تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در مصنوعات صنایع دستی( مورد مطالعه دهستان عشق آباد نیشابور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران( نویسنده مسؤل)

3 Profeassor of Sociology of Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran. Tehran – IRAN

چکیده

این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی در دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور، به طور خاص به بررسی مصنوعات صنایع دستیی روستایی این زنان در ارتباط با توسعه محلی می‌پردازد. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک‌های ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و با روش گلوله برفی نسبت به انتخاب نمونه‌های آماری تا مرحله اشباع نظری (در نفر بیست و پنجم) در داده‌ها پرداخته و پس ازتجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با انتخاب مقوله مرکزی « توانمندسازی زنان روستایی»، اقدام به استخراج نظریه‌ای براساس داده‌های گردآوری شده از میدان نموده است. سپس با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس اصول حاکم بر روش گراندد تئوری، نظریه «توانمندسازی زنان روستایی به مثابه عاملی برای توسعه محلی» از داده‌ها به دست آمد. سپس برای برون رفت از این وضعیت، پیشنهاداتی ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empowerment Analysis of Rural Women in Handicrafts (Studied Case of Eshgh Abad Neyshabur District)

نویسندگان [English]

 • Asadallah Arabghani 1
 • Sayyedmohammad Sayyedmirzaee 2
 • Alireza Kaldi 3
1 PhD student in sociology and economic development of Science and Research Branch Islamic Azad University of Tehran, Tehran- Iran
2 استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران( نویسنده مسؤل)
3 Profeassor of Sociology of Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran. Tehran – IRAN
چکیده [English]

This article reviews the factors affecting rural women empowerment in Eshgabad Neyshabur District, specifically the rural handicrafts of these women in relation to local development.
In this article, Has been used Grounded theory method and Participatory Rural Appraisal, Rapid Rural Assessment ,Semi-structured interviews, observation and walking in the field and group discussion techniques, and has used snowball techniques for Selection of statistical samples up to theoretical saturation stage (In the twenty fifth person) in the data, and after analyzing the collected data in the field Through coding (open, axial, and selective), by choosing a central category of "Empowering rural women" a theory has been extracted based on collected data from the field. Then, according to data analysis based on the principles of the dominant theory of theory, the theory of "Empowering rural women as a factor for local development" was obtained from the data. Then a suggestion was made to get out of this situation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural handicrafts
 • Empowerment
 • Empowerment of rural women
 • Local development
 • Rural Development

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 12 شهریور 1398