سیاست های مذهبی و فرهنگی پادشاهان ساسانی و انعکاس ان در سنگ برجسته های تخت جمشید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر به بررسی زمینه ها و عوامل رسمی شدن دین زرتشت در عهد ساسانیان پرداخته است. بحث زمینه ها و عوامل رسمی شدن دین زرتشت در زمان ساسانیان یکی از موضوعاتی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که بسترها و زمینه هایی که باعث شد دین زرتشتی به عنوان دین رسمی ساسانیان تبدیل شده و عواملی که در این فرایند تاثیر بسزا و تعیین کننده ای داشت کدام اند؟ فرضیه تحقیق نیز بدین شکل طرح شده که اهمیت آتشکده ها، فره ایزدی پادشاهان ساسانیان و تعامل ادرشیر بابکان مهمترین زمینه های رسمی شدن دین زرتشت در دوره ساسانیان بودند و نامه تنسر و اقدامات کرتیر عاملی اصلی تحقق این فرایند تلقی می شوند. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه یا به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق حاکیست زمینه های رسمی شدن آیین زرتشتی در سلسله ساسانیان در همان آغاز شکل گیری این سلسله وجود داشت. آتشکده ها در سیاست های اردشیر جایگاه ویژه ای داشت وی به آتشکده به عنوان ابزار پیشبرد سیاست های خود اهمیت زیادی قایل بود و در این راه با روحانیون زرتشتی نیز تعامل خوبی داشت. همچنین دیدگاه فره ایزدی شاهان که بر اسا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious policies of the Sassanid kings and their reflection on Persepolis petroglyphs

چکیده [English]

چکیده
تحقیق حاضر به بررسی زمینه ها و عوامل رسمی شدن دین زرتشت در عهد ساسانیان پرداخته است. بحث زمینه ها و عوامل رسمی شدن دین زرتشت در زمان ساسانیان یکی از موضوعاتی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که بسترها و زمینه هایی که باعث شد دین زرتشتی به عنوان دین رسمی ساسانیان تبدیل شده و عواملی که در این فرایند تاثیر بسزا و تعیین کننده ای داشت کدام اند؟ فرضیه تحقیق نیز بدین شکل طرح شده که اهمیت آتشکده ها، فره ایزدی پادشاهان ساسانیان و تعامل ادرشیر بابکان مهمترین زمینه های رسمی شدن دین زرتشت در دوره ساسانیان بودند و نامه تنسر و اقدامات کرتیر عاملی اصلی تحقق این فرایند تلقی می شوند. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه یا به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق حاکیست زمینه های رسمی شدن آیین زرتشتی در سلسله ساسانیان در همان آغاز شکل گیری این سلسله وجود داشت. آتشکده ها در سیاست های اردشیر جایگاه ویژه ای داشت وی به آتشکده به عنوان ابزار پیشبرد سیاست های خود اهمیت زیادی قایل بود و در این راه با روحانیون زرتشتی نیز تعامل خوبی داشت. همچنین دیدگاه فره ایزدی شاهان که بر اساس آن مشروعیت پادشاهی توجیه می شد

کلیدواژه‌ها [English]

  • زرتشت
  • ساسانیان
  • آتشکده
  • تنسر
  • کرتیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1398