نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، مسعود پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 31، 1397، صفحه 134-163]
 • آذربایجانی، مسعود پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 171-200]
 • آذرپیرا، محسن بررسی و تحلیل ساختارهای انسان‌گرایی در شخصیت‌های اساطیری فانتزی منظومه‌های حماسی بهمن‌نامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 7-26]
 • آشوری، هنگامه مولفه های زیبایی در اندیشه و اثار سیمین دانشور(با تاکید بر ارزشهای ملی و دینی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 249-267]
 • آقا بیگی پور، پیمان بررسی نماد گاو یکتا آفریده و ماهیت سیاوش در شاهنامه و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 7-27]
 • آقاداودی، مُحیُّ‌الدّین تحلیل مضامین و کارکردهای کتیبه‌های مدارس عصر صفویه اصفهان نمونه موردی: مسجد- مدرسه چهارباغ [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 166-191]
 • آل ابراهیم دهکردی، صبا رموز به‌کار رفته در مجلس نگارگری کشته‌شدن سهراب به دست رستم(نمونه موردی شاهنامه 1028ق موزه والترز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آهن جان، فیروزه تاثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی در مضامین مصور عاشقانه و عارفانه، بر اساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 39-56]
 • آهنی، لاله بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 75-100]
 • آهویی، صادق بازشناسی هویت خانه‌های سنتی ایرانی با تکیه بر عناصر کالبدی، اجتماعی و فرهنگی هویت ساز [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 74-91]
 • آویشی، حمید رضا تأثیر آیین میترائیسم در نقش مایه های ماهی درهم فرش صفوی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 268-282]
 • آویشی، عاطفه تأثیر آیین میترائیسم در نقش مایه های ماهی درهم فرش صفوی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 268-282]
 • آیوازیان، سیمون گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 154-170]

ا

 • ابراهیمی اوزینه، ابوالفضل بررسی اندیشه مذهبی در فیلم های دینی سینمای برگمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی کاوری، صادق واکاوی مؤلّفه‌های تصویر و نقش آنها در زیباسازی تصویرپردازی‌ سوره های قرآن (با تاکید برآثار خوشنویسی معاصر سوره‌ قلم) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 25-38]
 • ابراهیمی هژیر، معصومه تحلیل زیبایی شناختی عاطفه در داستان ها و اشعار خمسه نظامی (نمونه مصور خمسه طهماسبی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابطحی، سید علیرضا مولفه های علوی در اندیشه های سیاسی سید قطب الدین نیریزی در تطبیق با مضامین مذهبی کتیبه های مقبره سید احمد نیریزی در نیریز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 74-86]
 • ابوالاحرار، علیرضا بررسی محوطه تاریخی سرمشهد استان فارس در متون تاریخی و آثار جغرافی نویسان اسلامی با تاکید بر شواهد باستان شناسی و هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 7-24]
 • ابوالمعصوم، محمد مدل بازاریابی هوشمند در توسعه شرکت های سرمایه گذاری صنایع دستی کشور [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 7-20]
 • ابویی مهریزی، محمدرضا تقابل شریعت و طریقت در دوران صفوی (با تکیه‌بر دیدگاه مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه‌الشیعه) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 87-102]
 • اتونی، بهروز کهن الگوی سایه در بوستان سعدی: با تاکید بر نسخه مصور بوستان سعدی محفوظ در موزه چستربیتی لندن [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 470-489]
 • اجاکه، علی اکبر مضامین نمادین شاهنامه در آثار هنری مازندران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 1-28]
 • احتشامی نیا، محسن انطباق واقعه غدیر خم با روایات ابن شهر آشوب مازندرانی و انعکاس آن بر نگارگری ایرانی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 282-299]
 • احمدپناه، سید ابوتراب پیشینه و شاخصه های بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشت آل بویه محفوظ در موزه ملی ایران [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 107-125]
 • احمدپناه، سید ابوتراب بررسی شاخصه های گرافیکی نقوش تزیینی مقابر گنبد سبز قم (با تاکید بر مقبره خواجه علی صفی) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 155-190]
 • احمد سلطانی، منیره شخصیت پردازی و نماد شناسی ادبیات داستانی معاصر فارسی با تاکید بر داستان جای خالی سلوچ [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 112-125]
 • احمدی، غلامعلی فاعلیت خدا در نظام هستی از نگاه علامه طباطبایی و انعکاس آن در کتیبه های بناهای اسلامی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 297-317]
 • احمدی، کیومرث تجلی بصری حوادث سیاسی و اجتماعی قرون دوم تا چهارم هجری بر بناهای تاریخی ( از نظرگاه سفرنامه های ابن فضلان و ابن بطوطه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 7-25]
 • احمدی، مسعود بررسی سبک‌های مدیریتی در شاهنامه شاه طهماسبی بر پایه نگرش‌های اساطیری، حماسی و تاریخی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 264-287]
 • احمدیان، امین بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 7-24]
 • احمدیان، محمدمهدی بررسی سبک‌های مدیریتی در شاهنامه شاه طهماسبی بر پایه نگرش‌های اساطیری، حماسی و تاریخی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 264-287]
 • احمدی دیسفانی، یداله بازشناسی هویت خانه‌های سنتی ایرانی با تکیه بر عناصر کالبدی، اجتماعی و فرهنگی هویت ساز [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 74-91]
 • احمدی‌زاویه، سید سعید مقایسه سیمای جبرییل در معراج‌نامه‌های ابن‌سینا و میرحیدر در دو بعد فلسفی و تجسمی [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 7-20]
 • احمدی عالی بری، عسگر زیبایی از دیدگاه مولانا و انعکاس آن در محراب های زرین فام دوران ایلخانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 231-258]
 • احمدی فرد، نصرت اله تبارشناسی نگاره های قدرت فره ایزدی در اسطوره های شاهنامه باتکیه بر نظریات میشل فوکو [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی گندمانی، ایوب مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی با تاکید بر برنامه ریزی اقتصادی صنایع دستی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 7-21]
 • احمدی لیوانی، محمد موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه الحقیقه سنایی و انعکاس آن در هنر وحیانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 185-203]
 • احمری، حسین آرای فقهی و حقوقی امام خمینی (ره) درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان (با تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 25-37]
 • اخوان فر، امیر برند سازی گردشگری فرهنگی با تاکید بر بازاریابی تجربی (نمونه مورد مطالعه: شهر نیشابور) [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 300-327]
 • اراضی جمکرانی، نبی اله تاثیر پیمان های شاهنامه در انتقال اندیشه ایرانشهری به دوره اسلامی ( با تاکید بر تصاویر شاهنامه بایسنقری) [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 7-19]
 • ارجمندی، فرشته مقایسه دیدگاه سنایی و مولوی درباره زن [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 7-27]
 • اردستانی رستمی، حمید رضا بررسی و تحلیل ساختارهای انسان‌گرایی در شخصیت‌های اساطیری فانتزی منظومه‌های حماسی بهمن‌نامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 7-26]
 • اردلانی، حسین مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی رئالیسم و بازتاب آن در چند تابلو از «گوستاو کوربه» [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 141-165]
 • اردلانی، حسین تطبیق جایگاه عرفان اسلامی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشی های سهراب سپهری [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 367-387]
 • اردلانی، حسین نیروی احساس در آثار هنری معلولین عکاس با تاکید بر فلسفه ی بدن بدون اندام ژیل دلوز (مطالعه ی موردی آثار پیت اکرت و احمد زولکارنیان) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 204-222]
 • اردلانی، حسین نشانه شناسی متن و اثر هنری در آرای رولان بارت با رویکرد خوانش متون و آثار هنری کهن [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 505-518]
 • اردلانی، شمس الحاجیه تطبیق اوزان و بحور عروضی در قرآن کریم ( موسیقی و شعر) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 411-429]
 • ارزمانی، میثم راهکارهای مشارکتی در تدوین شاخص های بازآفرینی شهر بجنورد بارویکرد توسعه پایدار [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 20-36]
 • ارمغان، مریم بازشناسی مکانیسم سیستم های الگوریتمیک در فرآیند طرح و ساختار معماری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 234-253]
 • اژدری، علیرضا بررسی تقارن و تکرار در پارچه‌های ایرانی موزه کلیولند و کاربست آنها در طراحی بسته هدیه کتب نفیس(مطالعۀ موردی نقوش پارچه‌های دورۀ آل‌بویه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اژدری زاده، حسین نقش هنر در تبیین جامعه شناسی مشارکت زنان اقوام لر بختیاری و عرب در کسب منزلت های اجتماعی و سیاسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 160-175]
 • استرابی آشتیانی، حمیده سیاست‌های فرهنگی – هویتی پروژه‌های معماری با تأکید بر شهرک اکباتان تهران [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 37-47]
 • اسداللهی، الله شکر مطالعه‌ی ارتباط «اساطیر ترکی- مغولی و شمنیسم» با «اسب سفیدِ» نگاره‌های شاهنامه-ی بزرگ ایلخانی (با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسد بیگی، اردشیر نقد و بررسی رخدادهای خارق العاده پس از رویداد عاشورا با تکیه بر کتاب روضه الشهدا ء ملاحسین کاشفی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 303-318]
 • اسدبیگی، اردشیر نمودهای تشیع در قزوین با تاکید بر منابع تاریخی مصور [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 319-346]
 • اسدبیگی، اردشیر جایگاه مدارس در کیفیت آموزش ولایت قهستان (از سلجوقی تا صفویه) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 222-253]
 • اسدبیگی، اردشیر تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 154-169]
 • اسدی، امید علی بررسی اثر فرهنگ و هنر اسلامی در همگرایی و واگرایی ایران و پاکستان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 7-17]
 • اسدی، شهام انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 25-50]
 • اسدی، فهیمه زیبایی آفرینی در سبک های لایه ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 311-329]
 • اسدی کهباد، هرمز بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تاکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 86-98]
 • اسدی ملک جهان، فرزانه ساختارهای زیبایی شناختی موثر سازنده محیطی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 196-210]
 • اسلامی، اسماعیل تطبیق مضامین اخلاقی و تربیتی در قرآن و شعر در دوران حاکمیت آل بویه و مغولان (اشعار شریف المرتضی و اوحدی مراغه ای) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 77-90]
 • اسلامی، سهراب شاخصه ها و سیاست های آموزشی مجتمع آموزشی تیموری در خراسان بزرگ با رویکرد خوانش کتیبه ها [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 121-140]
 • اسلامی، سهراب منشآت منصب قضا و جایگاه قاضیان تیموری در خطه خراسان بزرگ و انعکاس آن در نگارگری [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 54-71]
 • اسلامی، سهراب صاحب منصبان شاخص دینی در نگارگری صفوی ( وظایف و عملکردها) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 268-287]
 • اسلامی، سید غلامرضا تبیین الگوی شبه-فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 28-57]
 • اسلامی، شهلا مفهوم نیستی در حکمت دائو و تجلی آن در نقاشی منظره چینی با رویکرد آثار"مایوآن" [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 68-91]
 • اسلامی، هما نقد صورتگرایانه شگردهای زبانی در اسرار التوحید و تاثیر آن در هنر و تمدن اسلامی قرون پنجم و ششم ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 22-43]
 • اسلامی محمودآبادی، شیما بررسی اصول معماری مسکن بومی اقلیم گرم و خشک ایران با رویکرد تاثیرشکلی بنا در ارتقاء آسایش حرارتی استفاده‌کنندگان از بنا [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 21-39]
 • اسماعیل پور مطلق، ابولقاسم ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شیعی با تاکید بر معابد مسلک اهل حق [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 506-526]
 • اسماعیلی، علیرضا تاثیر گرافیک و جذابیت های بصری رسانه های محلی بجنورد بر سبک زندگی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 379-393]
 • اسماعیلی، علیرضا بررسی رابطه مولفه های جامعه شناختی و بی تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری در سبک زندگی شهر گرگان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 377-390]
 • اصغر جوانی، علی فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 144-171]
 • اصلانیان، یاشار ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی (نمونه موردی، خانه قاجاری شیخ‌الاسلام و چند مجتمع مسکونی در زنجان) [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 28-46]
 • اطمینان، لیلا بررسی تطبیقی حکمت اشراق در معماری مساجد دوره صفویه و معاصر [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 28-56]
 • اطهری، سید اسد الله تحلیل گفتمان ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی قاجاری و انعکاس آن در نسخه های چاپ سنگی مذهبی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 38-57]
 • اطهری، سید اسدالله تأثیر برجام بر توسعه اقتصادی ایران (با تاکید بر صنایع دستی معاصر ایران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 408-425]
 • اطهری، سیداسدالله نقش مساجد و مدارس مذهبی در بنیادگرایی مردم پاکستان [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 190-223]
 • اعتصام، ایرج معیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تالار تابستان‌نشین خانه‌های قاجار یزد [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 93-111]
 • اعتصام، ایرج سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 110-128]
 • اعتصام، ایرج تحلیل و بررسی مؤلفه های مؤثر بر ادراک نماهای شهری از منظر پدیدارشناسی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 344-360]
 • اعتصام، ایرج سیاست‌های فرهنگی – هویتی پروژه‌های معماری با تأکید بر شهرک اکباتان تهران [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 37-47]
 • اعتصام، ایرج بررسی اصول و معیارهای مسکن پلکس [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 196-210]
 • اعتصام، ایرج ارائه راهبردهای بهینه جهت مقابله با پیامدهای زیست محیطی آینده در معماری ساحلی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 418-439]
 • اعتصام، ایرج تدوین چارچوبی جهت ارتقای تعاملات اجتماعی در معماری شهرک های صنعتی نواحی روستایی استان تهران [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 440-450]
 • اعتصام، ایرج بررسی نقش دلبستگی مکان در شکل‌گیری هویت مکانی نوین، بر پایه پیمایش ظرفیت انطباقی شهروندان از نماهای مسکونی شهری مدرن در منطقه یک شهر تهران [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 308-321]
 • اعتصام، ایرج بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر (مطالعه موردی: فرهنگسرای نیاوران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 50-64]
 • اعظم کثیری، آتوسا زبان نگاره‌ها (بیان استعاری و وجوه نشانه‌ای در لایه‌های معنایی دو نگاره) [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 23-44]
 • افراشی، آزیتا رویکرد شناختی به چند معنایی دل در اصطلاحات و ضربالمثل های فارسی در تطبیق با صاحبدلان در نگارگری ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401]
 • افروغ، محمد بررسی، تحلیل و معرفی طرح‌ها و نقشه‌های بومی و نخستین در مکتب قالی‌بافی اراک(سلطان‌آباد) [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 76-97]
 • افروغ، محمد زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]
 • افروغ، محمد بررسی تطبیقی و گونه‌شناسی نقوش فرش‌های خشتی مناطق سامان و چالِشتُر (با تأکید بر خشت‌های درخت سرو، کاج و بید مجنون) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 21-34]
 • افشار، مرتضی کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر آثار هنرمندان تهران [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 99-120]
 • افشار، مرتضی واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر تهران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 38-54]
 • افشار مهاجر، کامران بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 24-43]
 • افشار مهاجر، کامران مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 49-69]
 • افضلیان، خسرو تبیین مولفه و شاخص های اثرگذار مدرنیسم در خانه های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 124-136]
 • افضلیان، خسرو تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 58-73]
 • افضلیان، خسرو بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر (مطالعه موردی: فرهنگسرای نیاوران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 50-64]
 • افهمی، رضا فرش به مثابه نماد؛ بررسی شکل مصرف فرش دستباف در اروپا از سده های میانه تا قرن 18 میلادی(12 هـ.ق) [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 74-96]
 • اکبرزاده نیاکی، زهرا تجلی تمایلات سیاسی سلاطین مملوکی در نقوش پارچه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 94-108]
 • اکبری، فاطمه بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]
 • اکبری، فاطمه مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 87-98]
 • اکبری، ناهید بازتاب قشربندی اجتماعی در عصر غزنویان و سلجوقیان (با تاکید بر اشعار سنایی غزنوی و هنرهای بصری دوران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 274-300]
 • اکبری زاده، مسعود تطبیق تصویر استعاره‌ای زنان در اشعار دو بانو (فروغ فرخزاد و جمانه حداد) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 121-140]
 • اکبری نامدار، شبنم تبیین ادراک و مهارت آموزی طراحی معماری نابینایان: دانش آموزان نابینای موسسه فرهنگی هنری بصیر تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 373-398]
 • البوغبیش، راضیه واکاوی مؤلّفه‌های تصویر و نقش آنها در زیباسازی تصویرپردازی‌ سوره های قرآن (با تاکید برآثار خوشنویسی معاصر سوره‌ قلم) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 25-38]
 • الهامی، علی نقش دبیران ایرانی در فرازمندی دیوانسالاری هنر و تمدن اسلامی عصر عباسی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 191-203]
 • الهامی، علی صاحب منصبان شاخص دینی در نگارگری صفوی ( وظایف و عملکردها) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 268-287]
 • الهامی، فاطمه نقش مایه های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدس [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 100-120]
 • الهی، دیاکو بازتاب رمانتیسم در شعر لنگرودی و انعکاس آن در نقاشی قاجار [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 48-60]
 • امام قلی زاده، سعید شناسایی مولفه های توسعه فرهنگی یک مطالعه کیفی پیرامون مراکز فرهنگی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 91-101]
 • امامی، مجتبی تحلیل تطبیقی عوامل فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکل گیری معماری سکونت گاه های شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 18-37]
 • امامی، نصرالله بررسی و تحلیل ساختارهای انسان‌گرایی در شخصیت‌های اساطیری فانتزی منظومه‌های حماسی بهمن‌نامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 7-26]
 • امانی، رستم مفاهیم غنایی منظومه مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی با تاکید بر جلوه های مادی معشوق در تطبیق با لیلی و مجنون مصور خمسه نظامی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 430-446]
 • امرائی، مهدی کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر آثار هنرمندان تهران [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 99-120]
 • امرائی، مهدی واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر تهران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 38-54]
 • امرایی، کورش عین القضات همدانی و پسا ساختارگرایی (با تاکید بر مفاهیم قرآنی و عرفانی در آثار هنری) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 44-61]
 • امیراحمدی، رحمت الله بررسی رابطه مولفه های جامعه شناختی و بی تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری در سبک زندگی شهر گرگان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 377-390]
 • امیر زاده جیرکلی، منصور آموزه های فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه در بیان ابعاد امنیت (با تاکید بر ابنیه دارالمنفعه) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 62-76]
 • امیرعشایری، سواره واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-49]
 • امیری، الهام هنرو زیبایی از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 40-53]
 • امیری، گلاره نگرشی تحلیلی بر تأثیرپذیری عراق از هنرهای اسلامی ایرانی (موردپژوهی عصر عباسی) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 430-444]
 • امیری پویا، فائزه بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر (مطالعه موردی: فرهنگسرای نیاوران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 50-64]
 • امیری میجانی، آذر تطبیق مضامین اخلاقی و تربیتی در قرآن و شعر در دوران حاکمیت آل بویه و مغولان (اشعار شریف المرتضی و اوحدی مراغه ای) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 77-90]
 • امیری یاسی کند، وحید نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری با تأکید بر سرمایه‌های فرهنگی تجسّم‌ یافته [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 55-73]
 • امین پور، احمد رهیافتی گونه شناسانه از تحلیل فضایی و کالبدی خانه های بومی اردبیل [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 60-73]
 • امین ناجی، محمد هادی شاخص های غلو در مصادر شیعی و انعکاس آن در احادیث و روایات کتیبه های حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 326-340]
 • امینی، علی اکبر نقش مساجد و مدارس مذهبی در بنیادگرایی مردم پاکستان [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 190-223]
 • امینی، علی اکبر تأثیر برجام بر توسعه اقتصادی ایران (با تاکید بر صنایع دستی معاصر ایران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 408-425]
 • امینی، علی اکبر تحلیل گفتمان ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی قاجاری و انعکاس آن در نسخه های چاپ سنگی مذهبی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 38-57]
 • امینی، علی اکبر بررسی اثر فرهنگ و هنر اسلامی در همگرایی و واگرایی ایران و پاکستان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 7-17]
 • امینی، علی اکبر بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزه های هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 92-102]
 • امینی، علی اکبر تبیین و شناسایی عناصر فرهنگی مذهبی مشارکت زنان در دو انقلاب ایران و الجزایر [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 490-505]
 • امینی ارمکی، غلام حسین عناصر پایدار معماری در بناهای دوره ال بویه با تاکید بر زیبایی شناسی نقوش [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 57-75]
 • امینی سابق، زین العابدین تبیین مدل گردشگری ایرانی اسلامی عامل رونق اقتصادی و فرهنگی کشور [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 388-401]
 • انجم شعاع، امینه پرورش خلاقیت دانشجویان معماری با بهره گیری از رویکرد پژوهش محور (IBL) [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 61-75]
 • انصاری، محمدیار " نقش‌پذیری زنان در شعر معاصر در مقایسه با زنان معمار و هنرمند دوره‌های تیموری و صفوی" [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری، مهدی بررسی گسترش طریقت‌های چشتیه و نعمت اللهیه در دکن در مقایسه با مفاهیم کتیبه ای مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • انیسی، علیرضا حفاظت از پل ساسانی- اسلامی کشکان استان لرستان با رویکرد منظرفرهنگی (هنری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 1-25]
 • اهنگران، محمد رسول بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تاکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 86-98]
 • ایروانی، هوتن مؤلفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی مسکن جدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایروانی، هوتن مولفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی معماری نوین مبنی بر رویکرد طبیعت گرایانه( نمونه موردی میدان نقش جهان) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 221-233]
 • ایمان طلب، حامد نسبت معنا و شکل تطابق اندیشۀ معماری مسجد و فرم‌شناسی نماز [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 77-88]

