستقیم دارد و هماهنگ است. همچنین در تابستان سطح آسایش خانه را ارتقا می‌دهد و در نهایت می‌توان به این نتیجه دست یافت که خانه‌های بومی منطقه منطبق با پهنه‌بندی اقلیمی و بستر محیط است و تهویه طبیعی مهمترین عامل تأثیرگذار بر شرایط ارتقا آسایش محیطی است. همچنین نتایج حاصل از پژوهش با هدف بهره‌برداری از پتانسیل موجود تهویه طبیعی به معمار در انتخاب بهینه پارامترهای طراحی جهت طراحی همساز با اقلیم در منطقه کمک خواهد کرد.
اهداف پژوهش:

بررسی الگوی معماری خانه بومی در گونه‌های مختلف مسکن بومی استان مازندران.
شناخت عوامل مؤثر در شکل‌گیری ایوان در ایران با تمرکز بر بناهای مسکونی استان مازندران.

سؤالات پژوهش:

آیا الگوهای کالبدی خاصی بر معماری مازندران حاکم است؟
آیا ایوان به عنوان یک عنصر اصلی در معماری ایران دارای ویژگی‌های کالبدی می‌باشد که بتواند باعث تسریع در تهویه بنا به‌ویژه در مناطق نوار ساحلی مازندران شود؟

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the design pattern of indigenous houses in Mazandaran province with a climatic approach

نویسندگان [English]

  • Azadeh Mahmoudi Kohneh Roudposht 1
  • Khosro Daneshjoo 2
  • Seyed Majid Nofid Shemirani 3
1 Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran
2 Department of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic design
  • Patternology
  • Typology
  • Natural ventilation
  • local architecture
امینیان، س. و همکاران. (1387). "مفاهیم و تعاریف عناصر و فضاهای عملکردی در مسکن روستایی خلیج فارس"، فصلنامه آبادی شماره 6، ص44.
بختیار ، ن. و همکاران. (1382). حس وحدت، تهران: نشر خاک.
حائری، م. (1393). پژوهشی درباره کاربرد اصولی معماری خانه های سنتی/تاریخی در طراحی مسکن امروزی، ج1و2، تهران: مسکن و شهرسازی.
جوادین، س.ر. ، و همکاران.  (1389). تئوری سازی داده بنیاد و نرم افزار اطلس تی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
صارمی، ع. و همکاران. (1388). ارزش های پایدار در معماری ایران، تهران:  انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
محمودی، ع. (1395). بازنگری اهمیت ایوان در خانه­های سنتی ایران، تهران: نشریه هنرهای زیبا.
واتسون، د. و همکاران. (1372). طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان، ترجمه وحید قبادیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.