رویکرد شناختی به چند معنایی دل در اصطلاحات و ضربالمثل های فارسی در تطبیق با صاحبدلان در نگارگری ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دکتری زبان شناسی همگانی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ، ایران

3 استاد تمام گروه زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ، ایران

10.22034/ias.2022.362761.2071

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A cognitive approach to the multiple meanings of the heart in Persian terms and proverbs in comparison with Sahibdelan in Iranian painting

نویسندگان [English]

  • Sima Kiiai daronkolah 1
  • Azita Afrashi 2
  • Mostafa Assi 3
1 Ph.D. student of General Linguistics, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Linguistics, Institute of Human Sciences and Cultural Studies, Tehran, Iran
3 Full Professor of the Department of Linguistics, Research Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • polysemy
  • verb
  • heart
  • metaphor
  • metanomy