ب

 • بازایی، محمد خوانش نحوه تداوم و تغییر در پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی شیراز از (زندیه و قاجار) با استفاده از داده‌های کمی نرم‌افزار «Ucl Depth Map» [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 47-67]
 • باصری، بابک مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی با تاکید بر برنامه ریزی اقتصادی صنایع دستی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 7-21]
 • باغستانی کوزه گری، محمد تصویرآرایی پیامبر (ص) و امامان شیعی (ع) در نسخه‌ی خطی حبیب‌السیر با محوریت بحارالانوار [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 336-355]
 • باقرپور نجف آباد، سعیده بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 99-114]
 • باقری گرمارودی، امیر تحلیل نماد پرنده در سکه های دوره ایلخانی از منظر گفتمان مذهب بر اساس الگوی اروین پانوفسکی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 43-59]
 • بامری، خیرا له طراحی الگوی ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی با محوریت تصویرسازی کتاب ها مطابق با معیارهای هنر اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بایزیدی، قادر معیارهای زیبایی شناسی سازه های معماری نوین در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر معماری بیونیک [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 76-87]
 • بایزیدی، قادر بررسی آموزش معماری در دانشگاه‌های ایران درراستای حل بحران هویت معماری معاصر ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 175-187]
 • بحرانی پور، علی ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه‌ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 317-335]
 • بختیاری نیازآبادی، محمدرضا منشآت منصب قضا و جایگاه قاضیان تیموری در خطه خراسان بزرگ و انعکاس آن در نگارگری [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 54-71]
 • بخشی بالکانلو، عادل معیارهای زیبایی شناسی سازه های معماری نوین در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر معماری بیونیک [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 76-87]
 • بدیع زاده، محمد شاه تصویرسازی حماسی و ملی گرایانه در اشعار اخوان ثالث با رویکرد نشانه شناسی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 471-489]
 • بذرافکن، کاوه بررسی نظام ساخت تکاملی و رهیافت های محاسباتی در معماری سنتی و مدرن [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 636-656]
 • براتی، یهاره بیان نوین در بازنمایی نقوش حیوانی مطالعه موردی ظروف لعابدار رقه در قرون 12 و13 میلادی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 1-14]
 • برادران جمیلی، لیلا واکاوی گسست سوژه از دیدگاه ژاک لاکان در نمایشنامه فرادست / فرودست اثر سوزان لوری پارکز [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 442-454]
 • براری، میثم بازشناسی تطبیقی فرمی و محتوایی استحالۀ کهن‌الگوی سه‌گانه با تأکید بر نقش‌مایۀ درخت در فرش ایرانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 86-102]
 • براری، میثم بررسی گونه‌شناسی و طبقه‌بندی ساختاری و مضمونی نقش مایۀ درخت در کاخ عمارت چهلستون اصفهان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 299-313]
 • براهویی جهانشاهی، مریم آموزه های فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه در بیان ابعاد امنیت (با تاکید بر ابنیه دارالمنفعه) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 62-76]
 • برزگر، مریم انعطاف پذیری مسکن عشایر، عامل پایداری معماری کوچ (مطالعه موردی ایل قشقایی) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 72-90]
 • برسم، معصومه ساختار و عناصر بصری ظروف سنگی هلیل رود و جیرفت [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 112-128]
 • برنایی مجد، حمیرا بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزه های هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 92-102]
 • بزرگمهر، عباس تجلی تمایلات سیاسی سلاطین مملوکی در نقوش پارچه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 94-108]
 • بزرگمهر، عباس تعلیق روایت در نگارگری و خوانش آن بر اساس تصویر بر پایه دیدگاه ایمدال (مطالعه موردی: کشتن اسفندیار ارجاسب را، یوسف و زلیخا، سماع دراویش) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 260-282]
 • بصیری، محمدصادق تعامل فرانقش ها در گفتمان جزیره سرگردانی و شاهنامه فردوسی ابراهیم سلطان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بطیار، محبوبه خاستگاه شناختی، طبقه‌بندی و تحلیل نقش‌های شیرسر بناهای قاجاری گرگان [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 98-123]
 • بقایی، آژنگ بررسی تاثیر زیبایی شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 274-284]
 • بقایی، فرزاد مطالعه تطبیقی نقوش سفالینه های نیشابور و اندلس (اسپانیا) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 360-372]
 • بلانیان‌، ندا بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]
 • بلخاری قهی، حسن مفهوم شناسی تطبیقی نمادها در نگارۀ خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان دیدار حضرت مریم(س) و روح القدس(ع) از دفتر سوم مثنوی معنوی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 49-62]
 • بلیلان، لیدا تبیین ادراک و مهارت آموزی طراحی معماری نابینایان: دانش آموزان نابینای موسسه فرهنگی هنری بصیر تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 373-398]
 • بلیلان اصل، لیدا واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-49]
 • بنی اردلان، اسماعیل افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 63-75]
 • بنی اردلان، اسماعیل افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]
 • بنی اردلان، اسماعیل بررسی مفهوم تشبیه و تنزیه از نگاه محیی الدین ابن عربی و تطبیق آن با فضای نگارگری ایران(قرن 9 و10 هجری) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 90-115]
 • بنی اردلان، اسماعیل مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 49-69]
 • بنی اردلان، اسماعیل تحلیل مقایسه‌ای پیکره‌ی مسجد شیخ لطف‌اللّه در اصفهان با مسجد سلطان احمد در استانبول (برمبنای رویکرد کالبد محور) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 155-168]
 • بنی اردلان، اسماعیل هنر و صناعت صفوی از منظر مشائیان (با تأکید بر نظریه میرفندرسکی در رساله صناعیه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 188-200]
 • بنی اردلان، اسماعیل تحلیل نقش نمادین گل و مرغ به روش اسطوره شناسی زیلبر و با مصداق های هنری دورره صفویه تا قاجار [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 150-159]
 • بنی اردلان، اسماعیل نشانه شناسی متن و اثر هنری در آرای رولان بارت با رویکرد خوانش متون و آثار هنری کهن [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 505-518]
 • بنی فاطمه، نجمه سادات دردها و شکوائیه های اجتماعی و فرهنگی در دیوان قصاید و غزلیات عماد فقیه کرمانی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 88-111]
 • بهاروند، محمد اصول زیست شناسی شکل گیری پدیده ها : الگو برداری از طبیعت در فرآیند فرم معماری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 519-538]
 • بهبودیان، بهروز الگوی پیشنهادی عضویت اصحاب علم، فن و هنر در مجلس شورای اسلامی ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 327-338]
 • بهبودیان، بهروز تبیین حقوق عناصر زیست محیطی و انعکاس آن در تصاویر طبیعت شاهنامه شاه طهماسبی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 596-615]
 • بهرام زاده، محمد شواهد باستان‌شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان(ایلام تا ساسانی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 377-393]
 • بهرامی نژاد، فاطمه مهندسی فرهنگی در شکل گیری الگوی معماری اسلامی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 29-48]
 • بهرمان، علیرضا تزیینات طلاکاری حرم مطهر مولای متقیان امام علی(ع) در نجف اشرف [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 63-76]
 • بهروزه، شهره تاثیر عناصر زیبایی شناسی و تحولات تاریخی خوارزمشاهیان بر ابعاد ادبی نفثه المصدور زیدی نسوی و سفالینه های این دوره [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 26-42]
 • بهروزی، مهرناز جایگاه اجتماعی زنان در دوره ساسانی (به استناد مُهرها و اثر مُهرها) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 141-158]
 • بهروزی، مهرناز نقوش اساطیری- مذهبی مهرها و اثر مهرهای استوانه ای در ایلام باستان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 402-417]
 • بهزادی، کامران شناسایی مولفه های توسعه فرهنگی یک مطالعه کیفی پیرامون مراکز فرهنگی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 91-101]
 • بهمنی، کبری زیبایی آفرینی در سبک های لایه ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 311-329]
 • بهنیافر، احمد رضا زمینه ها و عوامل حاکمیت قانون در توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 377-388]
 • بهیان، شاپور بررسی گرافیک شهری با مباحث اجتماعی و اقتصادی و تاثیر ان بر بی تفاوتی سیاسی شهروندان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 239-259]
 • بوشاسب گوشه، فیض الله بررسی و مقایسه شهرسازی اشکانی و ساسانی با رویکردی به مولفه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بویری، رویا تصویرالگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آرا فلاسفه معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 57-70]
 • بیرانوند، فروزان عوامل پایداری هویتی مرکز شهر خرم آباد با تاکید بر قلعه فلک الافلاک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 291-318]
 • بیروتی، شهره تحلیل نماد پرنده در سکه های دوره ایلخانی از منظر گفتمان مذهب بر اساس الگوی اروین پانوفسکی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 43-59]
 • بیطرف، آزاده بازخوانی معیارهای سرزندگی در مکان‌های تاریخی با تاکید بر رهیافت گردشگری میراثی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 103-123]

پ

 • پارسائی، حسین واکاوی و برجسته سازی صفات و شخصیّت زن از نگاه فردوسی و انعکاس آن در شاهنامه بایسنقری (دو نگاره «زال و رودابه» و «دیدار اردشیر و گلنار») [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 235-259]
 • پارسائی، حسین بازتاب سبک سمبولیسم اجتماعی سیاسی در شعر شاعران دهه چهل و تندیس ها و نمادهای خانه مشروطه تبریز [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 580-595]
 • پارسائی، حسین بازتاب ابعاد سیاسی جامعه در داستان های تمثیلی مرزبان نامه، پنجاتترا و کلیله و دمنه مصور چاپ سنگی موزه ملک [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 546-564]
 • پاشائی فخری، کامران مفاهیم عرفانی هنر و زیبایی در حکایت قلعه ذات‌الصُور یا دژ هوش‌ربا برگرفته از مثنوی معنوی مولانا [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 160-176]
 • پاشایی فخری، کامران انعکاس تفکرات و زیبایی شناسی فمینیستی در خلق آثار هنری و ادبی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 262-290]
 • پاشایی فخری، کامران هویت ایرانی در داستان ها و استعاره های تاریخ بیهقی از دوره غزنویان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 322-335]
 • پاشایی فخری، کامران واکاوی مفهوم تعهد در نگاره های داستان هزار و یکشب [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 447-460]
 • پاشایی فخری، کامران استعاره مفهومی شادی در داستان های علی محمد افغانی و تطبیق آن در شادمانی نگارهای درباری مکتب تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 74-93]
 • پاکدل، مسعود فریب و رنگ برآمیزی از منظرهوّیّت پوشی و دگرچهری در شاهنامۀ فردوسی و ادیسۀ هومر( با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 617-639]
 • پاکدل، مسعود تطبیق بن مایه های اسطوره ای بینایی و دانایی در مصر و ایران با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 254-273]
 • پاکدل فرد، محمد رضا تحلیل بصری آثار سینمایی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی مطالعه موردی: هامون و پری اثر داریوش مهرجویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاکدل فرد، محمدرضا چگونگی تأثیر پذیری تزیینات معماری اسلامی ایران از مفاهیم تشبیه و تنزیه در قرون سوم و چهارم [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 428-444]
 • پدرام، بهنام حفاظت از پل ساسانی- اسلامی کشکان استان لرستان با رویکرد منظرفرهنگی (هنری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 1-25]
 • پرورش، مرضیه بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 75-86]
 • پروین گنابادی، بهرام مولفه های زیبایی در اندیشه و اثار سیمین دانشور(با تاکید بر ارزشهای ملی و دینی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 249-267]
 • پژوهش، پرنوش تاثیر عناصر زیبایی شناسی و تحولات تاریخی خوارزمشاهیان بر ابعاد ادبی نفثه المصدور زیدی نسوی و سفالینه های این دوره [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 26-42]
 • پژوهنده، سید جاسم تبیین زیبایی شناسی مقامات عرفانی از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی و انعکاس ان در ویژگی های بصری و مفهومی تصاویر پیامبر اکرم (ص) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 323-341]
 • پلوئی، الهه شخصیت پردازی و نماد شناسی ادبیات داستانی معاصر فارسی با تاکید بر داستان جای خالی سلوچ [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 112-125]
 • پناهی، سیامک بررسی تطبیقی حکمت اشراق در معماری مساجد دوره صفویه و معاصر [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 28-56]
 • پهلوان، بابک رهیافتی گونه شناسانه از تحلیل فضایی و کالبدی خانه های بومی اردبیل [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 60-73]
 • پورافضل، الهام تحلیل شمایل‌شناسانه‌ الواح مصور افتتاحیه در نُسَخ شاهنامه 733 و 741 ه.ق آل‌اینجو [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 32-56]
 • پورمحمدی املشی، نصرا له ورود طب مدرن و جلوه‌های تحول آن در ایران عصر قاجار(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری) [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 129-153]
 • پورمحمود، صدف تعامل معنا و نقوش تصویری (نمونه موردی تابلوی روز و شب موریس اشر) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 102-117]
 • پورملایی، روح الله تحلیل گفتمان ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی قاجاری و انعکاس آن در نسخه های چاپ سنگی مذهبی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 38-57]
 • پورملایی، مرتضی وحدت امت اسلامی رویارویی تمدن ها: بررسی موردی تصاویر فرضیه حج در نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 65-79]
 • پورنامی، جواد بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]
 • پوریانی، محمدحسین نقش هنر در تبیین جامعه شناسی مشارکت زنان اقوام لر بختیاری و عرب در کسب منزلت های اجتماعی و سیاسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 160-175]
 • پوریایی، آرزو ‌آشنایی‌ کلی با مبانی رنگ‌سازی در هنرهای سنتی ایران (با تأکید بر نسخه های قرون 4 تا 6 هجری) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 91-106]
 • پیراوی‌ ونک، مرضیه روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 135-152]
 • پیرحیاتی، مهدی حفاظت از پل ساسانی- اسلامی کشکان استان لرستان با رویکرد منظرفرهنگی (هنری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 1-25]
 • پیریایی، مهرانگیز تحلیل پارامترهای طراحی آتریوم (با تاکید بر تشابهات عملکردی با حیاط مرکزی فلات مرکزی ایران)، مطالعه موردی خانه های سنتی یزد [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 80-95]
 • پیمنتا دو واله، کلارا الگوی معماری اسلامی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 327-342]

ت

 • تاجری، منصور بررسی اثر فرهنگ و هنر اسلامی در همگرایی و واگرایی ایران و پاکستان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 7-17]
 • تارم، میثم کرامت زن در آیات قرآن و فقه مذاهب خمسه اسلامی و انعکاس آن در نگارکاری مکتب تبریز صفویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تازیکی، زهرا تحلیل کتاب فارسی پایه هفتم در مقایسه با کتاب هنر از نظر قابلیت ها و مهارت های ارتباطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تختی، مهلا فرش به مثابه نماد؛ بررسی شکل مصرف فرش دستباف در اروپا از سده های میانه تا قرن 18 میلادی(12 هـ.ق) [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 74-96]
 • تدین، عباس ویژگی های محاکم قضایی در اجرای احکام کیفری در مقایسه با محکمه های قضایی نگارگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 253-273]
 • تدینی، منصوره فریب و رنگ برآمیزی از منظرهوّیّت پوشی و دگرچهری در شاهنامۀ فردوسی و ادیسۀ هومر( با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 617-639]
 • ترابی، زهره انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 25-50]
 • ترابی، زهره بررسی عوامل کالبدی میدان بهارستان در سرزندگی شهروندان تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تراجی، مرضیه شاخصه‌های پیکرنگاری درباری در نسخه چاپ سنگی هزار و یک شب دوره قاجار [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 126-140]
 • ترکاشون، بهاره تبیین مولفه و شاخص های اثرگذار مدرنیسم در خانه های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 124-136]
 • ترکاشون، بهاره تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 58-73]
 • تسلیمی، صفا محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی با درباریان در تاریخ مصور بیهقی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 245-263]
 • تقدس‌نژاد، زهرا بررسی تطبیقی داستان نگاره مجنون در میان ددان خمسه طهماسبی با نگارۀ پارچۀ مضبوط در موزه بوستون به شماره ثبت 1928.2، بر اساس نظریه بینامتنیت [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 29-46]
 • تقوی نژاد، بهاره تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • تقی پور، شهرام مفهوم نیستی در حکمت دائو و تجلی آن در نقاشی منظره چینی با رویکرد آثار"مایوآن" [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 68-91]
 • تقی پور، ملیحه بازشناسی اصول سلسله مراتب مکانی در مساجد سنتی ایران و تحلیل آن با روش نحو فضا (مطالعه موردی: مساجد شهر شیراز) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 250-267]
 • تقی پوری حاجبی، ساناز استعاره مفهومی شادی در داستان های علی محمد افغانی و تطبیق آن در شادمانی نگارهای درباری مکتب تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 74-93]
 • تقی زاده بروجنی، ربابه تجلی تمایلات سیاسی سلاطین مملوکی در نقوش پارچه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 94-108]
 • تلخابی، مهری قابلیت مضمون و فرم در غزل های حسین منزوی در تطبیق با مضامین مشابه در نگاره های خمسه نظامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 455-469]
 • تندرو، مهسا پیشینه و شاخصه های بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشت آل بویه محفوظ در موزه ملی ایران [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 107-125]
 • تهرانی، فرهاد گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 154-170]
 • توبیهای نجف آبادی، الهه تحلیل کاربرد رنگ در نگاره های معراج نامه میرحیدر بر مبنای جایگاه رنگ در قرآن مجید و احادیث [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 98-119]
 • توحید فام، محمد مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تاکید بر سیاست های متولیان فرهنگ و هنر جامعه کنونی ایران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 220-233]
 • توفیق، مریم معناشناسی ماهیت نگاره‌های معماری سنتی و تاثیر هویتی آن در جهانی شدن شهر یزد (مورد مطالعاتی : خانه ملک‌زاده) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 96-112]
 • توکلی کازرونی، مهدی توکلی کازرونی سنجش مؤلفه های معمارانه بلندمرتبه سازی با تأکید بر هنر معماری ایران، نمونه موردی شهر شیراز [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 105-120]
 • توکلی کافی آباد، عزیزالله نقد صورتگرایانه شگردهای زبانی در اسرار التوحید و تاثیر آن در هنر و تمدن اسلامی قرون پنجم و ششم ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 22-43]
 • تولایی، ندا بازنمایی قهرمان شرقی به مثابۀ "دیگری" برون فرهنگی بر اساس نظریۀ رولان بارت (مطالعه ی موردی انیمیشن علاءالدین) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 113-133]
 • تیزقلم زنوزی، سعید ارزیابی نقش مسکن در کیفیت زندگی شهروندان( نمونه موردی: منطقه ۱۲کلانشهر تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 176-186]

ث

 • ثبوتی، هومن باز آفرینی محلات شهر زنجان در تطبیق با شاخصه های شهر ایرانی اسلامی (نمونه موردی محلات حسینیه و نایب آقا) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 333-349]
 • ثبوتی، هومن تبیین جایگاه فضاهای میانی بر ارتقای میزان کارایی عملکردی مراکز تجاری شهر قزوین (مطالعه موردی مراکز تجاری البرز، آبادگران و مهستان در شهر قزوین) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 357-375]
 • ثقفی، محمودرضا روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 135-152]
 • ثقه الاسلامی، عمید الاسلام تبیین مولفه و شاخص های اثرگذار مدرنیسم در خانه های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 124-136]
 • ثقه الاسلامی، عمید الاسلام تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 58-73]
 • ثمین شریفی میاوقی، ابراهیم واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جاویدی نژاد، مهرداد هماهنگی تکنیک، مصالح و محیط زیست و کاربرد آن در زیبایی و عملکرد بناهای سنتی شهرهای کویری ایران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 215-239]
 • جدید الاسلامی، حبیب اله شخصیت پردازی در حکایت های الهی نامه عطار نیشابوری [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 350-365]
 • جدیدالاسلامی، حبیب بررسی مولفه های زیبایی شناسی آثار هنر اسلامی بر اساس نظرات عرفانی ملا محسن فیض کاشانی و آبراهام مَزلو [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 166-203]
 • جدیدالاسلامی، حبیب تصویر سازی و تصویر آرایی فریب کاری در شاهنامه فردوسی و کلیله دمنه نصرالله منشی (مغول و تیموری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 347-367]
 • جدیدالاسلامی، حبیب جلوه های نمادین طبیعت در شعر و نگارگری قرون چهارم و هفتم هجری ( با تاکید بر اشعار منوچهری دامغانی و غزلیات شمس) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 159-179]
 • جدیدی، حمید رضا حضور امام رضا و گسترش تحولات تشیع در خراسان بزرگ و انعکاس آن در آثار تاریخی وقف شده آستان قدس رضوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 109-124]
 • جدیدی، ناصر مولفه های علوی در اندیشه های سیاسی سید قطب الدین نیریزی در تطبیق با مضامین مذهبی کتیبه های مقبره سید احمد نیریزی در نیریز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 74-86]
 • جدیدی، ناصر بررسی و مقایسه شهرسازی اشکانی و ساسانی با رویکردی به مولفه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، محمد جواد حضور امام رضا و گسترش تحولات تشیع در خراسان بزرگ و انعکاس آن در آثار تاریخی وقف شده آستان قدس رضوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 109-124]
 • جعفری دهکردی، ناهید رموز به‌کار رفته در مجلس نگارگری کشته‌شدن سهراب به دست رستم(نمونه موردی شاهنامه 1028ق موزه والترز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری سوته، مرضیه مروری بر سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز با رویکرد معماری پایدار [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 125-140]
 • جعفری مقدم، طاهره استعاره های توصیفی و بصری در اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث (با رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 396-426]
 • جلال کمالی، فتانه تطبیق جایگاه عرفان اسلامی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشی های سهراب سپهری [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 367-387]
 • جلالیان، عسکر الگوی پیشنهادی عضویت اصحاب علم، فن و هنر در مجلس شورای اسلامی ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 327-338]
 • جلالیان، عسکر تبیین حقوق عناصر زیست محیطی و انعکاس آن در تصاویر طبیعت شاهنامه شاه طهماسبی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 596-615]
 • جمالی، بهرخ جایگاه اجتماعی زنان در دوره ساسانی (به استناد مُهرها و اثر مُهرها) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 141-158]
 • جمالی، شهروز اتحاد دین و سیاست از نظرگاه روضۀ العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 7-28]
 • جمالی، شهروز عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 279-296]
 • جمالی، مریم واقعیت مجازی و جلوه‌های ویژه‌ در سینما با رویکرد ژان بودریار، در وضعیت حاد واقعیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 399-410]
 • جهانبخش، اسماعیل نظام نمادین یاوردهی در فرهنگ روستاهای استان گیلان با تاکید بر موزه میراث روستایی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 336-356]
 • جهانبخش، حیدر ظرفیت فضاهای معماری برگرفته از نقوش هویت ساز با هدف ارتقای حس مکان محیط های دانشگاهی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 393-405]
 • جهانیان، سوزان بازتاب سبک سمبولیسم اجتماعی سیاسی در شعر شاعران دهه چهل و تندیس ها و نمادهای خانه مشروطه تبریز [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 580-595]
 • جهرمی، علی بهادر نقش صلح در تثبیت و تقویت کرامت و هویت بشری و انعکاس آن در نقاشی های دوران انقلاب مشروطه [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 174-190]
 • جوان فروزنده، علی واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانی، اصغر زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]
 • جولایی، امیرعطا پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن و فلسفه اگزیستانسیالیسم [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 657-668]

