تبیین مدل گردشگری ایرانی اسلامی عامل رونق اقتصادی و فرهنگی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 2- استادیار گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه

3 استادیار گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه

10.22034/ias.2019.206395.1060

چکیده

گردشگری که یکی از منابع تغذیه اقتصاد یک کشور است نقش مهمی در توسعه و کسب درآمد در آن کشور دارد. توسعه‌ صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک‌ محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخوردار است از اینرو هدف از این پژوهش ارایه مدل رقابت پذیری شرکت های گردشگری در ایران مبتنی بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2015 میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل دو جامعه می باشد که جامعه آماری اول به منظور شناسایی مولفه های اثرگذار بر رقابت پذیری شرکت های گردشگری میباشد. جامعه آماری دوم شامل گروه نامحدودی از گردشگران داخلی و خارجی می باشند که حداقل یک بار از خدمات شرکت های گردشگری کشور استفاده نموده اند. روش جمع‌آوری داده‌ها بر اساس پرسش‌نامه محقق ساخته 31 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای همه متغیرها بالای 7/0 به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از اجرای پرسش‌نامه‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS و Smart Pls2 در دو بخش توصیفی و استنباطی (مدل‌سازی معادلات ساختاری)، انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل هفت گانه مدل (استراتژی، تصویر، کیفیت خدمات، ارزش، رضایت مشتری، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی بود) تأثیر معناداری بر رقابت پذیری شرکت های گردشگری کشور داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Model of Islamic Iranian Tourism as a Factor in the Economic and Cultural Prosperity of the Country

نویسندگان [English]

  • elnaz golafshan yousefi 1
  • zeinolabedin amini sabegh 2
  • ehsan sadeh 3
  • maryam majidi 3
1 Ph.D. Student, Department of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh
3 Assistant Professor of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh
چکیده [English]

Tourism, which is one of the sources of nutrition for a country's economy, plays an important role in its development and monetization. Development of tourism industry for developing countries facing problems such as high unemployment rate, resource constraint and single product economy is of great importance. Therefore, the purpose of this study is to present a model of competitiveness of tourism companies in Iran based on World Economic Forum report. It is in 2015. Statistical Population The study consists of two populations. The first statistical population is to identify the factors affecting the competitiveness of tourism companies. The second population comprises an unlimited group of domestic and foreign tourists who have used the services of tourism companies at least once. The data collection method was based on a 31-item researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha method, which was above 0.7 for all variables. Data analysis was done by SPSS software and Smart Pls2 software in two descriptive and inferential parts (structural equation modeling). The results showed that the seven factors of the model (strategy, image, service quality, value, customer satisfaction, customer loyalty and financial performance) had a significant impact on the competitiveness of tourism companies in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness Indicators
  • Travel & Tourism Industry
  • Interpretive Modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 20 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 آذر 1398