مولفه های مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی ، رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دکتری تخصصی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزش عالی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 ، دکتری تخصصی رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

10.22034/ias.2019.207050.1062

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های رویکرد کارآمدی سیستم مدیریت منابع انسانی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی برای ارائه الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در آن سازمان می باشد.روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی)از نوع اکتشافی و برحسب زمان گرداوری داده، توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع 30 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گروه دوم از جامعۀ آماری ، شامل کلیه کارکنان این سازمان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله ای، 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی)انجام شد که خبرگان روا بودن مصاحبه را تایید کردند, محاسبه پایایی آن با روش پایایی بین دو کدگذار که پایا و روا بودن مصاحبه را نشان می داد، مشخص شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته نیز از طریق روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. دراین پژوهش به منظور تحلیل داده‌ها از دو بخش کیفی وکمی استفاده شد.در بخش کیفی کدگذاری نتایج مصاحبه با استفاده از نرم افزار MAXQDAانجام شد ودر بخش کمی نیز از آمار توصیفی و استنباطی(مدل‌سازی معادلات ساختاری،آزمون فریدمن) استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Resource Management Components with an Effective Approach to Tourism Cultural Heritage Organization

نویسندگان [English]

 • shohreh kheradpishe 1
 • rashid zolfaghari zafarani 2
 • samad karimzadeh 3
1 Ph.D. in Educational Management, Educational Management, Islamic Azad University, Roudehen Branch
2 PhD in Higher Education Management, Assistant Professor, Islamic Azad University, Roodehen Branch
3 PhD in Educational Planning, Associate Professor, Islamic Azad University, Roodehen Branch
چکیده [English]

The main purpose of this study is to identify the dimensions and components of the human resources management system's HRM efficient approach to present a human resource management system model with that organization's efficiency approach. Research Method by Purpose, Applied; By Data Type, Mixed (Qualitative-quantitative) is a descriptive-correlational type in terms of data collection time. The statistical population of the qualitative part of the study consisted of academic experts and officials of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization who were selected by purposeful sampling and saturation principle of 30 persons as sample size. The second group of the population consisted of all employees of the organization who were selected by stratified random sampling method. In this study, data collection was done by library method, semi-structured interview (qualitative section) and researcher-made questionnaire (quantitative section), which confirmed the validity of the interview. The validity of the interview showed, it was determined. The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by face validity, content and structure and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and composite reliability. In this study, two qualitative and quantitative sections were used for data analysis. In the qualitative part of the interviews, the results were coded using MAXQDA software, and in the quantitative part, descriptive and inferential statistics (structural equation modeling, Friedman test) were used. .

کلیدواژه‌ها [English]

 • System model
 • Human Resource Management
 • Cultural Heritage Organization
 • Handicrafts and Tourism
 • Efficiency

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 08 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 12 آذر 1398