چ

 • چارئی، عبدالرضا شناسایی هنرهای تجسمی و تصویری مؤثر بر دیوارنگاره‌های بناهای مذهبی عصر قاجار (مطالعه موردی: تکیه معاون‌الملک کرمانشاه) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 490-516]
 • چاکری، آزاده تجلی مفهوم رمز در هنر اسلامی بر اساس تئوری نشانه‌شناسی فرهنگی امبرتو اکو (مطالعه موردی : طلسم های ایرانی- اسلامی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 141-154]
 • چتربحر، حمیدرضا بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 7-22]
 • چراغی، زینب انعکاس مفاهیم بی عدالتی و فلاکت جامعه روستایی در ادبیات نوین ترکیه و ایران ( با تاکید بر داستان های محمود دولت آبادی و اورهان کمال) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 118-130]
 • چرخچیان، مریم تداعی‌های ذهنی در شناخت شاخصه‌های معماری اسلامی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 70-98]
 • چرخچیان، مریم داستان‌های اقلیمی رهیافتی برای شناخت معماری خانه‌های منطقه بر پایه نظریه منطقه‌‌گرایی انتقادی (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 288-307]
 • چرخی، رحیم بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]
 • چرخی، رحیم مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 87-98]
 • چلیپا، شهره جلوه های نمادین طبیعت در شعر و نگارگری قرون چهارم و هفتم هجری ( با تاکید بر اشعار منوچهری دامغانی و غزلیات شمس) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 159-179]
 • چولانیان، رحیمه واکاوی مؤلّفه‌های تصویر و نقش آنها در زیباسازی تصویرپردازی‌ سوره های قرآن (با تاکید برآثار خوشنویسی معاصر سوره‌ قلم) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 25-38]
 • چیت ساز، محمدعلی بررسی گرافیک شهری با مباحث اجتماعی و اقتصادی و تاثیر ان بر بی تفاوتی سیاسی شهروندان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 239-259]
 • چیت سازیان، امیرحسین زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]

ح

 • حاتم، غلامعلی افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 63-75]
 • حاتم، غلامعلی افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]
 • حاتم، غلامعلی تحلیل نماد پرنده در سکه های دوره ایلخانی از منظر گفتمان مذهب بر اساس الگوی اروین پانوفسکی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 43-59]
 • حاتم، غلامعلی سیاست های فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزش های زیبایی شناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اول [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 288-310]
 • حاتمی، علی تطبیق اوج و حضیض انسان در قرآن و مثنوی و انعکاس آن در نگارگری صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 137-159]
 • حاتمی، علی اشرف مولفه های علوی در اندیشه های سیاسی سید قطب الدین نیریزی در تطبیق با مضامین مذهبی کتیبه های مقبره سید احمد نیریزی در نیریز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 74-86]
 • حاتمی نصاری، طیبه بررسی مسیر تکاملی گنبد در معماری ایرانی-اسلامی از منظر گونه شناسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 134-149]
 • حاج وزیری، علیرضا تحلیل مقایسه‌ای پیکره‌ی مسجد شیخ لطف‌اللّه در اصفهان با مسجد سلطان احمد در استانبول (برمبنای رویکرد کالبد محور) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 155-168]
 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا بررسی روابط بینامتنی قرآن و خطبه 152 نهج البلاغه در حوزه اسماء و صفات الهی و انعکاس آن در کتیبه های مسجد کبود تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجیان پاشاکلایی، فردوس تحلیل بصری آثار سینمایی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی مطالعه موردی: هامون و پری اثر داریوش مهرجویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجیانی، فهیمه قالب های هنری دین در زیبایی شناسی هگل و دلالت‌ های تربیتی آن؛ انعکاس در هنر مجسمه سازی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 131-149]
 • حاجی رحیمیان، امیر حسین پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (مورد مطالعاتی : صنایع دستی و پوشاک) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 71-85]
 • حاجی زاده، مجید تطبیق تقاضا از ممدوح در سبک خراسانی (منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی) با نگارگری سدۀ هشتم هجری [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 361-376]
 • حاجی صادقیان نجف‌آبادی، علیرضا تقابل شریعت و طریقت در دوران صفوی (با تکیه‌بر دیدگاه مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه‌الشیعه) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 87-102]
 • حاصلی، پرویز بررسی تاثیر متون شیعی بر شمایل نگاری از امام علی(ع) در نگاره‌های فالنامه تهماسبی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 97-131]
 • حافظ رضازاده، معصومه معماری سبز: هماهنگی و سازگاری با محیط زیست (نمونه موردی شهر رشت) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 539-559]
 • حبیب، فرح تبیین الگوی شبه-فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 28-57]
 • حبیب، فرح ارزش‌ها و گرایش‌های فلسفه‌ی اسلامی بر معماری مسکونی صفوی (مطالعه موردی: خانه های جلفای نو صفوی) [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 279-297]
 • حبیب، فرح بررسی اصول معماری مسکن بومی اقلیم گرم و خشک ایران با رویکرد تاثیرشکلی بنا در ارتقاء آسایش حرارتی استفاده‌کنندگان از بنا [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 21-39]
 • حبیب، فرح ارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 203-219]
 • حبیب، فرح واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-49]
 • حبیب، فرح اعتبارسنجی مدل مفهومی متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیب، فرح تبیین مدل مفهومی براساس روش گراندد تئوری متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان، و اولویت بندی و وزن دهی زیرشاخص های آن در آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 517-540]
 • حبیب اللهی، مهدی تحلیل و بررسی مقاله «قرآن و هنرهای اسلامی» اثر« ژان لویی میشون» از دیدگاه هرمنوتیک [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 310-322]
 • حبیب الهی، مهدی بررسی روابط بینامتنی قرآن و خطبه 152 نهج البلاغه در حوزه اسماء و صفات الهی و انعکاس آن در کتیبه های مسجد کبود تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبی، رقیه شخصیت زن در سبک فکری نظامی بر اساس دیدگاه سیمون دوبووار (مطالعه موردی: خمسه نظامی طهماسبی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 169-187]
 • حبیبی، عباس تعیین پارامترها و شاخص های مساله محوری در فرایند طراحی معماری [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 283-298]
 • حجاجی کهجوق، عزیز بررسی عنصر عاطفه در شعر سهراب سپهری در مقایسه با نگاره عشاق هفت پیکر نظامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجازی، معینه السادات بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب‌بافی منطقۀ آلاشت مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-48]
 • حجت، محمد تطبیق تقاضا از ممدوح در سبک خراسانی (منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی) با نگارگری سدۀ هشتم هجری [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 361-376]
 • حجت، محمد دردها و شکوائیه های اجتماعی و فرهنگی در دیوان قصاید و غزلیات عماد فقیه کرمانی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 88-111]
 • حرمتی، حمیده بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 75-100]
 • حسن آبادی، ابوالفضل شاخصه ها و سیاست های آموزشی مجتمع آموزشی تیموری در خراسان بزرگ با رویکرد خوانش کتیبه ها [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 121-140]
 • حسن آبادی، ابوالفضل منشآت منصب قضا و جایگاه قاضیان تیموری در خطه خراسان بزرگ و انعکاس آن در نگارگری [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 54-71]
 • حسن‌پور، مرتضی تأثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران- طایفه اسک آمل [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 258-295]
 • حسن پور، فاطمه بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تاکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 86-98]
 • حسن پور، فرامرز تحلیل تطبیقی عوامل فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکل گیری معماری سکونت گاه های شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 18-37]
 • حسن پور، مرتضی تبیین نقش متقابل فرهنگ و هنر در معماری آیینی تکایای مازندران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 160-184]
 • حسن‌پور لمر، سعید ویژگی های بصری و ساختاری ارسی های شهر تاریخی ماسوله [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 72-92]
 • حسن پورنامی، جواد مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 87-98]
 • حسن زاده، سالار هنر و صناعت صفوی از منظر مشائیان (با تأکید بر نظریه میرفندرسکی در رساله صناعیه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 188-200]
 • حسن زاده، سالار تحلیل نقش نمادین گل و مرغ به روش اسطوره شناسی زیلبر و با مصداق های هنری دورره صفویه تا قاجار [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 150-159]
 • حسن زاده، عیسی تاثیر گرافیک و جذابیت های بصری رسانه های محلی بجنورد بر سبک زندگی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 379-393]
 • حسن زاده، عیسی بررسی رابطه مولفه های جامعه شناختی و بی تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری در سبک زندگی شهر گرگان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 377-390]
 • حسن زاده جوشقان، مهدی بررسی اندیشه مذهبی در فیلم های دینی سینمای برگمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن زاده میرعلی، عبدالله اندرزهای اخلاقی و اجتماعی در نگاره های نسخه مصور قابوس نامه [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 385-405]
 • حسن‌قلی‌نژاد یاسوری، کبری استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 44-69]
 • حسن‌قلی‌نژاد یاسوری، کبری استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 187-214]
 • حسنلو، حیدر قابلیت مضمون و فرم در غزل های حسین منزوی در تطبیق با مضامین مشابه در نگاره های خمسه نظامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 455-469]
 • حسن نژاد، حبیب تاثیر پذیری اسطوره ها و کهن الگو ها در رمان های بلقیس سلیمانی از شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 201-219]
 • حسنی، غلامرضا خاستگاه شناختی، طبقه‌بندی و تحلیل نقش‌های شیرسر بناهای قاجاری گرگان [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 98-123]
 • حسنی، محمدرضا نقش فرشته درکاشیکاری قاجاری صحن آزادی حرم مطهر امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]
 • حسنی، محمدرضا تعلیق روایت در نگارگری و خوانش آن بر اساس تصویر بر پایه دیدگاه ایمدال (مطالعه موردی: کشتن اسفندیار ارجاسب را، یوسف و زلیخا، سماع دراویش) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 260-282]
 • حسنی، میرزا محمد نقوش اساطیری- مذهبی مهرها و اثر مهرهای استوانه ای در ایلام باستان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 402-417]
 • حسنی، میرزامحمد جایگاه اجتماعی زنان در دوره ساسانی (به استناد مُهرها و اثر مُهرها) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 141-158]
 • حسنی، میرزامحمد وضعیت اصل و نسب زنان ایرانی دربار ساسانی براساس منابع مکتوب و مصور تاریخی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 314-332]
 • حسنی فر، عبدالرسول بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزه های هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 92-102]
 • حسنی فر، عبدالرسول تبیین و شناسایی عناصر فرهنگی مذهبی مشارکت زنان در دو انقلاب ایران و الجزایر [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 490-505]
 • حسین پور، سیروس نقش هنر در تبیین جامعه شناسی مشارکت زنان اقوام لر بختیاری و عرب در کسب منزلت های اجتماعی و سیاسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 160-175]
 • حسین پور میزاب، منصور مطالعه‌ی ارتباط «اساطیر ترکی- مغولی و شمنیسم» با «اسب سفیدِ» نگاره‌های شاهنامه-ی بزرگ ایلخانی (با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین‌زاده قشلاقی، سارا عوامل فرهنگی مؤثر بر دگرگونی نقشمایه‏های انسانی در پارچه‏های دوره‌های صفوی و اول قاجار [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 21-41]
 • حسینی، زینب السادات ترویج سبک زندگی اجتماعی با استناد بر قرآن و سنت و با تاکید بر هنرهای تصویری در رسانه [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 180-195]
 • حسینی، سید بهشید بررسی تطبیقی حکمت اشراق در معماری مساجد دوره صفویه و معاصر [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 28-56]
 • حسینی، سید بهشید اقتصاد و معماری: تاثیر اوضاع اقتصادی ایران دوره قاجار بر الگوهای معماری و شهرسازی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 188-202]
 • حسینی، سید حسام الدین نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنراسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیدرضا شناسایی هنرهای تجسمی و تصویری مؤثر بر دیوارنگاره‌های بناهای مذهبی عصر قاجار (مطالعه موردی: تکیه معاون‌الملک کرمانشاه) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 490-516]
 • حسینی، سید علیرضا بررسی فقهی- حقوقی مسولیت مدنی دولت در جهت معاش مردم؛ نگاهی بر انعکاس ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیگی معاصر [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 205-226]
 • حسینی، سید مجتبی تطبیق اوزان و بحور عروضی در قرآن کریم ( موسیقی و شعر) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 411-429]
 • حسینی، سید هاشم درآمدی بر گونه‌شناسی نقوش انسانی سفال‌های زرین فام سده‌های میانه اسلامی ری و کاشان [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]
 • حسینی، سیده مریم نگرشی هندسی و مفهومی به زمینه‌های گره ده تند و کند هنر گره‌چینی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 21-40]
 • حسینی، علیار تبیین زیبایی شناسی مقامات عرفانی از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی و انعکاس ان در ویژگی های بصری و مفهومی تصاویر پیامبر اکرم (ص) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 323-341]
 • حسینی، مالک تحلیل فلسفی- عرفانی فضامندی در شعر و نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 281-304]
 • حسینی، مهدی تحلیل مضمون عاشقانه چند نگاره از رضا عباسی با تأکید بر اثر « بانوی خیال پرداز» بر مبنای آرای صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 59-89]
 • حسینی، هاشم سبک شناسی و شاخصه های تزیینات مقرنس عصر ایلخانی [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 124-147]
 • حصاری، الهام بررسی جایگاه واقع‌نگاری تزیینات کاشی‌کاری عهد تیموری در نگارگری مکتب هرات(با نگرش موضوعی به نگاره‌های بهزاد) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 229-252]
 • حق پناه، رضا آموزه های فقهی، اخلاقی و سیاسی نهج البلاغه در بیان ابعاد امنیت (با تاکید بر ابنیه دارالمنفعه) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 62-76]
 • حق جو، امیر گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 154-170]
 • حق لسان، مسعود واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکمت، زینب پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 31، 1397، صفحه 134-163]
 • حکمت، زینب پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 171-200]
 • حمیدی، طاهره بازتاب نمادها و نشانه های ماندالا در داستان مصور کودک و نوجوان [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 328-343]
 • حیدری، سید عباس پژوهشی در بررسی مولفه های موثر بر فرصت های کارآفرینی از دیدگاه کار آفرینان برتر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 150-173]
 • حیدری، علی جامعیتِ فرهنگی اثر ادبی حافظ در جوامع بشری و انعکاس آن در تصاویر نسخه‌ی مصور حافظ، محفوظ در موزه‌ی دهلی نو [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 92-109]
 • حیدری، علی تبارشناسی نگاره های قدرت فره ایزدی در اسطوره های شاهنامه باتکیه بر نظریات میشل فوکو [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، علی " کارکرد معنایی رنگ در مثنوی‌های عطار در انطباق با نگاره‌های غنایی هفت‌گنبد بهرام گور" [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، علی‌اکبر انعطاف پذیری مسکن عشایر، عامل پایداری معماری کوچ (مطالعه موردی ایل قشقایی) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 72-90]
 • حیدری، علی اکبر بازشناسی اصول سلسله مراتب مکانی در مساجد سنتی ایران و تحلیل آن با روش نحو فضا (مطالعه موردی: مساجد شهر شیراز) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 250-267]
 • حیدری نوری، رضا بررسی رتوریک و زیباشناسی آوایی در غزلی از مولانا و انعکاس آن در قالی صفوی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 368-395]
 • حیدری نوری، رضا شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 49-66]
 • حیدری نوری، رضا غربت و چله نشینی عارفان با تاکید بر ویژگی های بصری چله خانه های عارفان اسلامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 147-164]

خ

 • خاتمی، سید مهدی شهر پیامبر، تاملی بر ساختار شهر در نخستین سال های پس از اسلام [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 297-312]
 • خاکزاد، افرا مقایسه سیمای جبرییل در معراج‌نامه‌های ابن‌سینا و میرحیدر در دو بعد فلسفی و تجسمی [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 7-20]
 • خالدیان، محمد علی موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه الحقیقه سنایی و انعکاس آن در هنر وحیانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 185-203]
 • خالق زاده، محمد هادی وطنیات و هنرهای سنتی در اشعار صائب تبریزی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 141-159]
 • خالق زاده، محمدهادی " نقش‌پذیری زنان در شعر معاصر در مقایسه با زنان معمار و هنرمند دوره‌های تیموری و صفوی" [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانزاده، ریحانه بررسی عنصر شخصیت در داستانهای براهنی با نگارگری دوره صفوی براساس دیدگاه رواشناختی کارل گوستاو یونگ. [دوره 19، شماره 46، 1401]
 • خان محمدی، مرجان سنجش و ارزیابی شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی محلات مسکونی (مطالعه موردی محلات سنتی شهر همدان) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 446-470]
 • خانمحندی، مرجان تحلیل معماری ایرانی-اسلامی دوره معاصر مبتنی بر دیدگاه استادکاران معماری سنتی به منظور ارائه یک مدل کیفی(نمونه موردی حرم حضرت معصومه) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 341-363]
 • خانی، حسین آرایه های نمادین شیعی در مسجد جامع ورامین [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 47-71]
 • خبیری، محمد رضا مقایسۀ تطبیقی تصاویر دیوهای محمد سیاه قلم با دیوهای نگارگری ایران (معراج‌نامه و خاوران‌نامه) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 186-220]
 • خجسته باقرزاده، حسن ترویج سبک زندگی اجتماعی با استناد بر قرآن و سنت و با تاکید بر هنرهای تصویری در رسانه [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 180-195]
 • خداخواه جدی، ساناز ارزیابی نقش مسکن در کیفیت زندگی شهروندان( نمونه موردی: منطقه ۱۲کلانشهر تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 176-186]
 • خدادادی مهابادی، معصومه تطبیق مفهومی نماد ماهی در اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و کاربرد آن در آثار هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 259-278]
 • خردپیشه، شهره مولفه های مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 75-99]
 • خردمند پور، مسعود بررسی و تحلیل ساختارهای انسان‌گرایی در شخصیت‌های اساطیری فانتزی منظومه‌های حماسی بهمن‌نامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 7-26]
 • خزایی، عرفان مقایسه تطبیقی کتیبه‌های ایوان‌های عباسی و طلا (ایوان امیرعلی شیر یا ایوان نادری) واقع در صحن عتیق (انقلاب) [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 146-174]
 • خزایی، عرفان بررسی وجوه اشتراک و افتراق مضامین به کار رفته در نگارگری صفوی و عثمانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 252-287]
 • خزایی، عرفان بررسی تقارن و تکرار در پارچه‌های ایرانی موزه کلیولند و کاربست آنها در طراحی بسته هدیه کتب نفیس(مطالعۀ موردی نقوش پارچه‌های دورۀ آل‌بویه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزایی، مجید کرامت زن در آیات قرآن و فقه مذاهب خمسه اسلامی و انعکاس آن در نگارکاری مکتب تبریز صفویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزایی، محمد بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 99-114]
 • خزایی، محمد پیشینه و شاخصه های بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشت آل بویه محفوظ در موزه ملی ایران [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 107-125]
 • خزایی، محمد بررسی شاخصه های گرافیکی نقوش تزیینی مقابر گنبد سبز قم (با تاکید بر مقبره خواجه علی صفی) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 155-190]
 • خزایی، محمد واکاوی شاخصه های خوانش لوگو به مثابه ی پیرامتن در ادراک بصری خطوط هوایی ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 361-376]
 • خسروبیگی، هوشنگ ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه‌ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 317-335]
 • خسروی، ابوذر شناخت ویژگی‌های هنر و تمدن ایرانی در شهر گور ساسانی (224 م-1300م) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 126-142]
 • خسروی، حسین شاخصه ها و سیاست های آموزشی مجتمع آموزشی تیموری در خراسان بزرگ با رویکرد خوانش کتیبه ها [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 121-140]
 • خسروی، حسین منشآت منصب قضا و جایگاه قاضیان تیموری در خطه خراسان بزرگ و انعکاس آن در نگارگری [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 54-71]
 • خسروی، حسین نقش دبیران ایرانی در فرازمندی دیوانسالاری هنر و تمدن اسلامی عصر عباسی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 191-203]
 • خسروی، حسین صاحب منصبان شاخص دینی در نگارگری صفوی ( وظایف و عملکردها) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 268-287]
 • خشایاری، پژمان پژوهشی در بررسی مولفه های موثر بر فرصت های کارآفرینی از دیدگاه کار آفرینان برتر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 150-173]
 • خطیری، زینب جایگاه باستان گرایی و نمادهای اسطوره‌ای در برجسته سازی ( شعر و نگارگری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 118-134]
 • خلخالی، سید محی الدین بازشناسی روح معماری ایرانی بر اساس گونه شناسی رفتاری ایرانیان عصر ناصری از نگاه سفرنامه نویسان خارجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلفی، حسین سیمای هنری معشوق در غزل معاصر شاعران ایرانی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 389-410]
 • خلیلی محله، منیره واکاوی آفرینش جهان و انسان از عناصر چهر گانه در اقوام سامی و هندوایرانی در آثار هنری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 242-252]
 • خمّر، غلامحسین بررسی مولفه های زیبایی شناسی آثار هنر اسلامی بر اساس نظرات عرفانی ملا محسن فیض کاشانی و آبراهام مَزلو [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 166-203]
 • خمسه، هایده کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 67-85]
 • خمسه، هاییده جایگاه علم مهندسی سیالات در بلندترین گنبد آجری جهان(گنبد سلطانیه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه احمد عطاری، علیرضا پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 31، 1397، صفحه 134-163]
 • خواجه احمد عطاری، علیرضا تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • خواجه احمد عطاری، علیرضا سبک‌شناسی تذهیب‌های قرآنی در مکتب شیراز با تأکید بر مؤلفه‌‌ی فرم‌های تزیینی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 201-228]
 • خواجه احمد عطاری، علیرضا پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 171-200]
 • خواجه‌ پور، هومن روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 135-152]
 • خواجه میرزا، محمود جایگاه مدارس در کیفیت آموزش ولایت قهستان (از سلجوقی تا صفویه) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 222-253]
 • خورشیدی، نجاتعلی شاخصه های مرگ حماسی بر شاهنامه با تاکید بر صحنه های نبرد شاهنامه بایسنقری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 99-126]
 • خوشبخت، زهرا سبک‌شناسی تذهیب‌های قرآنی در مکتب شیراز با تأکید بر مؤلفه‌‌ی فرم‌های تزیینی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 201-228]
 • خوش چهره، مهری تبیین سیاست های مذهبی و هنری در جغرافیای متصرفات ایوبیان( 567-648ق/1172-1253م) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 103-117]
 • خوش‌نژاد، مهدی نگرشی هندسی و مفهومی به زمینه‌های گره ده تند و کند هنر گره‌چینی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 21-40]
 • خیر آبادی، عباس تحلیل کتاب فارسی پایه هفتم در مقایسه با کتاب هنر از نظر قابلیت ها و مهارت های ارتباطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیرآبادی، عباس بازتاب نمادها و نشانه های ماندالا در داستان مصور کودک و نوجوان [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 328-343]
 • خیرالدین، رضا تبیین نقش مسجد در انسجامِ ساختارِ کالبدی- فضایی محلّه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 305-325]
 • خیرخواه، سعید کهن الگوی سایه در بوستان سعدی: با تاکید بر نسخه مصور بوستان سعدی محفوظ در موزه چستربیتی لندن [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 470-489]
 • خیرخواه برزکی، سعید تطبیق جاندارانگاری حیوانی و انسانی در اشعار فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 240-257]
 • خیرخواه برزکی، سعید تاثیر پیمان های شاهنامه در انتقال اندیشه ایرانشهری به دوره اسلامی ( با تاکید بر تصاویر شاهنامه بایسنقری) [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 7-19]

د

 • داداشی، ایرج افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 63-75]
 • داداشی، ایرج افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]
 • داداشی، ایرج بررسی مفهوم تشبیه و تنزیه از نگاه محیی الدین ابن عربی و تطبیق آن با فضای نگارگری ایران(قرن 9 و10 هجری) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 90-115]
 • داداشی، ایرج هنر و صناعت صفوی از منظر مشائیان (با تأکید بر نظریه میرفندرسکی در رساله صناعیه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 188-200]
 • داداشی، ایرج تحلیل نقش نمادین گل و مرغ به روش اسطوره شناسی زیلبر و با مصداق های هنری دورره صفویه تا قاجار [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 150-159]
 • دادبه، اصغر انعکاس‌ مضامین ‌ادبی ‌و مذهبی ‌اشعار ‌آقا صادق ‌هجری ‌تفرشی در ‌هنر ‌خوشنویسی‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 264-281]
 • دادفر، پدرام نیروی احساس در آثار هنری معلولین عکاس با تاکید بر فلسفه ی بدن بدون اندام ژیل دلوز (مطالعه ی موردی آثار پیت اکرت و احمد زولکارنیان) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 204-222]
 • دادور، ابوالقاسم تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 70-97]
 • دادور، ابوالقاسم مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 1-21]
 • دادور، ابوالقاسم تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 115-143]
 • دادور، ابوالقاسم تحلیل عناصر معماری مسجد امام اصفهان بر پایه نظریه نشانه‌شناسی امبرتو اکو [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 336-352]
 • دانشجو، خسرو بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 462-476]
 • دانشگر، فهیمه بازنمایی قهرمان شرقی به مثابۀ "دیگری" برون فرهنگی بر اساس نظریۀ رولان بارت (مطالعه ی موردی انیمیشن علاءالدین) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 113-133]
 • داوده، حدیث آموزش معماری مبتنی بر زندگی: رویکرد روایت محور در طراحی با روش سناریونویسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 187-204]
 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 1-21]
 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل تجلی مفهوم رمز در هنر اسلامی بر اساس تئوری نشانه‌شناسی فرهنگی امبرتو اکو (مطالعه موردی : طلسم های ایرانی- اسلامی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 141-154]
 • داوری نیا، علی نقش مایه های مفهومی و بصری در اشعار شاعران معاصر و انعکاس آن در پوسترهای دفاع مقدس [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 100-120]
 • داوود آبادی، دکتر محمدعلی تاثیر مضامین غزلیات حافظ بر استعاره های تصویری اشعار هوشنگ ابتهاج (با تاکید بر نسخه مصور حافظ مرکز بین المللی میکرو فیلم نور) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 409-426]
 • داوود آبادی فراهانی، محمد علی تصویر سازی منظومه های غنایی در تطبیق با نگاره های خمسه شاه طهماسبی ( با تاکید بر چهار منظومه: سلیم و سلمی، فیروز و نسرین, نل و دمن، ناز و نیاز) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 225-244]
 • دباغ، امیرمسعود تاثیر خصوصیات فرهنگی بر چگونگی استقرار مطبخ در خانه های قاجاری خرم آباد و اردبیل [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 445-461]
 • دباغ، امیرمسعود بازتاب جنسیت و سبک زندگی در خانه های دوره قاجار اردبیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • دباغ، هژبر گونه‌شناسی کالبدی درب و پنجره‌های بناهای تاریخی بندر بوشهر و تزئینات به‌کاررفته در آن‌ها [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 153-174]
 • درویشی، محمدرسول مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تاکید بر سیاست های متولیان فرهنگ و هنر جامعه کنونی ایران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 220-233]
 • دژدار، امید بررسی نقش نشانه‌های شیعی در مراتب حس مکانی اماکن مقدس دوران صفویان نمونه موردی مسجد امام و مسجد شیخ لطف‌الله [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 471-488]
 • دستمردی، عبدالخالق مقایسه تطبیقی تزیینات معماری مسجد جامع کبود ایروان با مسجد جامع کبود تبریز به مثابه راهبرد فرهنگی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 204-221]
 • دلاور، علی سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 1-23]
 • دلبری، شهربانو نمودهای تشیع در قزوین با تاکید بر منابع تاریخی مصور [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 319-346]
 • دلبری، شهربانو تصویرآرایی پیامبر (ص) و امامان شیعی (ع) در نسخه‌ی خطی حبیب‌السیر با محوریت بحارالانوار [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 336-355]
 • دلبری، شهربانو تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 154-169]
 • دلبری، شهربانو تبیین سیاست های مذهبی و هنری در جغرافیای متصرفات ایوبیان( 567-648ق/1172-1253م) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 103-117]
 • دلریش، بشری ورود طب مدرن و جلوه‌های تحول آن در ایران عصر قاجار(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری) [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 129-153]
 • دلریش، بشری تبیین سیاست های مذهبی و هنری در جغرافیای متصرفات ایوبیان( 567-648ق/1172-1253م) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 103-117]
 • دهدهجانی، جواد نقش آموزش در توسعه کارآفرینی صنایع دستی ایران [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 148-163]
 • دهدهجانی، جواد بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره‌های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 132-145]
 • دهشتی، مجید نگرشی هندسی و مفهومی به زمینه‌های گره ده تند و کند هنر گره‌چینی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 21-40]
 • دهقان، علی مرد سالاری و موضع فمنیستی زنان در یکی از رمان های مریم جهانی و رد پای آن در نقاشی های ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 202-220]
 • دهقان، علی نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری با تأکید بر سرمایه‌های فرهنگی تجسّم‌ یافته [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 55-73]
 • دهقان باغ بردانی، شهناز تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 234-248]
 • دهقان دهنوی، حسن پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (مورد مطالعاتی : صنایع دستی و پوشاک) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 71-85]
 • دهقانی، فاطمه مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 1-21]
 • دهقانی اشکذری، محمدرضا پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (مورد مطالعاتی : صنایع دستی و پوشاک) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 71-85]
 • دوستی، محمد حسن شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 49-66]
 • دیزج چراغی، رقیه ارتباطات بصری خط نستعلیق در نسخه مثنوی خواجوی کرمانی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 565-579]

ذ

 • ذبیحی، حسین ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی (نمونه موردی، خانه قاجاری شیخ‌الاسلام و چند مجتمع مسکونی در زنجان) [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 28-46]
 • ذبیحی، حسین ایجاد مکان شهری با توجه به رویکردهای بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 426-445]
 • ذبیحی، حسین بازخوانی معیارهای سرزندگی در مکان‌های تاریخی با تاکید بر رهیافت گردشگری میراثی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 103-123]
 • ذبیحی، حسین اقتصاد و معماری: تاثیر اوضاع اقتصادی ایران دوره قاجار بر الگوهای معماری و شهرسازی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 188-202]
 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید مولفه های مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 75-99]

ر

 • رئیس السادات، سید حسین تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 154-169]
 • رئیسی، ایمان بازشناسی مکانیسم سیستم های الگوریتمیک در فرآیند طرح و ساختار معماری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 234-253]
 • رئیسی دهکردی، افشین مؤلفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی مسکن جدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • رادفر، ابوالقاسم زیبایی شناسی تصاویر طنز بیدل و کلیم و انعکاس آن در هنر عصر صفوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 461-479]
 • رادمهر، غلامرضا بررسی فقهی- حقوقی مسولیت مدنی دولت در جهت معاش مردم؛ نگاهی بر انعکاس ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیگی معاصر [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 205-226]
 • رازقی، ثریا تلمیح در غزلیات شمس تبریزی در تطبیق با تشبیه در شمایل نگاری مذهبی قاجاری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 477-496]
 • راودراد، اعظم تبیین نظام تولید منسوجات صفوی ( پیشه وران، صنعتگران، نهادهای تولید) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 432-450]
 • رجائیان، افسانه بررسی نکات اشتراک و افتراق دو نگاره به قلم سلطان محمد و صادقی بیک افشار در دوره صفویه [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 127-146]
 • رجائی پور، مصطفی آرای فقهی و حقوقی امام خمینی (ره) درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان (با تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 25-37]
 • رجبی، زهره سرمایه‌گذاری بخشِ خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی-هنری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز) [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 298-316]
 • رجبی، محمدعلی مفهوم شناسی تطبیقی نمادها در نگارۀ خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان دیدار حضرت مریم(س) و روح القدس(ع) از دفتر سوم مثنوی معنوی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 49-62]
 • رجبی دوانی، محمدحسین نقد و بررسی رخدادهای خارق العاده پس از رویداد عاشورا با تکیه بر کتاب روضه الشهدا ء ملاحسین کاشفی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 303-318]
 • رجبی فر، بهنام واکاوی مولفه های بصری وهنری موثردرکالبد فیزیکی انعطاف پذیر، فضاهای بازآموزشی (نمونه موردی مدارس ابتدایی پسرانه مازندران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 372-392]
 • رجبی مندی، جواد شاخصه ها و سیاست های آموزشی مجتمع آموزشی تیموری در خراسان بزرگ با رویکرد خوانش کتیبه ها [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 121-140]
 • رحمانی، بیژن بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 190-219]
 • رحمانی، جهانبخش فاعلیت خدا در نظام هستی از نگاه علامه طباطبایی و انعکاس آن در کتیبه های بناهای اسلامی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 297-317]
 • رحمانی، جهانبخش قالب های هنری دین در زیبایی شناسی هگل و دلالت‌ های تربیتی آن؛ انعکاس در هنر مجسمه سازی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 131-149]
 • رحمانی، جهانبخش نقش دین، هنر و ادبیات در تفسیر و تثبیت حقوق شهروندی با تاکید بر اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 360-371]
 • رحمانیان، نوشین مولفه های زیبایی در اندیشه و اثار سیمین دانشور(با تاکید بر ارزشهای ملی و دینی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 249-267]
 • رحمتی، انشالله جایگاه هنر و زیبایی شنایی در تفکرات ابن سینا و سهروردی با تاکید بر هنر صفوییه [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 283-296]
 • رحمتی، محسن نقش صلح در تثبیت و تقویت کرامت و هویت بشری و انعکاس آن در نقاشی های دوران انقلاب مشروطه [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 174-190]
 • رحمتی دلیر، ثریا بررسی میزان انطباق‌ پذیری مدیریت شهری ایران با اصول حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کنگاور) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 164-189]
 • رحیم اف، سعد الله فرهنگ سازی تلویزیونی با تاکید بر جایگاه هنر برای کودکان و نوجوانان، مورد شناسی شبکه بهارستان تاجیکستان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 353-366]
 • رحیمی، آسیه تلمیح در غزلیات شمس تبریزی در تطبیق با تشبیه در شمایل نگاری مذهبی قاجاری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 477-496]
 • رزاق پور، مرتضی تطبیق جایگاه عرفان اسلامی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشی های سهراب سپهری [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 367-387]
 • رزاق پور، مرتضی تحلیل زیبایی شناختی عاطفه در داستان ها و اشعار خمسه نظامی (نمونه مصور خمسه طهماسبی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رزاق پور، مرتضی تحلیل ساختاری و فکری داستان های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان های حسن بنی عامری در تطبیق با تصاویر جهادی غزوات صدر اسلام [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 288-302]
 • رزاق زاده شبستری، سولماز غربت و چله نشینی عارفان با تاکید بر ویژگی های بصری چله خانه های عارفان اسلامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 147-164]
 • رزاقی، رحمت ترویج سبک زندگی اجتماعی با استناد بر قرآن و سنت و با تاکید بر هنرهای تصویری در رسانه [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 180-195]
 • رزاقی هریکنده ئی، هادی وقایع آزمون های الهی در قران و عهدین و انعکاس آن در مصور سازی متون دینی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 191-208]
 • رزمجو، توران سیمای زن در رمان شوهرآ هوخانم اثر علی محمد افغانی در تطبیق با جایگاه زن در نقاشی های نسخه مصور هزار و یکشب [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 227-238]
 • رزمخواه، حسن تحلیل مضمون عاشقانه چند نگاره از رضا عباسی با تأکید بر اثر « بانوی خیال پرداز» بر مبنای آرای صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 59-89]
 • رستمی، راحله مروری بر سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز با رویکرد معماری پایدار [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 125-140]
 • رستمی، ژنیت هماهنگی تکنیک، مصالح و محیط زیست و کاربرد آن در زیبایی و عملکرد بناهای سنتی شهرهای کویری ایران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 215-239]
 • رستمی، سمیرا بررسی مؤلفه ها و عناصر رئالیسم جادویی در رساله قشیریه و ترتیب السلوک و انعکاس آن در فرهنگ و هنر ایران قرن پنجم [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 497-516]
 • رستمی، عبدالکریم نقش دبیران ایرانی در فرازمندی دیوانسالاری هنر و تمدن اسلامی عصر عباسی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 191-203]
 • رسولی، آذر سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 1-23]
 • رسولی، احسان سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 110-128]
 • رسولی، سیده عصمت ارائه مدل تاثیر زبان ایده ال و گفتمان های غالب بر بهبود تعاملات تیمی بزرگسالان استان تهران بزعم فلاسفه تحلیلی: برگرفته از آرامش و صلح صحنه های نگارگری. [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 285-309]
 • رسولی پور، سمیه مقایسه تطبیقی تزیینات معماری مسجد جامع کبود ایروان با مسجد جامع کبود تبریز به مثابه راهبرد فرهنگی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 204-221]
 • رشتی، بهاره بررسی و مقایسه شهرسازی اشکانی و ساسانی با رویکردی به مولفه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی، دکتر صادق پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 31، 1397، صفحه 134-163]
 • رشیدی، هادی شناخت نحوه شکل گیری ساختارروایت در منظومه مصور گل و نوروز خواجوی کرمانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 165-178]
 • رضا انوری، محمود معماری سبز: هماهنگی و سازگاری با محیط زیست (نمونه موردی شهر رشت) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 539-559]
 • رضاپوریان، اصغر تطبیق محتوایی و بصری ساقی نامۀ باقر خرده با ساقی نامه ها و نگارگری صفوی. [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 376-393]
 • رضا نژاد، رجبعلی بررسی تطبیقی سبک زندگی در تصاویر نسخه خطی قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان سعدی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 179-201]
 • رضانژاد، محمدرضا مقایسه‌ی کاربرد رنگ در ابیات و عناصر بصری نگارگری در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 129-153]
 • رضایی، فرامرز بررسی گرافیک شهری با مباحث اجتماعی و اقتصادی و تاثیر ان بر بی تفاوتی سیاسی شهروندان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 239-259]
 • رضایی، محمد اندرزهای اخلاقی و اجتماعی در نگاره های نسخه مصور قابوس نامه [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 385-405]
 • رضایی بوکی، اله یار وطنیات و هنرهای سنتی در اشعار صائب تبریزی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 141-159]
 • رضایی نژاد، علیرضا تاثیر استفاده از استعاره و تزیینات در پوسترهای آموزشی در افزایش میزان یادگیری و تثبیت زبان خارجی در حافظه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 260-280]
 • رضوانی، طاهره مرد سالاری و موضع فمنیستی زنان در یکی از رمان های مریم جهانی و رد پای آن در نقاشی های ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 202-220]
 • رضوانی، علیرضا تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی، حمیدرضا شناسایی مولفه های توسعه فرهنگی یک مطالعه کیفی پیرامون مراکز فرهنگی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 91-101]
 • رضوی پور، سید فضل الله جایگاه باستان گرایی و نمادهای اسطوره‌ای در برجسته سازی ( شعر و نگارگری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 118-134]
 • رفعتی، مجید تحلیل فلسفی- عرفانی فضامندی در شعر و نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 281-304]
 • رفیعی، امیرتیمور نقش حضرت خدیجه (س) در تبیین انفاق در صدر اسلام و انعکاس آن در عملکرد بانوان ابنیه ساز صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 234-251]
 • رفیعیان، مجتبی شهرسازی ایلخانی؛ "تجلی گاهِ" اولین فضاهای عمومی بزرگ مقیاس هندسی در شهرهای ایرانی- اسلامی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 319-335]
 • رمضانی، سمیرا مفاهیم عرفانی هنر و زیبایی در حکایت قلعه ذات‌الصُور یا دژ هوش‌ربا برگرفته از مثنوی معنوی مولانا [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 160-176]
 • رمضانی، مهناز هنجارگریزی معنایی اصل بنیادین ارتباطات زیبایی شناسی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا با هنر معاصر بر اساس نظریه لیچ [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 616-635]
 • رمضانی، مهناز بررسی کارکردهای اجتماعی ارتباطات کلامی حدیقه سنایی در تطبیق با مثنوی مولوی مصور موجود در موزه آستان قدس رضوی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 489-504]
 • رنجبر، دکتر مختار تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 234-248]
 • رهبری منش، کمال ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی (نمونه موردی، خانه قاجاری شیخ‌الاسلام و چند مجتمع مسکونی در زنجان) [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 28-46]
 • رهنما، آذر تبیین تأثیرات اجتماعی تکنولوژی بر هنر اسلامی در عصر جدید بر اساس نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 143-154]
 • روحانی، مسعود نمادها و نقش مایه های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 103-130]
 • روحانی، مسعود مقایسه‌ی کاربرد رنگ در ابیات و عناصر بصری نگارگری در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 129-153]
 • روشن فکر جورشری، سبحان ساختارهای زیبایی شناختی موثر سازنده محیطی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 196-210]
 • روفه‌گر‌حق، رسول بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 83-93]
 • رومیانی، بهروز تصویر سازی و تصویر آرایی فریب کاری در شاهنامه فردوسی و کلیله دمنه نصرالله منشی (مغول و تیموری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 347-367]
 • رومیانی، بهروز تطبیق شخصیت پردازی در رمان و نقاشی سنتی معاصر ایران ( با تاکید بر آثار بیژن نجدی و محمد باقر آقا میری) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 451-470]
 • روهینا، ماهک بررسی شاخصه های گرافیکی نقوش تزیینی مقابر گنبد سبز قم (با تاکید بر مقبره خواجه علی صفی) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 155-190]
 • رییسی دهکردی، افشین مولفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی معماری نوین مبنی بر رویکرد طبیعت گرایانه( نمونه موردی میدان نقش جهان) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 221-233]

ز

 • زارع، غلامعلی محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی با درباریان در تاریخ مصور بیهقی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 245-263]
 • زارع، غلامعلی موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه الحقیقه سنایی و انعکاس آن در هنر وحیانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 185-203]
 • زارع ابرقویی، احمد بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره‌های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 132-145]
 • زارع ابرقویی، احمد واکنش تعجب (انگشت به دندان/دهان گرفتن) در شعر و نگارگری ایرانی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 177-195]
 • زارعی، محمد جایگاه و بررسی متون مذهبی و ادبیات عرفانی جامی در نگاره یوسف و زلیخا [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 57-74]
 • زرآبادی، زهرا سادات سعیده ایجاد مکان شهری با توجه به رویکردهای بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 426-445]
 • زرافشانی، محمدعلی بررسی آموزش معماری در دانشگاه‌های ایران درراستای حل بحران هویت معماری معاصر ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 175-187]
 • زرگری‌ نژاد، غلامحسین هنرو زیبایی از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 40-53]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنراسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرین، لیلا اصول تطبیقی معماری پایدار بناهای مسکونی بومی در اقلیم‌های خشک ایران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 223-233]
 • زکریایی کرمانی، ایمان سبک‌شناسی تذهیب‌های قرآنی در مکتب شیراز با تأکید بر مؤلفه‌‌ی فرم‌های تزیینی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 201-228]
 • زکریایی کرمانی، ایمان تحلیل مضامین و کارکردهای کتیبه‌های مدارس عصر صفویه اصفهان نمونه موردی: مسجد- مدرسه چهارباغ [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 166-191]
 • زلفی، ستار نمودهای تشیع در قزوین با تاکید بر منابع تاریخی مصور [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 319-346]
 • زمانی، الهام اقتصاد و معماری: تاثیر اوضاع اقتصادی ایران دوره قاجار بر الگوهای معماری و شهرسازی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 188-202]
 • زمانی اقایی، لیلا تبیین و ارزیابی چگونگی بازتاب شاخص‏ های هویت‏ بخش معماری تیموری در بناهای معاصر سه کشور شرق خراسان بزرگ، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 222-241]
 • زواریان، راضیه هنجارگریزی معنایی اصل بنیادین ارتباطات زیبایی شناسی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا با هنر معاصر بر اساس نظریه لیچ [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 616-635]
 • زوورزی، شاهین بازشناسی مکانیسم سیستم های الگوریتمیک در فرآیند طرح و ساختار معماری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 234-253]
 • زیرک، مهدی طراحی الگوی ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی با محوریت تصویرسازی کتاب ها مطابق با معیارهای هنر اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زین العابدین زاده، سمانه تحلیل عملکرد مصرف انرژی مجتمع تجاری الماس شرق بر مبنای مناسب ترین نوع شیشه اتریوم و رنگ آبی لاجوردی با نماد معماری اسلامی‎ [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 442-457]
 • زینالی، محمدباقر صاحب منصبان شاخص دینی در نگارگری صفوی ( وظایف و عملکردها) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 268-287]

س

 • ساجدی راد، سید محسن بررسی مؤلفه ها و عناصر رئالیسم جادویی در رساله قشیریه و ترتیب السلوک و انعکاس آن در فرهنگ و هنر ایران قرن پنجم [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 497-516]
 • ساده، احسان تبیین مدل گردشگری ایرانی اسلامی عامل رونق اقتصادی و فرهنگی کشور [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 388-401]
 • ساسانپور، شهرزاد تحولات تاریخی وهنری شهر بم در دوره پهلوی (با تاکید بر مدرسه احویه و خانه سروش زابلستانی) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 560-579]
 • ساعدی، امیر تطبیق بن مایه های اسطوره ای بینایی و دانایی در مصر و ایران با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 254-273]
 • سالاری، اسلام وقایع آزمون های الهی در قران و عهدین و انعکاس آن در مصور سازی متون دینی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 191-208]
 • سالاری، مصطفی جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 296-319]
 • سالاری، مصطفی بررسی مولفه های زیبایی شناسی آثار هنر اسلامی بر اساس نظرات عرفانی ملا محسن فیض کاشانی و آبراهام مَزلو [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 166-203]
 • سالاری، مصطفی تطبیق شخصیت پردازی در رمان و نقاشی سنتی معاصر ایران ( با تاکید بر آثار بیژن نجدی و محمد باقر آقا میری) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 451-470]
 • سالاری، مصطفی مقایسه دیدگاه سنایی و مولوی درباره زن [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 7-27]
 • سپه وندی، مسعود تبارشناسی نگاره های قدرت فره ایزدی در اسطوره های شاهنامه باتکیه بر نظریات میشل فوکو [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستارزاده، داریوش واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-49]
 • ستاری ساربانقلی، حسن تحلیل بصری آثار سینمایی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی مطالعه موردی: هامون و پری اثر داریوش مهرجویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجادزاده، حسن سنجش و ارزیابی شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی محلات مسکونی (مطالعه موردی محلات سنتی شهر همدان) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 446-470]
 • سخا، اسمعیل نقش حضرت خدیجه (س) در تبیین انفاق در صدر اسلام و انعکاس آن در عملکرد بانوان ابنیه ساز صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 234-251]
 • سخا، جواد سیاست‌های مذهبی پادشاهان ساسانی و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت‌جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 228-244]
 • سرافراز، وحید تبیین نقش مسجد در انسجامِ ساختارِ کالبدی- فضایی محلّه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 305-325]
 • سراوانی، فهیمه بررسی ویژگیهای بصری نقوش حیوانی سفالینه های شهر سوخته [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 143-165]
 • سرگزی، علی شاخص های غلو در مصادر شیعی و انعکاس آن در احادیث و روایات کتیبه های حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 326-340]
 • سرمد، زهره واکاوی آفرینش جهان و انسان از عناصر چهر گانه در اقوام سامی و هندوایرانی در آثار هنری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 242-252]
 • سرور یعقوبی، علی تاثیر مضامین غزلیات حافظ بر استعاره های تصویری اشعار هوشنگ ابتهاج (با تاکید بر نسخه مصور حافظ مرکز بین المللی میکرو فیلم نور) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 409-426]
 • سروش، محمد مهدی بررسی حس آمیزی و ادراک تنانه در تجربه فضای معماری در بازار سنتی کرمانشاه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 364-378]
 • سروش، محمد مهدی بررسی نقش نشانه‌های شیعی در مراتب حس مکانی اماکن مقدس دوران صفویان نمونه موردی مسجد امام و مسجد شیخ لطف‌الله [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 471-488]
 • سروش، محمد مهدی ظرفیت فضاهای معماری برگرفته از نقوش هویت ساز با هدف ارتقای حس مکان محیط های دانشگاهی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 393-405]
 • سروش نیا، رضا بررسی اصول و معیارهای مسکن پلکس [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 196-210]
 • سعادتمند، زهره نقش دین، هنر و ادبیات در تفسیر و تثبیت حقوق شهروندی با تاکید بر اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 360-371]
 • سعدوندی، مهدی نگاهی به تحولات گفتمانی حوزه هنر اسلامی در سه مقطع زمانی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 55-75]
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات بازخوانی معیارهای سرزندگی در مکان‌های تاریخی با تاکید بر رهیافت گردشگری میراثی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 103-123]
 • سعیدی، پرویز برند سازی گردشگری فرهنگی با تاکید بر بازاریابی تجربی (نمونه مورد مطالعه: شهر نیشابور) [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 300-327]
 • سعیدی، زبیر بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی(نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی ) [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 51-74]
 • سعیدی، محمدرضا بررسی محوطه تاریخی سرمشهد استان فارس در متون تاریخی و آثار جغرافی نویسان اسلامی با تاکید بر شواهد باستان شناسی و هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 7-24]
 • سعیدی، محمدرضا جایگاه علم مهندسی سیالات در بلندترین گنبد آجری جهان(گنبد سلطانیه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سکندری، علی جان آرای فقهی و حقوقی امام خمینی (ره) درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان (با تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 25-37]
 • سلامات، شیدا ارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 203-219]
 • سلامت نیا، فریده تطبیق جاندارانگاری حیوانی و انسانی در اشعار فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 240-257]
 • سلامتیان، محمد مضامین استعاره‌ها در منظومۀ سبیکة الذهب در تطبیق با آیات قرآن و انعکاس آن در مصداق هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 137-185]
 • سلطان زاده، حسین بازتاب نقش پنج ضلعی منتظم در نقوش هندسی معماری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 15-40]
 • سلطان زاده، حسین گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 154-170]
 • سلطان زاده، حسین تأثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران- طایفه اسک آمل [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 258-295]
 • سلطان زاده، حسین تبیین و ارزیابی چگونگی بازتاب شاخص‏ های هویت‏ بخش معماری تیموری در بناهای معاصر سه کشور شرق خراسان بزرگ، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 222-241]
 • سلطان زاده، حسین تبیین نقش متقابل فرهنگ و هنر در معماری آیینی تکایای مازندران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 160-184]
 • سلطان زاده، حسین تاثیر خصوصیات فرهنگی بر چگونگی استقرار مطبخ در خانه های قاجاری خرم آباد و اردبیل [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 445-461]
 • سلطان زاده، حسین بازتاب جنسیت و سبک زندگی در خانه های دوره قاجار اردبیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطان زاده‌، حسین بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]
 • سلطانی، امیر حسین کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 67-85]
 • سلطانیان، کیان ویژگی های محاکم قضایی در اجرای احکام کیفری در مقایسه با محکمه های قضایی نگارگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 253-273]
 • سلمانی، محمد رضا توصیفات (نمادهای) بصری آزادگی در اشعار محمد عفیفی مطر [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 211-224]
 • سلمانیان، حمید رضا بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 7-24]
 • سلیمانی، پروین گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 89-100]
 • سلیمانی، علیرضا سیاست های فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزش های زیبایی شناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اول [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 288-310]
 • سلیمانی صدر، ملیحه تحلیل معماری ایرانی-اسلامی دوره معاصر مبتنی بر دیدگاه استادکاران معماری سنتی به منظور ارائه یک مدل کیفی(نمونه موردی حرم حضرت معصومه) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 341-363]
 • سمیعی زفرقندی، مرتضی تاثیر نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 580-597]
 • سهراب زاده، ندا بررسی تاثیر زیبایی شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 274-284]
 • سهیلی، جمال الدین بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره "خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد" از منظر نشانه شناسی پیرس [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]
 • سهیلی، جمال الدین مضامین فرهنگی و اجتماعی کتیبه‌های مسجد مدرسه سردار قزوین [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 220-234]
 • سهیلی، جمال الدّین نشانه شناسی نقوش کهن معماری گیلان در مطابقت با نقش مایه های برخی هنرهای دست بافت منطقه، با تأکید بر دیدگاه پیرس1 [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 75-104]
 • سودائی، بیتا آرایه های نمادین شیعی در مسجد جامع ورامین [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 47-71]
 • سیاه سر، زهرا تبیین و شناسایی عناصر فرهنگی مذهبی مشارکت زنان در دو انقلاب ایران و الجزایر [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 490-505]
 • سید احمدی زاویه، سید سعید سیاست های فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزش های زیبایی شناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اول [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 288-310]
 • سیدالحسینی، سید مسلم تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدالماسی، هما بررسی حس آمیزی و ادراک تنانه در تجربه فضای معماری در بازار سنتی کرمانشاه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 364-378]
 • سید حسینی، طاهره سادات بررسی اسلوب های بلاغی در شعر پایداری مصطفی وهبی التل در تطبیق با مفاهیم و تشبیهات مقاومت در پوسترهای مدافعان حرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدمیرزایی، سیدمحمد تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در تولید مصنوعات صنایع دستی، مورد مطالعه دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 369-393]
 • سیستانی هنزافی، محمد علی مفهوم شناسی جمال و جلال در معماری اسلامی از دو دیدگاه ادراک و تجلی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 211-229]

ش

 • شاپوری، سعید جایگاه هنر و زیبایی شنایی در تفکرات ابن سینا و سهروردی با تاکید بر هنر صفوییه [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 283-296]
 • شاپوری، سعید پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن و فلسفه اگزیستانسیالیسم [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 657-668]
 • شاد، فاطمه تاثیر گرافیک و جذابیت های بصری رسانه های محلی بجنورد بر سبک زندگی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 379-393]
 • شاد محمدی، مریم بررسی عنصر شخصیت در داستانهای براهنی با نگارگری دوره صفوی براساس دیدگاه رواشناختی کارل گوستاو یونگ. [دوره 19، شماره 46، 1401]
 • شادیگو، شهریار رموز به‌کار رفته در مجلس نگارگری کشته‌شدن سهراب به دست رستم(نمونه موردی شاهنامه 1028ق موزه والترز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاقلانی پور، زهرا بررسی تاثیر متون شیعی بر شمایل نگاری از امام علی(ع) در نگاره‌های فالنامه تهماسبی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 97-131]
 • شاملو، غلامرضا بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 7-22]
 • شاهچراغی، آزاده تحلیل و بررسی مؤلفه های مؤثر بر ادراک نماهای شهری از منظر پدیدارشناسی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 344-360]
 • شاهچراغی، آزاده مفهوم شناسی جمال و جلال در معماری اسلامی از دو دیدگاه ادراک و تجلی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 211-229]
 • شاهچراغی، آزاده " موقعیت زیبایی شناختی و اجتماعی فضاهای سینمایی بر اساس نظریات والتر بنیامین" [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 391-407]
 • شاهچراغی، آزاده ارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 203-219]
 • شاهچراغی، آزاده اعتبارسنجی مدل مفهومی متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهچراغی، آزاده تبیین مدل مفهومی براساس روش گراندد تئوری متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان، و اولویت بندی و وزن دهی زیرشاخص های آن در آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 517-540]
 • شاه‌کرمی، محمدرضا " کارکرد معنایی رنگ در مثنوی‌های عطار در انطباق با نگاره‌های غنایی هفت‌گنبد بهرام گور" [(مقالات آماده انتشار)]
 • شایانیان، امیر تطبیق مزایا و کاربرد آتریم ها و سقف های مدور سنتی‌ با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز تجاری تهران [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 394-407]
 • شایسته فر، زهره پژوهشی تطبیقی پیرامون مولفه‌های روانشناختی آثار هنرمندان نقاش نیکزاد نجومی و علی اکبر صادقی (مورد پژوهش: 5 اثر از جدیدترین نمایشگاه هنرمندان) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 209-230]
 • شایسته فر، مهناز جایگاه و بررسی متون مذهبی و ادبیات عرفانی جامی در نگاره یوسف و زلیخا [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 57-74]
 • شایسته فر، مهناز بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب‌بافی منطقۀ آلاشت مازندران [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 35-48]
 • شایسته فر، مهناز ‌آشنایی‌ کلی با مبانی رنگ‌سازی در هنرهای سنتی ایران (با تأکید بر نسخه های قرون 4 تا 6 هجری) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 91-106]
 • شایسته فر، مهناز مقایسه تطبیقی کتیبه‌های ایوان‌های عباسی و طلا (ایوان امیرعلی شیر یا ایوان نادری) واقع در صحن عتیق (انقلاب) [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 146-174]
 • شایسته فر، مهناز بررسی وجوه اشتراک و افتراق مضامین به کار رفته در نگارگری صفوی و عثمانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 252-287]
 • شایگان، مریم بررسی نماد گاو یکتا آفریده و ماهیت سیاوش در شاهنامه و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 7-27]
 • شایگان، مریم اقتباس مفاهیم قرآنی در مقتل های نسخه خطی صحیفه قاصریه و انعکاس آن بر پرده خوانی قاجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجاعی، علیرضا خوانش نحوه تداوم و تغییر در پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی شیراز از (زندیه و قاجار) با استفاده از داده‌های کمی نرم‌افزار «Ucl Depth Map» [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 47-67]
 • شربتی، علی بازتاب قشربندی اجتماعی در عصر غزنویان و سلجوقیان (با تاکید بر اشعار سنایی غزنوی و هنرهای بصری دوران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 274-300]
 • شرفی، محبوبه بررسی گسترش طریقت‌های چشتیه و نعمت اللهیه در دکن در مقایسه با مفاهیم کتیبه ای مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریف زاده، محمد رضا بررسی مفهوم تشبیه و تنزیه از نگاه محیی الدین ابن عربی و تطبیق آن با فضای نگارگری ایران(قرن 9 و10 هجری) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 90-115]
 • شریف زاده، محمد رضا مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 49-69]
 • شریف زاده، محمد رضا تجلی مفهوم رمز در هنر اسلامی بر اساس تئوری نشانه‌شناسی فرهنگی امبرتو اکو (مطالعه موردی : طلسم های ایرانی- اسلامی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 141-154]
 • شریف زاده، محمدرضا بررسی تطبیقی داستان نگاره مجنون در میان ددان خمسه طهماسبی با نگارۀ پارچۀ مضبوط در موزه بوستون به شماره ثبت 1928.2، بر اساس نظریه بینامتنیت [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 29-46]
 • شریف زاده، محمدرضا زیبایی‌شناسی و خلاقیت در مکتب «پست مدرنیسم» با تأکید بر الگوی مونتاژ در هنر معاصر ایران [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 245-263]
 • شریف زاده، محمدرضا تبیین تأثیرات اجتماعی تکنولوژی بر هنر اسلامی در عصر جدید بر اساس نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 143-154]
 • شریف زاده، محمدرضا نیروی احساس در آثار هنری معلولین عکاس با تاکید بر فلسفه ی بدن بدون اندام ژیل دلوز (مطالعه ی موردی آثار پیت اکرت و احمد زولکارنیان) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 204-222]
 • شریف زاده، محمدرضا زیبایی در قالب معیارهای کمی در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات اومبرتو اکو [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 313-326]
 • شریفی، سید حسن بررسی عنصر عاطفه در شعر سهراب سپهری در مقایسه با نگاره عشاق هفت پیکر نظامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، محمد رضا تاثیر پیمان های شاهنامه در انتقال اندیشه ایرانشهری به دوره اسلامی ( با تاکید بر تصاویر شاهنامه بایسنقری) [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 7-19]
 • شریفی اصفهانی، مهین شاخص های غلو در مصادر شیعی و انعکاس آن در احادیث و روایات کتیبه های حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 326-340]
 • شعبانی، رضا سیاست‌های مذهبی پادشاهان ساسانی و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت‌جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 228-244]
 • شعبانی صمغ‌آبادی، رضا جایگاه علم مهندسی سیالات در بلندترین گنبد آجری جهان(گنبد سلطانیه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 67-85]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا عناصر پایدار معماری در بناهای دوره ال بویه با تاکید بر زیبایی شناسی نقوش [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 57-75]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شیعی با تاکید بر معابد مسلک اهل حق [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 506-526]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا بررسی محوطه تاریخی سرمشهد استان فارس در متون تاریخی و آثار جغرافی نویسان اسلامی با تاکید بر شواهد باستان شناسی و هنری [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 7-24]
 • شعیری، حمیدرضا پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 31، 1397، صفحه 134-163]
 • شعیری، حمیدرضا پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 171-200]
 • شفقی، سیروس سرمایه‌گذاری بخشِ خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی-هنری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز) [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 298-316]
 • شفیع پور مطلق، فرهاد تحلیل معماری ایرانی-اسلامی دوره معاصر مبتنی بر دیدگاه استادکاران معماری سنتی به منظور ارائه یک مدل کیفی(نمونه موردی حرم حضرت معصومه) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 341-363]
 • شفیع زاده، اسدلله چگونگی تأثیر پذیری تزیینات معماری اسلامی ایران از مفاهیم تشبیه و تنزیه در قرون سوم و چهارم [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 428-444]
 • شفیعی تابان، مریم تحلیل ساختاری زمان در نگارگری رمان و روایت ( مطالعه موردی: رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از نادر ابراهیمی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شقاقی، شهریار چگونگی شکل گیری یک ساختمان مسکونی پایدار با استفاده از مواد و مصالح هوشمند در شهر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکری، یدالله اندرزهای اخلاقی و اجتماعی در نگاره های نسخه مصور قابوس نامه [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 385-405]
 • شمشیری، محمد رضا فاعلیت خدا در نظام هستی از نگاه علامه طباطبایی و انعکاس آن در کتیبه های بناهای اسلامی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 297-317]
 • شمشیری، محمدرضا قالب های هنری دین در زیبایی شناسی هگل و دلالت‌ های تربیتی آن؛ انعکاس در هنر مجسمه سازی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 131-149]
 • شمیسا، سیروس مضامین نمادین شاهنامه در آثار هنری مازندران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 1-28]
 • شهابی، حسن واکاوی گسست سوژه از دیدگاه ژاک لاکان در نمایشنامه فرادست / فرودست اثر سوزان لوری پارکز [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 442-454]
 • شهبازی، مجید باز آفرینی محلات شهر زنجان در تطبیق با شاخصه های شهر ایرانی اسلامی (نمونه موردی محلات حسینیه و نایب آقا) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 333-349]
 • شهبازی، مجید تبیین جایگاه فضاهای میانی بر ارتقای میزان کارایی عملکردی مراکز تجاری شهر قزوین (مطالعه موردی مراکز تجاری البرز، آبادگران و مهستان در شهر قزوین) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 357-375]
 • شهدوست مقدم، پدرام ارائه مدل تاثیر زبان ایده ال و گفتمان های غالب بر بهبود تعاملات تیمی بزرگسالان استان تهران بزعم فلاسفه تحلیلی: برگرفته از آرامش و صلح صحنه های نگارگری. [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 285-309]
 • شهریاری، علیرضا تأثیر برجام بر توسعه اقتصادی ایران (با تاکید بر صنایع دستی معاصر ایران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 408-425]
 • شهنوازی، بهناز بررسی تطبیقی جلوه های گوناگون خورشید بر اساس نجوم قدیم در اشعار نظامی و انعکاس آن در خمسه شاه طهماسبی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 230-244]
 • شوال پور آرانی، سعید بررسی نقش فناوری در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق: مطالعه موردی فرش دستبافت ایرانی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 115-128]
 • شوکتی اصل، شیرین هنر و زیبایی در اندیشه عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو [(مقالات آماده انتشار)]
 • شوهانی، علیرضا شناخت نحوه شکل گیری ساختارروایت در منظومه مصور گل و نوروز خواجوی کرمانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 165-178]
 • شیخلوند، فاطمه هنر و زیبایی در اندیشه عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ لویی بناب، وحید چگونگی شکل گیری یک ساختمان مسکونی پایدار با استفاده از مواد و مصالح هوشمند در شهر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخی کن کت، امیدعلی زیبایی آفرینی در سبک های لایه ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 311-329]
 • شیرخانی، سمانه درآمدی بر گونه‌شناسی نقوش انسانی سفال‌های زرین فام سده‌های میانه اسلامی ری و کاشان [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]

ص

 • صابرنژاد، ژاله تحلیل پارامترهای طراحی آتریوم (با تاکید بر تشابهات عملکردی با حیاط مرکزی فلات مرکزی ایران)، مطالعه موردی خانه های سنتی یزد [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 80-95]
 • صابری مقدم، منصور ارزش‌ها و گرایش‌های فلسفه‌ی اسلامی بر معماری مسکونی صفوی (مطالعه موردی: خانه های جلفای نو صفوی) [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 279-297]
 • صادق‌پوری، الهام بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 83-93]
 • صادق زاده، محمود نقد صورتگرایانه شگردهای زبانی در اسرار التوحید و تاثیر آن در هنر و تمدن اسلامی قرون پنجم و ششم ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 22-43]
 • صادقزاده، رضوان کارکرد هندسه و تعادل در شکل‌گیری آثار میرخلیل مصورت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 21-36]
 • صادقی، زینب خیمه‌ها و سراپرده‌های تیموری به روایت ظفرنامۀ یزدی و سفرنامۀ کلاویخو [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 1-27]
 • صادقی، سحر مطالعه کاربرد و ویژگی‌های ترکیب «انسان-خط»‌نگاری در آثار فلزی دوره سلجوقیان [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 101-117]
 • صادقی، محمد مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی با تاکید بر برنامه ریزی اقتصادی صنایع دستی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 7-21]
 • صادقیان، ابوالفضل پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (مورد مطالعاتی : صنایع دستی و پوشاک) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 71-85]
 • صادقی پی، ناهید شیوه زندگی و کالبد خانه، نمونه موردی: خانه های پلکانی پاوه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی دوست، فریبا تحلیل و بررسی مقاله «قرآن و هنرهای اسلامی» اثر« ژان لویی میشون» از دیدگاه هرمنوتیک [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 310-322]
 • صادقی شهپر، رضا اتحاد دین و سیاست از نظرگاه روضۀ العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 7-28]
 • صادقی شهپر، رضا داستان‌های اقلیمی رهیافتی برای شناخت معماری خانه‌های منطقه بر پایه نظریه منطقه‌‌گرایی انتقادی (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 288-307]
 • صادقی شهپر، رضا تحلیل زیبایی شناختی عاطفه در داستان ها و اشعار خمسه نظامی (نمونه مصور خمسه طهماسبی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی شهپر، رضا عوامل ساده نویسی در متون مصور دوران قاجار با تاکید بر آثار طالبوف تبریزی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 342-360]
 • صادقی شهپر، علی تطبیق جایگاه عرفان اسلامی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشی های سهراب سپهری [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 367-387]
 • صادقی شهپر، علی نشانه شناسی متن و اثر هنری در آرای رولان بارت با رویکرد خوانش متون و آثار هنری کهن [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 505-518]
 • صادقی منش، علی بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 7-24]
 • صادقی نیا، سارا بررسی جایگاه واقع‌نگاری تزیینات کاشی‌کاری عهد تیموری در نگارگری مکتب هرات(با نگرش موضوعی به نگاره‌های بهزاد) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 229-252]
 • صارمی‌، سید علی اکبر بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]
 • صافیان، محمد جواد مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 49-69]
 • صالح زاده، جمال تبیین زیبایی شناسی مقامات عرفانی از دیدگاه امام خمینی و امام محمد غزالی و انعکاس ان در ویژگی های بصری و مفهومی تصاویر پیامبر اکرم (ص) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 323-341]
 • صحاف، خسرو تبیین مولفه و شاخص های اثرگذار مدرنیسم در خانه های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 124-136]
 • صحاف، خسرو تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 58-73]
 • صحرائی، قاسم " کارکرد معنایی رنگ در مثنوی‌های عطار در انطباق با نگاره‌های غنایی هفت‌گنبد بهرام گور" [(مقالات آماده انتشار)]
 • صحرایی، قاسم عین القضات همدانی و پسا ساختارگرایی (با تاکید بر مفاهیم قرآنی و عرفانی در آثار هنری) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 44-61]
 • صدرایی، رقیه سیمای زن در رمان شوهرآ هوخانم اثر علی محمد افغانی در تطبیق با جایگاه زن در نقاشی های نسخه مصور هزار و یکشب [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 227-238]
 • صدری، منیژه جایگاه هنر زنان درتاریخ نگاری محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وانعکاس آن درنسخه مصور هزار ویک شب ناصری [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 330-359]
 • صدری، منیژه تحولات تاریخی وهنری شهر بم در دوره پهلوی (با تاکید بر مدرسه احویه و خانه سروش زابلستانی) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 560-579]
 • صرفی، محمدرضا تعامل فرانقش ها در گفتمان جزیره سرگردانی و شاهنامه فردوسی ابراهیم سلطان [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفاپور، سیامک بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 83-93]
 • صفاری احمدآباد، سمیه بررسی مفهوم تشبیه و تنزیه از نگاه محیی الدین ابن عربی و تطبیق آن با فضای نگارگری ایران(قرن 9 و10 هجری) [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 90-115]
 • صفرنواده، مریم تاثیر نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 580-597]
 • صفری شیخ علی کلایه، بهاره بررسی عوامل کالبدی میدان بهارستان در سرزندگی شهروندان تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفی شلمزاری، سعید تحلیل ویژگی‌های بصری و معنایی هنر در دوره عباسیان (با تاکید بر هنرهای معماری، نقاشی و منسوجات) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 343-359]
 • صیاد، نیما ایجاد مکان شهری با توجه به رویکردهای بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 426-445]
 • صیدی، کیوان تحلیل ساختاری و فکری داستان های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان های حسن بنی عامری در تطبیق با تصاویر جهادی غزوات صدر اسلام [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 288-302]

ض

 • ضمیری، چکامه بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 24-43]
 • ضیاء خدادادیان، محبوبه بررسی تطبیقی آیین های پیمان در سه نسخه اسطوره ای شاهنامه، ایلیاد و ادیسه (با تاکید بر تصاویر آیین در نسخ) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 339-359]
 • ضیاء خدادادیان، محبوبه توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 301-326]
 • ضیاء شهابی، پرویز تحلیل فلسفی- عرفانی فضامندی در شعر و نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 281-304]
 • ضیائی، الهه تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 154-169]
 • ضیافت، حسن تبیین نقش فضاهای شهری دانش بنیان در پرورش خلاقیت کودکان با تاکید بر پارک های علم و فناوری [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 194-210]
 • ضیایی، حسام بررسی تطبیقی سبک زندگی در تصاویر نسخه خطی قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان سعدی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 179-201]
 • ضیمران، محمد واقعیت مجازی و جلوه‌های ویژه‌ در سینما با رویکرد ژان بودریار، در وضعیت حاد واقعیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 399-410]

ط

 • طالب پور، فریده تبیین نظام تولید منسوجات صفوی ( پیشه وران، صنعتگران، نهادهای تولید) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 432-450]
 • طالبی، طهماسب ورود طب مدرن و جلوه‌های تحول آن در ایران عصر قاجار(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری) [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 129-153]
 • طالبی، مرتضی تصویر سازی منظومه های غنایی در تطبیق با نگاره های خمسه شاه طهماسبی ( با تاکید بر چهار منظومه: سلیم و سلمی، فیروز و نسرین, نل و دمن، ناز و نیاز) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 225-244]
 • طالبیان، محمد حسن از آرامگاه تا تختگاه: مجموعه آرامگاهی نقش رستم و تخت جمشید در منظر پارسه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 417-431]
 • طاهباز، منصوره اصول تطبیقی معماری پایدار بناهای مسکونی بومی در اقلیم‌های خشک ایران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 223-233]
 • طاهری، علیرضا مطالعه کاربرد و ویژگی‌های ترکیب «انسان-خط»‌نگاری در آثار فلزی دوره سلجوقیان [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 101-117]
 • طایفه خانی، محمد تبیین تکنیک‌های طنز در مصر معاصر با تأکید بر جداره‌های محیط شهری ( مطالعه موردی: آثار احمد شفیق بهجت) [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 170-193]
 • طبرسی، حمید جلوه‌های اجتماعی و فرهنگی جشن‌های «مهرگان» و «سده» در هنر و فرهنگ عامه‌ی کرمان [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 263-278]
 • طبسی، حمید تطبیق مضامین اخلاقی و تربیتی در قرآن و شعر در دوران حاکمیت آل بویه و مغولان (اشعار شریف المرتضی و اوحدی مراغه ای) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 77-90]
 • طبسی، حمید زیبایی شناسی تصاویر طنز بیدل و کلیم و انعکاس آن در هنر عصر صفوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 461-479]
 • طبسی، محسن بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر (مطالعه موردی: فرهنگسرای نیاوران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 50-64]
 • طرزمنی، مسعود جایگاه هنر زنان درتاریخ نگاری محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وانعکاس آن درنسخه مصور هزار ویک شب ناصری [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 330-359]
 • طلیسچی، غلامرضا بررسی حس آمیزی و ادراک تنانه در تجربه فضای معماری در بازار سنتی کرمانشاه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 364-378]
 • طهماسبی، ارسلان بررسی آموزش معماری در دانشگاه‌های ایران درراستای حل بحران هویت معماری معاصر ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 175-187]
 • طهماسبی، فرهاد سیمای زن در رمان شوهرآ هوخانم اثر علی محمد افغانی در تطبیق با جایگاه زن در نقاشی های نسخه مصور هزار و یکشب [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 227-238]
 • طوسی، سارا توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 301-326]
 • طوفان، سحر ویژگی های بصری و ساختاری ارسی های شهر تاریخی ماسوله [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 72-92]
 • طوفان، سحر اصول زیست شناسی شکل گیری پدیده ها : الگو برداری از طبیعت در فرآیند فرم معماری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 519-538]
 • طولی، فاروق ورود طب مدرن و جلوه‌های تحول آن در ایران عصر قاجار(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری) [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 129-153]
 • طیار، مهدی محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی با درباریان در تاریخ مصور بیهقی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 245-263]

ظ

 • ظفرنوایی، خسرو بررسی مفهوم عرفانی « فضای تهی» در معماری اسلامی- ایرانی [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 57-74]

ع

 • عابددوست، حسین تحلیل مفاهیم و پیشینه تصویری نمادهای حیوانی در چادرشب گیلان با توجه به اسطوره‌ها و باورهای محلی [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 171-186]
 • عابددوست، حسین تطبیق ساختار نشانه های خطی ایران قبل از اسلام بر نمادهای طلسمین دوره اسلامی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 231-249]
 • عابددوست، حسین مطالعه تطبیقی نقوش سفالینه های نیشابور و اندلس (اسپانیا) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 360-372]
 • عابدی، سمیه تبیین نقش فضاهای شهری دانش بنیان در پرورش خلاقیت کودکان با تاکید بر پارک های علم و فناوری [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 194-210]
 • عابدی، سیما سنجش و ارزیابی شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی محلات مسکونی (مطالعه موردی محلات سنتی شهر همدان) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 446-470]
 • عابدین نژاد، حامد الگوی پیشنهادی عضویت اصحاب علم، فن و هنر در مجلس شورای اسلامی ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 327-338]
 • عادل‌زاده، پروانه انعکاس تفکرات و زیبایی شناسی فمینیستی در خلق آثار هنری و ادبی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 262-290]
 • عادل زاده، پروانه مفاهیم عرفانی هنر و زیبایی در حکایت قلعه ذات‌الصُور یا دژ هوش‌ربا برگرفته از مثنوی معنوی مولانا [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 160-176]
 • عادل زاده، پروانه هویت ایرانی در داستان ها و استعاره های تاریخ بیهقی از دوره غزنویان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 322-335]
 • عادل زاده، پروانه واکاوی مفهوم تعهد در نگاره های داستان هزار و یکشب [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 447-460]
 • عادلزاده، پروانه استعاره مفهومی شادی در داستان های علی محمد افغانی و تطبیق آن در شادمانی نگارهای درباری مکتب تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 74-93]
 • عاشقی قلعه، لیلا شکاف مفاهیم و ارزش های اجتماعی در رمان آن مادران این دختران و نقاشی های معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عاصی، مصطفی رویکرد شناختی به چند معنایی دل در اصطلاحات و ضربالمثل های فارسی در تطبیق با صاحبدلان در نگارگری ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401]
 • عباد عسگری، حجت نقد و بررسی رخدادهای خارق العاده پس از رویداد عاشورا با تکیه بر کتاب روضه الشهدا ء ملاحسین کاشفی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 303-318]
 • عباس پور اسفدن، حسنعلی موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه الحقیقه سنایی و انعکاس آن در هنر وحیانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 185-203]
 • عباسپور بائیگی، احسان تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس نژاد خراسانی، هادی واکاوی و برجسته سازی صفات و شخصیّت زن از نگاه فردوسی و انعکاس آن در شاهنامه بایسنقری (دو نگاره «زال و رودابه» و «دیدار اردشیر و گلنار») [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 235-259]
 • عباسی، بابک مفهوم نیستی در حکمت دائو و تجلی آن در نقاشی منظره چینی با رویکرد آثار"مایوآن" [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 68-91]
 • عباسی، داریوش آیین ها، فرهنگ و باورهای نمادین عامه مردم ایران با استناد به کتاب خاتون هفت قلعه [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 411-431]
 • عباسی، زهرا تبیین نقش فضاهای شهری دانش بنیان در پرورش خلاقیت کودکان با تاکید بر پارک های علم و فناوری [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 194-210]
 • عباسی، فرزاد بررسی تطبیقی آیین های پیمان در سه نسخه اسطوره ای شاهنامه، ایلیاد و ادیسه (با تاکید بر تصاویر آیین در نسخ) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 339-359]
 • عباسی، فرزاد تاثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی در مضامین مصور عاشقانه و عارفانه، بر اساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 39-56]
 • عباسی‌نیا، سعید وقایع آزمون های الهی در قران و عهدین و انعکاس آن در مصور سازی متون دینی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 191-208]
 • عبدالصمدی، محمدعلی تبیین ادراک و مهارت آموزی طراحی معماری نابینایان: دانش آموزان نابینای موسسه فرهنگی هنری بصیر تبریز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 373-398]
 • عبدالکریمی، شهین عناصر بصری رویدادهای زندگی پیامبر اسلام (ص) در نگاره‌های جامع التواریخ [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 37-52]
 • عبدالله زاده، عباسعلی بررسی تطبیقی آیین های پیمان در سه نسخه اسطوره ای شاهنامه، ایلیاد و ادیسه (با تاکید بر تصاویر آیین در نسخ) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 339-359]
 • عبیدی نیا، محمدامیر " جلوه‌های ناتورالیسم و فابل در آثار منصور یاقوتی و عباس کاتوزیان" [(مقالات آماده انتشار)]
 • عجم، علی اکبر طراحی الگوی ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی با محوریت تصویرسازی کتاب ها مطابق با معیارهای هنر اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عربخانی، اسداله تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در تولید مصنوعات صنایع دستی، مورد مطالعه دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 369-393]
 • عرب خزائلی، علی نمادها و نقش مایه های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 103-130]
 • عریانی نژاد، رضا بررسی نقش نشانه‌های شیعی در مراتب حس مکانی اماکن مقدس دوران صفویان نمونه موردی مسجد امام و مسجد شیخ لطف‌الله [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 471-488]
 • عزیزپور، سعید تعامل فرانقش ها در گفتمان جزیره سرگردانی و شاهنامه فردوسی ابراهیم سلطان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی یوسفکند، علیرضا ساختار و عناصر بصری ظروف سنگی هلیل رود و جیرفت [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 112-128]
 • عزیزی یوسفکند، علیرضا بازشناسی تطبیقی فرمی و محتوایی استحالۀ کهن‌الگوی سه‌گانه با تأکید بر نقش‌مایۀ درخت در فرش ایرانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 86-102]
 • عزیزی یوسفکند، علیرضا بررسی گونه‌شناسی و طبقه‌بندی ساختاری و مضمونی نقش مایۀ درخت در کاخ عمارت چهلستون اصفهان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 299-313]
 • عسکری چاوردی، علیرضا از آرامگاه تا تختگاه: مجموعه آرامگاهی نقش رستم و تخت جمشید در منظر پارسه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 417-431]
 • عسگری، مینا بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی(نواحی مرکزی ایران) [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 76-94]
 • عشقی، سوده زیبایی‌شناسی و خلاقیت در مکتب «پست مدرنیسم» با تأکید بر الگوی مونتاژ در هنر معاصر ایران [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 245-263]
 • عصاری، محمد جواد نقش دین، هنر و ادبیات در تفسیر و تثبیت حقوق شهروندی با تاکید بر اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 360-371]
 • عطائی، علی اکبر انعکاس‌ مضامین ‌ادبی ‌و مذهبی ‌اشعار ‌آقا صادق ‌هجری ‌تفرشی در ‌هنر ‌خوشنویسی‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 264-281]
 • عطارزاده، مهدی واقعیت مجازی و جلوه‌های ویژه‌ در سینما با رویکرد ژان بودریار، در وضعیت حاد واقعیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 399-410]
 • عظیمی نژاد، مریم تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • عقدایی، تورج قابلیت مضمون و فرم در غزل های حسین منزوی در تطبیق با مضامین مشابه در نگاره های خمسه نظامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 455-469]
 • علایی، علی بررسی نقش دلبستگی مکان در شکل‌گیری هویت مکانی نوین، بر پایه پیمایش ظرفیت انطباقی شهروندان از نماهای مسکونی شهری مدرن در منطقه یک شهر تهران [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 308-321]
 • علوی زاده، سیده الهام تبیین الگوی شبه-فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 28-57]
 • علی الحسابی، مهران تبیین نقش مسجد در انسجامِ ساختارِ کالبدی- فضایی محلّه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 305-325]
 • علی پور، رضا افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 63-75]
 • علی پور، رضا افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 42-54]
 • علیپور، شهره تعلیق روایت در نگارگری و خوانش آن بر اساس تصویر بر پایه دیدگاه ایمدال (مطالعه موردی: کشتن اسفندیار ارجاسب را، یوسف و زلیخا، سماع دراویش) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 260-282]
 • علی پورقصاب امیری، علی زمینه ها و عوامل حاکمیت قانون در توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 377-388]
 • علیپور مقدم، سیما جایگاه هنر و زیبایی شنایی در تفکرات ابن سینا و سهروردی با تاکید بر هنر صفوییه [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 283-296]
 • علیخانی، ارزو شهر پیامبر، تاملی بر ساختار شهر در نخستین سال های پس از اسلام [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 297-312]
 • علیزاده، ستاره نشانه شناسی نقوش کهن معماری گیلان در مطابقت با نقش مایه های برخی هنرهای دست بافت منطقه، با تأکید بر دیدگاه پیرس1 [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 75-104]
 • علیزاده، علی تطبیق اوزان و بحور عروضی در قرآن کریم ( موسیقی و شعر) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 411-429]
 • علیزاده، ناصر شکاف مفاهیم و ارزش های اجتماعی در رمان آن مادران این دختران و نقاشی های معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده اسکویی، پیمان مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 49-69]
 • علیزاده خیاط، ناصر بازتاب رمانتیسم در شعر لنگرودی و انعکاس آن در نقاشی قاجار [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 48-60]
 • علیزاده خیاط، ناصر تاثیر پذیری اسطوره ها و کهن الگو ها در رمان های بلقیس سلیمانی از شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 201-219]
 • علی زاده قائمیه، محمد انطباق واقعه غدیر خم با روایات ابن شهر آشوب مازندرانی و انعکاس آن بر نگارگری ایرانی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 282-299]
 • علی زاده ماهانی، بتول مضامین استعاره‌ها در منظومۀ سبیکة الذهب در تطبیق با آیات قرآن و انعکاس آن در مصداق هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 137-185]
 • علی زایی، محمدرضا کرامت زن در آیات قرآن و فقه مذاهب خمسه اسلامی و انعکاس آن در نگارکاری مکتب تبریز صفویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی محمدی، پریسا بررسی نظام ساخت تکاملی و رهیافت های محاسباتی در معماری سنتی و مدرن [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 636-656]
 • عماد، فاطمه بازشناسی اصول سلسله مراتب مکانی در مساجد سنتی ایران و تحلیل آن با روش نحو فضا (مطالعه موردی: مساجد شهر شیراز) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 250-267]
 • عمادیان، سیده علیا واکاوی مولفه های بصری وهنری موثردرکالبد فیزیکی انعطاف پذیر، فضاهای بازآموزشی (نمونه موردی مدارس ابتدایی پسرانه مازندران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 372-392]

غ

 • غزالی، فرزانه بررسی کارکردهای اجتماعی ارتباطات کلامی حدیقه سنایی در تطبیق با مثنوی مولوی مصور موجود در موزه آستان قدس رضوی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 489-504]
 • غفاری، رحمان بررسی سبک‌های مدیریتی در شاهنامه شاه طهماسبی بر پایه نگرش‌های اساطیری، حماسی و تاریخی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 264-287]
 • غفاری، عذرا هنر و زیبایی در اندیشه عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلام زاده نیکجو، پریسا مفاهیم غنایی منظومه مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی با تاکید بر جلوه های مادی معشوق در تطبیق با لیلی و مجنون مصور خمسه نظامی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 430-446]
 • غلامی، اعظم بررسی گسترش طریقت‌های چشتیه و نعمت اللهیه در دکن در مقایسه با مفاهیم کتیبه ای مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • غنچه ای، علیرضا بررسی سبک‌های مدیریتی در شاهنامه شاه طهماسبی بر پایه نگرش‌های اساطیری، حماسی و تاریخی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 264-287]
 • غنی پور، احمد نمادها و نقش مایه های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 103-130]
 • غنی پور ملکشاه، احمد مقایسه‌ی کاربرد رنگ در ابیات و عناصر بصری نگارگری در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 129-153]
 • غیائی، محمد مهدی تبیین نشانه شناسی و راهکارهای نظریه معناشناسی فردینان دوسوسور در خانه های تاریخی دوره قاجار در شهرهای اردبیل ، تبریز و ارومیه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 406-416]
 • غیائی، محمد مهدی سیر تاثیر گذاری نمادها، نشانه ها در تبیین معنای معماری در خانه های تاریخی دوره قاجارنمونه موردی شهرهای اردبیل ، تبریز ، ارومیه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 517-529]
 • غیایی، محمدمهدی کاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه در ساختمان های بلندمرتبه مسکونی در تطبیق با نورگیر های بناهای سنتی شهر شیراز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 394-408]

ف

 • فاریابی، یوسف ساختار و عناصر بصری ظروف سنگی هلیل رود و جیرفت [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 112-128]
 • فاضلی، سید حسن عوامل ساده نویسی در متون مصور دوران قاجار با تاکید بر آثار طالبوف تبریزی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 342-360]
 • فاطمی، علیرضا زیبایی آفرینی در سبک های لایه ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 311-329]
 • فاموری، مهدی سیمای هنری معشوق در غزل معاصر شاعران ایرانی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 389-410]
 • فاموری، مهدی وطنیات و هنرهای سنتی در اشعار صائب تبریزی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 141-159]
 • فتح اللهی، علی تقابل شریعت و طریقت در دوران صفوی (با تکیه‌بر دیدگاه مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه‌الشیعه) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 87-102]
 • فتح الهی، علی عین القضات همدانی و پسا ساختارگرایی (با تاکید بر مفاهیم قرآنی و عرفانی در آثار هنری) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 44-61]
 • فخار، زرین بررسی مسیر تکاملی گنبد در معماری ایرانی-اسلامی از منظر گونه شناسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 134-149]
 • فخر اسلام، بتول بررسی تطبیقی آیین های پیمان در سه نسخه اسطوره ای شاهنامه، ایلیاد و ادیسه (با تاکید بر تصاویر آیین در نسخ) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 339-359]
 • فخر اسلام، بتول توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 301-326]
 • فخر اسلام، بتول تاثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی در مضامین مصور عاشقانه و عارفانه، بر اساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 39-56]
 • فرازمند، فرناز زیبایی در قالب معیارهای کمی در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات اومبرتو اکو [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 313-326]
 • فرامرزپور، فاطمه برند سازی گردشگری فرهنگی با تاکید بر بازاریابی تجربی (نمونه مورد مطالعه: شهر نیشابور) [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 300-327]
 • فراهانی، مریم شهرسازی ایلخانی؛ "تجلی گاهِ" اولین فضاهای عمومی بزرگ مقیاس هندسی در شهرهای ایرانی- اسلامی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 319-335]
 • فرجی، علی بررسی تقارن و تکرار در پارچه‌های ایرانی موزه کلیولند و کاربست آنها در طراحی بسته هدیه کتب نفیس(مطالعۀ موردی نقوش پارچه‌های دورۀ آل‌بویه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرحزادی، رحمت وحدت امت اسلامی رویارویی تمدن ها: بررسی موردی تصاویر فرضیه حج در نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 65-79]
 • فرخزاد، ملک محمد بررسی رتوریک و زیباشناسی آوایی در غزلی از مولانا و انعکاس آن در قالی صفوی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 368-395]
 • فرخزاد، ملک محمد استعاره های توصیفی و بصری در اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث (با رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 396-426]
 • فرخزاد، ملک محمد شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 49-66]
 • فرخزاد، ملک محمد تطبیق اوج و حضیض انسان در قرآن و مثنوی و انعکاس آن در نگارگری صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 137-159]
 • فرخزاد، ملک محمد غربت و چله نشینی عارفان با تاکید بر ویژگی های بصری چله خانه های عارفان اسلامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 147-164]
 • فرخ فر، فرزانه فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 144-171]
 • فرخی راد، زهرا واکاوی شاخصه های خوانش لوگو به مثابه ی پیرامتن در ادراک بصری خطوط هوایی ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 361-376]
 • فرزاد، عبدالحسین سیمای زن در رمان شوهرآ هوخانم اثر علی محمد افغانی در تطبیق با جایگاه زن در نقاشی های نسخه مصور هزار و یکشب [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 227-238]
 • فرصتی جویباری، رضا شاخصه های مرگ حماسی بر شاهنامه با تاکید بر صحنه های نبرد شاهنامه بایسنقری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 99-126]
 • فرصتی جویباری، رضا بررسی تطبیقی سبک زندگی در تصاویر نسخه خطی قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان سعدی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 179-201]
 • فرصتی جویباری، رضا واکاوی و برجسته سازی صفات و شخصیّت زن از نگاه فردوسی و انعکاس آن در شاهنامه بایسنقری (دو نگاره «زال و رودابه» و «دیدار اردشیر و گلنار») [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 235-259]
 • فرصتی جویباری، رضا شخصیت زن در سبک فکری نظامی بر اساس دیدگاه سیمون دوبووار (مطالعه موردی: خمسه نظامی طهماسبی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 169-187]
 • فرضی، حمیدرضا مرد سالاری و موضع فمنیستی زنان در یکی از رمان های مریم جهانی و رد پای آن در نقاشی های ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 202-220]
 • فرضی، حمیدرضا نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری با تأکید بر سرمایه‌های فرهنگی تجسّم‌ یافته [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 55-73]
 • فرقان، عبدالرضا نظام نمادین یاوردهی در فرهنگ روستاهای استان گیلان با تاکید بر موزه میراث روستایی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 336-356]
 • فرکیش، هیرو تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرمهینی فراهانی، رضا تبیین نشانه شناسی و راهکارهای نظریه معناشناسی فردینان دوسوسور در خانه های تاریخی دوره قاجار در شهرهای اردبیل ، تبریز و ارومیه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 406-416]
 • فرمهینی فراهانی، رضا سیر تاثیر گذاری نمادها، نشانه ها در تبیین معنای معماری در خانه های تاریخی دوره قاجارنمونه موردی شهرهای اردبیل ، تبریز ، ارومیه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 517-529]
 • فرهمند بروجنی، حمید بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 75-86]
 • فرهمند بروجنی، حمید گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 89-100]
 • فرهمند سرابی، محمد هنر و زیبایی در اندیشه عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروتن، منوچهر داستان‌های اقلیمی رهیافتی برای شناخت معماری خانه‌های منطقه بر پایه نظریه منطقه‌‌گرایی انتقادی (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 288-307]
 • فروتن، منوچهر ظرفیت فضاهای معماری برگرفته از نقوش هویت ساز با هدف ارتقای حس مکان محیط های دانشگاهی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 393-405]
 • فروزان‌فر، جلال معناشناسی ماهیت نگاره‌های معماری سنتی و تاثیر هویتی آن در جهانی شدن شهر یزد (مورد مطالعاتی : خانه ملک‌زاده) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 96-112]
 • فروزش، سینا سیاست‌های مذهبی پادشاهان ساسانی و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت‌جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 228-244]
 • فروزش، سینا عناصر پایدار معماری در بناهای دوره ال بویه با تاکید بر زیبایی شناسی نقوش [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 57-75]
 • فروزش، سینا هنرو زیبایی از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 40-53]
 • فریور، گلرخ داستان‌های اقلیمی رهیافتی برای شناخت معماری خانه‌های منطقه بر پایه نظریه منطقه‌‌گرایی انتقادی (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 288-307]
 • فعالی، محمدتقی اشاعه هنر اسلامی و عرفانی در آثار، آراء و معماری بقعه مبارکه بانو امین، در قالب هنر گرافیک و پوسترهای گرافیکی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 426-441]
 • فلاح، وحید ارائه مدل تاثیر زبان ایده ال و گفتمان های غالب بر بهبود تعاملات تیمی بزرگسالان استان تهران بزعم فلاسفه تحلیلی: برگرفته از آرامش و صلح صحنه های نگارگری. [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 285-309]
 • فلاحی، منیژه استعاره های توصیفی و بصری در اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث (با رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 396-426]
 • فنا فی الهی، نسرین واکاوی مفهوم تعهد در نگاره های داستان هزار و یکشب [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 447-460]
 • فنایی، زهرا تحلیل کاربرد رنگ در نگاره های معراج نامه میرحیدر بر مبنای جایگاه رنگ در قرآن مجید و احادیث [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 98-119]
 • فوزی، ناهده بررسی اسلوب های بلاغی در شعر پایداری مصطفی وهبی التل در تطبیق با مفاهیم و تشبیهات مقاومت در پوسترهای مدافعان حرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیاض، مرضیه بررسی روابط بینامتنی قرآن و خطبه 152 نهج البلاغه در حوزه اسماء و صفات الهی و انعکاس آن در کتیبه های مسجد کبود تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیروزمندی، بهمن کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 67-85]
 • فیروزی مقدم، محمود بازتاب نمادها و نشانه های ماندالا در داستان مصور کودک و نوجوان [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 328-343]
 • فیروزی مقدم، محمود بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 7-24]
 • فیروزی مقدم، محمود تحلیل کتاب فارسی پایه هفتم در مقایسه با کتاب هنر از نظر قابلیت ها و مهارت های ارتباطی [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قائدعلی، صدرا زیبایی شناسی تصاویر طنز بیدل و کلیم و انعکاس آن در هنر عصر صفوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 461-479]
 • قائدی، محمدرضا مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تاکید بر سیاست های متولیان فرهنگ و هنر جامعه کنونی ایران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 220-233]
 • قاری، محمد رضا تصویر سازی منظومه های غنایی در تطبیق با نگاره های خمسه شاه طهماسبی ( با تاکید بر چهار منظومه: سلیم و سلمی، فیروز و نسرین, نل و دمن، ناز و نیاز) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 225-244]
 • قاسمی، مریم بیان نوین در بازنمایی نقوش حیوانی مطالعه موردی ظروف لعابدار رقه در قرون 12 و13 میلادی [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 1-14]
 • قاسمی، معصومه نشانه شناسی متن و اثر هنری در آرای رولان بارت با رویکرد خوانش متون و آثار هنری کهن [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 505-518]
 • قاسمی، ناصر ویژگی های محاکم قضایی در اجرای احکام کیفری در مقایسه با محکمه های قضایی نگارگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 253-273]
 • قاسمی، ویدا مطالعه تطبیقی روایت شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و نگارگری تیموری [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 45-56]
 • قاسمی سیچانی، مریم خوانش نحوه تداوم و تغییر در پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی شیراز از (زندیه و قاجار) با استفاده از داده‌های کمی نرم‌افزار «Ucl Depth Map» [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 47-67]
 • قاضی زاده، خشایار بررسی تاثیر متون شیعی بر شمایل نگاری از امام علی(ع) در نگاره‌های فالنامه تهماسبی [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 97-131]
 • قاضی زاده، خشایار کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر آثار هنرمندان تهران [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 99-120]
 • قاضی زاده، خشایار واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر تهران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 38-54]
 • قانی، افسانه بررسی تطبیقی و گونه‌شناسی نقوش فرش‌های خشتی مناطق سامان و چالِشتُر (با تأکید بر خشت‌های درخت سرو، کاج و بید مجنون) [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 21-34]
 • قبادیان، وحید شیوه زندگی و کالبد خانه، نمونه موردی: خانه های پلکانی پاوه [(مقالات آماده انتشار)]
 • قبادیان، وحید تحلیل معماری ایرانی-اسلامی دوره معاصر مبتنی بر دیدگاه استادکاران معماری سنتی به منظور ارائه یک مدل کیفی(نمونه موردی حرم حضرت معصومه) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 341-363]
 • قبادیان، وحید ارزیابی نقش مسکن در کیفیت زندگی شهروندان( نمونه موردی: منطقه ۱۲کلانشهر تهران) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 176-186]
 • قدمیاری، کرمعلی بازتاب اغراق در اشعار حمله حیدری با تاکید بر تصاویر داستان حماسی حضرت قاسم (ع) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 366-384]
 • قدیمی قیداری، عباس جایگاه هنر زنان درتاریخ نگاری محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وانعکاس آن درنسخه مصور هزار ویک شب ناصری [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 330-359]
 • قراچمنی اصل، یاشار اصول زیست شناسی شکل گیری پدیده ها : الگو برداری از طبیعت در فرآیند فرم معماری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 519-538]
 • قربانی، داود رابطه مذهب و زیبایی شناسی از دیدگاه توماس اکویناس در قرون وسطی اروپا و انعکاس ان در اثار معماری ایتالیایی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 480-496]
 • قربانی کشکولی، سیما تبیین جایگاه فضاهای میانی بر ارتقای میزان کارایی عملکردی مراکز تجاری شهر قزوین (مطالعه موردی مراکز تجاری البرز، آبادگران و مهستان در شهر قزوین) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 357-375]
 • قرقی، زهرا تلمیح در غزلیات شمس تبریزی در تطبیق با تشبیه در شمایل نگاری مذهبی قاجاری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 477-496]
 • قره داغی، معصومه جایگاه هنر زنان درتاریخ نگاری محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وانعکاس آن درنسخه مصور هزار ویک شب ناصری [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 330-359]
 • قره داغی، معصومه تحولات تاریخی وهنری شهر بم در دوره پهلوی (با تاکید بر مدرسه احویه و خانه سروش زابلستانی) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 560-579]
 • قریشی کرین، سید حسن نقش حضرت خدیجه (س) در تبیین انفاق در صدر اسلام و انعکاس آن در عملکرد بانوان ابنیه ساز صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 234-251]
 • قریشی گلوگاهی، سید ابوالقاسم واکاوی مولفه های بصری وهنری موثردرکالبد فیزیکی انعطاف پذیر، فضاهای بازآموزشی (نمونه موردی مدارس ابتدایی پسرانه مازندران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 372-392]
 • قشقایی فر، فتحعلی زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 121-142]
 • قلتاش، عباس تصویرالگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آرا فلاسفه معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 57-70]
 • قلیچی، سودابه بررسی رابطه مولفه های جامعه شناختی و بی تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری در سبک زندگی شهر گرگان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 377-390]
 • قلی خانی، زهرا سیاست‌های مذهبی پادشاهان ساسانی و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت‌جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 228-244]
 • قلی زاده، منیژه معماری سبز: هماهنگی و سازگاری با محیط زیست (نمونه موردی شهر رشت) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 539-559]
 • قنبرپور، مریم ظرفیت فضاهای معماری برگرفته از نقوش هویت ساز با هدف ارتقای حس مکان محیط های دانشگاهی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 393-405]
 • قندهاری، علی اکبر اسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش های طنز معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 406-425]
 • قهیه یی، بهناز بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 190-219]
 • قهیه یی، مهدی بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 190-219]
 • قوجه‌زاده، علیرضا تطبیق مفهومی نماد ماهی در اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و کاربرد آن در آثار هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 259-278]
 • قیم، بهادر ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه‌ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 317-335]
 • قیمتی، معصومه بررسی نقش دلبستگی مکان در شکل‌گیری هویت مکانی نوین، بر پایه پیمایش ظرفیت انطباقی شهروندان از نماهای مسکونی شهری مدرن در منطقه یک شهر تهران [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 308-321]

ک

 • کابلی، محمد هادی مهندسی فرهنگی در شکل گیری الگوی معماری اسلامی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 29-48]
 • کاپله، محمد ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شیعی با تاکید بر معابد مسلک اهل حق [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 506-526]
 • کاتب، فاطمه خوانش شخصیت زنان در شاهنامه عامیانه 948ه.ق/1540م مکتب تبریز 2 با روش پانفسکی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 408-427]
 • کاظم پور، زیبا تحلیل مفاهیم و پیشینه تصویری نمادهای حیوانی در چادرشب گیلان با توجه به اسطوره‌ها و باورهای محلی [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 171-186]
 • کاظمی، داریوش بررسی نماد گاو یکتا آفریده و ماهیت سیاوش در شاهنامه و انعکاس آن در سنگ برجسته‌های تخت جمشید [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 7-27]
 • کاظمی، داریوش دردها و شکوائیه های اجتماعی و فرهنگی در دیوان قصاید و غزلیات عماد فقیه کرمانی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 88-111]
 • کاظمی، داریوش آیین ها، فرهنگ و باورهای نمادین عامه مردم ایران با استناد به کتاب خاتون هفت قلعه [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 411-431]
 • کاظمی، داریوش اقتباس مفاهیم قرآنی در مقتل های نسخه خطی صحیفه قاصریه و انعکاس آن بر پرده خوانی قاجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمیان، پرنا تحلیل بصری آثار سینمایی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی مطالعه موردی: هامون و پری اثر داریوش مهرجویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاکاوند قلعه نویی، فاطمه تطبیق مفهومی نماد ماهی در اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و کاربرد آن در آثار هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 259-278]
 • کاکی‌زاده، محمدامیر گونه‌شناسی کالبدی درب و پنجره‌های بناهای تاریخی بندر بوشهر و تزئینات به‌کاررفته در آن‌ها [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 153-174]
 • کامرانی، لیلا هویت ایرانی در داستان ها و استعاره های تاریخ بیهقی از دوره غزنویان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 322-335]
 • کامیابی، فاطمه اقتباس مفاهیم قرآنی در مقتل های نسخه خطی صحیفه قاصریه و انعکاس آن بر پرده خوانی قاجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کردآبادی، سندس تبیین تکنیک‌های طنز در مصر معاصر با تأکید بر جداره‌های محیط شهری ( مطالعه موردی: آثار احمد شفیق بهجت) [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 170-193]
 • کردآبادی، سندس توصیفات (نمادهای) بصری آزادگی در اشعار محمد عفیفی مطر [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 211-224]
 • کرمی، بهرام شیوه زندگی و کالبد خانه، نمونه موردی: خانه های پلکانی پاوه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریم پور بارکوسرایی، سکینه اشاعه هنر اسلامی و عرفانی در آثار، آراء و معماری بقعه مبارکه بانو امین، در قالب هنر گرافیک و پوسترهای گرافیکی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 426-441]
 • کریم زاده، صمد مولفه های مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 75-99]
 • کریمی، پریا " موقعیت زیبایی شناختی و اجتماعی فضاهای سینمایی بر اساس نظریات والتر بنیامین" [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 391-407]
 • کریمی، سروه تحلیل و بررسی مؤلفه های مؤثر بر ادراک نماهای شهری از منظر پدیدارشناسی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 344-360]
 • کریمی، عابد تطبیق محتوایی و بصری ساقی نامۀ باقر خرده با ساقی نامه ها و نگارگری صفوی. [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 376-393]
 • کریمی، محمد صادق بازشناخت ابعاد عینی و ذهنی زیبایی‌شناسی معماری اسلامی در دوران معاصر [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 245-262]
 • کریمی، نازنین تحلیل عناصر معماری مسجد امام اصفهان بر پایه نظریه نشانه‌شناسی امبرتو اکو [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 336-352]
 • کریمیان بستانی، مریم بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 318-337]
 • کریمی نیا، شهاب روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 135-152]
 • کریمی نیا، مرتضی عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 279-296]
 • کسمایی، الهه فرهنگ سازی تلویزیونی با تاکید بر جایگاه هنر برای کودکان و نوجوانان، مورد شناسی شبکه بهارستان تاجیکستان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 353-366]
 • کشتگر قاسمی، ریحانه مقایسه تطبیقی تزیینات معماری مسجد جامع کبود ایروان با مسجد جامع کبود تبریز به مثابه راهبرد فرهنگی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 204-221]
 • کشمیری، هادی سنجش مؤلفه های معمارانه بلندمرتبه سازی با تأکید بر هنر معماری ایران، نمونه موردی شهر شیراز [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 105-120]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تاکید بر سیاست های متولیان فرهنگ و هنر جامعه کنونی ایران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 220-233]
 • کفشچیان مقدم، اصغر پژوهشی تطبیقی پیرامون مولفه‌های روانشناختی آثار هنرمندان نقاش نیکزاد نجومی و علی اکبر صادقی (مورد پژوهش: 5 اثر از جدیدترین نمایشگاه هنرمندان) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 209-230]
 • کلانتری خلیل آباد، حسین بازشناسی هویت خانه‌های سنتی ایرانی با تکیه بر عناصر کالبدی، اجتماعی و فرهنگی هویت ساز [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 74-91]
 • کلدی، علیرضا تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در تولید مصنوعات صنایع دستی، مورد مطالعه دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 369-393]
 • کلهر، محمد بازشناسی روح معماری ایرانی بر اساس گونه شناسی رفتاری ایرانیان عصر ناصری از نگاه سفرنامه نویسان خارجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمال الدینی، عباس تحولات تاریخی وهنری شهر بم در دوره پهلوی (با تاکید بر مدرسه احویه و خانه سروش زابلستانی) [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 560-579]
 • کهندل، کیهان بررسی مؤلفه ها و عناصر رئالیسم جادویی در رساله قشیریه و ترتیب السلوک و انعکاس آن در فرهنگ و هنر ایران قرن پنجم [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 497-516]
 • کهنی، علی بررسی نقش فناوری در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق: مطالعه موردی فرش دستبافت ایرانی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 115-128]
 • کوپا، فاطمه تحلیل ساختاری زمان در نگارگری رمان و روایت ( مطالعه موردی: رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از نادر ابراهیمی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوچی، امیر جایگاه مدارس در کیفیت آموزش ولایت قهستان (از سلجوقی تا صفویه) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 222-253]
 • کوشان، ایوب مفاهیم غنایی منظومه مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی با تاکید بر جلوه های مادی معشوق در تطبیق با لیلی و مجنون مصور خمسه نظامی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 430-446]
 • کیالاشکی، نعیمه بررسی عنصر شخصیت در داستانهای براهنی با نگارگری دوره صفوی براساس دیدگاه رواشناختی کارل گوستاو یونگ. [دوره 19، شماره 46، 1401]
 • کیانی، فاطمه مفهوم شناسی تطبیقی نمادها در نگارۀ خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان دیدار حضرت مریم(س) و روح القدس(ع) از دفتر سوم مثنوی معنوی [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 49-62]
 • کیانی، مژده پایگاه اقتصادی - اجتماعی و احساس هویت محله در شهرهای جدید (مورد مطالعه شهر جدید بهارستان) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 394-405]
 • کیایی درونکلا، سیما رویکرد شناختی به چند معنایی دل در اصطلاحات و ضربالمثل های فارسی در تطبیق با صاحبدلان در نگارگری ایرانی [دوره 19، شماره 46، 1401]
 • کیخا، نرجس تطبیق تصویر استعاره‌ای زنان در اشعار دو بانو (فروغ فرخزاد و جمانه حداد) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 121-140]
 • کیخای فرزانه، احمد رضا جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 296-319]
 • کیخای فرزانه، احمدرضا جلوه های نمادین طبیعت در شعر و نگارگری قرون چهارم و هفتم هجری ( با تاکید بر اشعار منوچهری دامغانی و غزلیات شمس) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 159-179]
 • کیخای فرزانه، احمدرضا مقایسه دیدگاه سنایی و مولوی درباره زن [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 7-27]
 • کیخای فرزانه، احمدرضا شخصیت پردازی در حکایت های الهی نامه عطار نیشابوری [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 350-365]

گ

 • گرامی، سمیه نسبت معنا و شکل تطابق اندیشۀ معماری مسجد و فرم‌شناسی نماز [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 77-88]
 • گراوند، علی شناخت نحوه شکل گیری ساختارروایت در منظومه مصور گل و نوروز خواجوی کرمانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 165-178]
 • گرجی، محمدباقر برند سازی گردشگری فرهنگی با تاکید بر بازاریابی تجربی (نمونه مورد مطالعه: شهر نیشابور) [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 300-327]
 • گرجی اذندریانی، علی اکبر نقش صلح در تثبیت و تقویت کرامت و هویت بشری و انعکاس آن در نقاشی های دوران انقلاب مشروطه [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 174-190]
 • گل افشان یوسفی، الناز تبیین مدل گردشگری ایرانی اسلامی عامل رونق اقتصادی و فرهنگی کشور [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 388-401]
 • گلجان، مهدی تجلی بصری حوادث سیاسی و اجتماعی قرون دوم تا چهارم هجری بر بناهای تاریخی ( از نظرگاه سفرنامه های ابن فضلان و ابن بطوطه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 7-25]
 • گلدی گلشاهی، طواق محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی با درباریان در تاریخ مصور بیهقی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 245-263]
 • گلستان، آمنه تحوّلات ساختاری خطّ نستعلیق با ورود صنعت چاپ سنگی در دوره قاجار (با تأکید بر دو اثر شاخص از محمدرضا کلهر و محمدحسین شیرازی) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 26-48]
 • گلشاهی، طواق گلدی اسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش های طنز معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 406-425]
 • گودرزپروری، پرناز تحلیل نماد پرنده در سکه های دوره ایلخانی از منظر گفتمان مذهب بر اساس الگوی اروین پانوفسکی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 43-59]
 • گودرزپروری، پرناز تحلیل مقایسه‌ای پیکره‌ی مسجد شیخ لطف‌اللّه در اصفهان با مسجد سلطان احمد در استانبول (برمبنای رویکرد کالبد محور) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 155-168]
 • گودرزی، مصطفی بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 7-20]
 • گودرزی، مصطفی تحلیل علل شکل گیری ضدتبلیغ در رسانه های دیداری (مطالعه موردی: تبلیغات فرهنگی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 427-441]
 • گودرزی، مصطفی نقد تکوینی پردۀ نقاشی «هجران شمارۀ یک» اثری از حبیب الله صادقی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 530-545]

ل

 • لاری، مریم خوانش بینامتنی و تقابل‌های دوتایی درنقاشی دیواری قصر سردار ماکویی (سفره ایرانی و فرنگی) [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 41-54]
 • لاری، مریم بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 75-86]
 • لاری پور، نگین تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 70-97]
 • لاری پور، نگین تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 115-143]
 • لطیفی، محمد الگوی معماری اسلامی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 327-342]
 • لولوئی، کیوان نقش حضرت خدیجه (س) در تبیین انفاق در صدر اسلام و انعکاس آن در عملکرد بانوان ابنیه ساز صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 234-251]
 • لولوئی، کیوان حضور امام رضا و گسترش تحولات تشیع در خراسان بزرگ و انعکاس آن در آثار تاریخی وقف شده آستان قدس رضوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 109-124]

م

 • مؤمنی مهموئی، حسین تحلیل کتاب فارسی پایه هفتم در مقایسه با کتاب هنر از نظر قابلیت ها و مهارت های ارتباطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماجدی، حمید سیاست‌های فرهنگی – هویتی پروژه‌های معماری با تأکید بر شهرک اکباتان تهران [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 37-47]
 • ماجدی، حمید مفهوم شناسی جمال و جلال در معماری اسلامی از دو دیدگاه ادراک و تجلی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 211-229]
 • ماجدی، حمید ارائه راهبردهای بهینه جهت مقابله با پیامدهای زیست محیطی آینده در معماری ساحلی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 418-439]
 • ماشینچی، علی اصغر تصویرالگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آرا فلاسفه معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 57-70]
 • ماشینچی، علی اصغر تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 234-248]
 • مافی، مصطفی تحلیل عملکرد مصرف انرژی مجتمع تجاری الماس شرق بر مبنای مناسب ترین نوع شیشه اتریوم و رنگ آبی لاجوردی با نماد معماری اسلامی‎ [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 442-457]
 • مافی، مصطفی کاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه در ساختمان های بلندمرتبه مسکونی در تطبیق با نورگیر های بناهای سنتی شهر شیراز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 394-408]
 • متفکرآزاد، مریم زیبایی شناسی نسخه چاپ سنگی «روضه المجاهدین /مختارنامه» کتابخانه تبریز [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 54-73]
 • متین، مهرداد سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 110-128]
 • متین، مهرداد تدوین چارچوبی جهت ارتقای تعاملات اجتماعی در معماری شهرک های صنعتی نواحی روستایی استان تهران [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 440-450]
 • مثنوی پور، مجتبی جلوه‌های اجتماعی و فرهنگی جشن‌های «مهرگان» و «سده» در هنر و فرهنگ عامه‌ی کرمان [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 263-278]
 • مجتهدزاده، روح‌اله نگاهی به تحولات گفتمانی حوزه هنر اسلامی در سه مقطع زمانی [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 55-75]
 • مجتهدی، هاشم تحلیل ویژگی‌های بصری و معنایی هنر در دوره عباسیان (با تاکید بر هنرهای معماری، نقاشی و منسوجات) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 343-359]
 • مجوزی، احمد تاثیر استفاده از استعاره و تزیینات در پوسترهای آموزشی در افزایش میزان یادگیری و تثبیت زبان خارجی در حافظه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 260-280]
 • مجیدی، مریم تبیین مدل گردشگری ایرانی اسلامی عامل رونق اقتصادی و فرهنگی کشور [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 388-401]
 • مجیدی، مهسا ارزش‌ها و گرایش‌های فلسفه‌ی اسلامی بر معماری مسکونی صفوی (مطالعه موردی: خانه های جلفای نو صفوی) [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 279-297]
 • محبی گرمی، هومن تبیین نشانه شناسی و راهکارهای نظریه معناشناسی فردینان دوسوسور در خانه های تاریخی دوره قاجار در شهرهای اردبیل ، تبریز و ارومیه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 406-416]
 • محبی گرمی، هومن سیر تاثیر گذاری نمادها، نشانه ها در تبیین معنای معماری در خانه های تاریخی دوره قاجارنمونه موردی شهرهای اردبیل ، تبریز ، ارومیه [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 517-529]
 • محسنی، علی رابطه مذهب و زیبایی شناسی از دیدگاه توماس اکویناس در قرون وسطی اروپا و انعکاس ان در اثار معماری ایتالیایی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 480-496]
 • محسنی، مرتضی مقایسه‌ی کاربرد رنگ در ابیات و عناصر بصری نگارگری در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 129-153]
 • محمدزاده، سودابه تاثیر خصوصیات فرهنگی بر چگونگی استقرار مطبخ در خانه های قاجاری خرم آباد و اردبیل [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 445-461]
 • محمدزاده، سودابه بازتاب جنسیت و سبک زندگی در خانه های دوره قاجار اردبیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدزاده، سوگند تأثیر آیین میترائیسم در نقش مایه های ماهی درهم فرش صفوی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 268-282]
 • محمدزاده، مهدی مطالعه تطبیقی روایت شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و نگارگری تیموری [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 45-56]
 • محمدزاده، مهدی مطالعه‌ی ارتباط «اساطیر ترکی- مغولی و شمنیسم» با «اسب سفیدِ» نگاره‌های شاهنامه-ی بزرگ ایلخانی (با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، احمد مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی رئالیسم و بازتاب آن در چند تابلو از «گوستاو کوربه» [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 141-165]
 • محمدی، اصغر نظام نمادین یاوردهی در فرهنگ روستاهای استان گیلان با تاکید بر موزه میراث روستایی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 336-356]
 • محمدی بدر، نرگس تحلیل ساختاری زمان در نگارگری رمان و روایت ( مطالعه موردی: رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از نادر ابراهیمی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی نیا، مهدی تاثیر استفاده از استعاره و تزیینات در پوسترهای آموزشی در افزایش میزان یادگیری و تثبیت زبان خارجی در حافظه [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 260-280]
 • محمود آبادی، سید اصغر حضور امام رضا و گسترش تحولات تشیع در خراسان بزرگ و انعکاس آن در آثار تاریخی وقف شده آستان قدس رضوی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 109-124]
 • محمودزاده، حمیده نقد تکوینی پردۀ نقاشی «هجران شمارۀ یک» اثری از حبیب الله صادقی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 530-545]
 • محمودی، اکرم فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 144-171]
 • محمودی، خدیجه بازتاب ابعاد سیاسی جامعه در داستان های تمثیلی مرزبان نامه، پنجاتترا و کلیله و دمنه مصور چاپ سنگی موزه ملک [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 546-564]
 • محمودی، علیرضا سرمایه‌گذاری بخشِ خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی-هنری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز) [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 298-316]
 • محمودی، لیلا شخصیت شناسى برمبنای واکنش درمقابل عوامل استرس‌زا در شش داستان مجید قیصری (بر اساس تحلیل نمادهای فرهنگی، هنری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 360-376]
 • محمودی کهنه رودپشت، آزاده بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 462-476]
 • مختاباد امرئی، سید مصطفی زیبایی‌شناسی و خلاقیت در مکتب «پست مدرنیسم» با تأکید بر الگوی مونتاژ در هنر معاصر ایران [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 245-263]
 • مختاباد امرئی، سیدمصطفی ارائه راهبردهای بهینه جهت مقابله با پیامدهای زیست محیطی آینده در معماری ساحلی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 418-439]
 • مختاباد امرئی، سیدمصطفی تبیین تأثیرات اجتماعی تکنولوژی بر هنر اسلامی در عصر جدید بر اساس نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 143-154]
 • مختاباد امرئی، سیدمصطفی " موقعیت زیبایی شناختی و اجتماعی فضاهای سینمایی بر اساس نظریات والتر بنیامین" [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 391-407]
 • مختاباد امرئی، مصطفی پدیدارشناسی وجود به مثابه واقع گرایی در سینمای نئورئالیسم از منظر آندره بازن و فلسفه اگزیستانسیالیسم [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 657-668]
 • مداحی، مهدی خوانش نحوه تداوم و تغییر در پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی شیراز از (زندیه و قاجار) با استفاده از داده‌های کمی نرم‌افزار «Ucl Depth Map» [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 47-67]
 • مدرس زاده، عبدالرضا مضامین نمادین شاهنامه در آثار هنری مازندران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 1-28]
 • مدرس زاده، عبدالرضا تطبیق جاندارانگاری حیوانی و انسانی در اشعار فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 240-257]
 • مدرس زاده، عبدالرضا مضامین استعاره‌ها در منظومۀ سبیکة الذهب در تطبیق با آیات قرآن و انعکاس آن در مصداق هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 137-185]
 • مدرس زاده، عبدالرضا انعکاس‌ مضامین ‌ادبی ‌و مذهبی ‌اشعار ‌آقا صادق ‌هجری ‌تفرشی در ‌هنر ‌خوشنویسی‌ قاجاریه [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 264-281]
 • مدی، حسین تحلیل عملکرد مصرف انرژی مجتمع تجاری الماس شرق بر مبنای مناسب ترین نوع شیشه اتریوم و رنگ آبی لاجوردی با نماد معماری اسلامی‎ [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 442-457]
 • مدیری، بهمن زیبایی و آراستگی کلام خواجوی کرمانی در تطبیق با نگاره‌های نسخه مصور دیوانش. [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، ابراهیم بازشناخت ابعاد عینی و ذهنی زیبایی‌شناسی معماری اسلامی در دوران معاصر [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 245-262]
 • مرادی، سیاوش عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 279-296]
 • مرادی، گلاله " جلوه‌های ناتورالیسم و فابل در آثار منصور یاقوتی و عباس کاتوزیان" [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرتضی زاده طوری، زهره بازتاب سبک سمبولیسم اجتماعی سیاسی در شعر شاعران دهه چهل و تندیس ها و نمادهای خانه مشروطه تبریز [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 580-595]
 • مره یی، منصور تصویر سازی و تصویر آرایی فریب کاری در شاهنامه فردوسی و کلیله دمنه نصرالله منشی (مغول و تیموری) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 347-367]
 • مروج، الهه خوانش شخصیت زنان در شاهنامه عامیانه 948ه.ق/1540م مکتب تبریز 2 با روش پانفسکی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 408-427]
 • مسعودی، امید علی سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 1-23]
 • مسعودی، عباس تحلیل فلسفی- عرفانی فضامندی در شعر و نگارگری [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 281-304]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر مدل بازاریابی هوشمند در توسعه شرکت های سرمایه گذاری صنایع دستی کشور [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 7-20]
 • مشبکی اصفهانی، علیرضا ارائه راهبردهای بهینه جهت مقابله با پیامدهای زیست محیطی آینده در معماری ساحلی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 418-439]
 • مشفقی، آرش بازتاب رمانتیسم در شعر لنگرودی و انعکاس آن در نقاشی قاجار [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 48-60]
 • مشفقی، آرش شکاف مفاهیم و ارزش های اجتماعی در رمان آن مادران این دختران و نقاشی های معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشفقی، آرش تاثیر پذیری اسطوره ها و کهن الگو ها در رمان های بلقیس سلیمانی از شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 201-219]
 • مشفقی، آرش بررسی عنصر عاطفه در شعر سهراب سپهری در مقایسه با نگاره عشاق هفت پیکر نظامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشفقی، آرش جایگاه باستان گرایی و نمادهای اسطوره‌ای در برجسته سازی ( شعر و نگارگری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 118-134]
 • مشکوة مقدس، دل آرام تطبیق تقاضا از ممدوح در سبک خراسانی (منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی) با نگارگری سدۀ هشتم هجری [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 361-376]
 • مشهدی، علی تعیین پارامترها و شاخص های مساله محوری در فرایند طراحی معماری [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 283-298]
 • مطهرنیا، مهدی رابطه مذهب و زیبایی شناسی از دیدگاه توماس اکویناس در قرون وسطی اروپا و انعکاس ان در اثار معماری ایتالیایی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 480-496]
 • مطیع، مهدی بررسی روابط بینامتنی قرآن و خطبه 152 نهج البلاغه در حوزه اسماء و صفات الهی و انعکاس آن در کتیبه های مسجد کبود تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • مطیع، مهدی تحلیل و بررسی مقاله «قرآن و هنرهای اسلامی» اثر« ژان لویی میشون» از دیدگاه هرمنوتیک [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 310-322]
 • مظفر، فرهنگ فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 144-171]
 • مظفری خواه، زینب بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد [دوره 8، شماره 16، 1391، صفحه 7-20]
 • مظفری قادیکلائی، فاطمه تطبیق مزایا و کاربرد آتریم ها و سقف های مدور سنتی‌ با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز تجاری تهران [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 394-407]
 • مظفری قادیکلایی، فاطمه مروری بر سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز با رویکرد معماری پایدار [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 125-140]
 • مظهری، محمدابراهیم آموزش معماری مبتنی بر زندگی: رویکرد روایت محور در طراحی با روش سناریونویسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 187-204]
 • معتمدی، محمد راهکارهای مشارکتی در تدوین شاخص های بازآفرینی شهر بجنورد بارویکرد توسعه پایدار [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 20-36]
 • معماریان، غلامحسین رهیافتی گونه شناسانه از تحلیل فضایی و کالبدی خانه های بومی اردبیل [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 60-73]
 • معنوی راد، میترا ارتباطات بصری خط نستعلیق در نسخه مثنوی خواجوی کرمانی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 565-579]
 • معینی، مهدیه بررسی تاثیر زیبایی شناسی هندسی بر رفتار خرید بازدیدکنندگان مجتمع های تجاری مبتنی بر بازشناسی نقش تیپ های شخصیتی(نمونه موردی: مجتمع های تجاری چابهار) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 274-284]
 • معینی زاده، مهدیه جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 296-319]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 44-69]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید معیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تالار تابستان‌نشین خانه‌های قاجار یزد [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 93-111]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 187-214]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید بررسی اصول و معیارهای مسکن پلکس [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 196-210]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید بررسی اصول معماری مسکن بومی اقلیم گرم و خشک ایران با رویکرد تاثیرشکلی بنا در ارتقاء آسایش حرارتی استفاده‌کنندگان از بنا [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 21-39]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید اصول تطبیقی معماری پایدار بناهای مسکونی بومی در اقلیم‌های خشک ایران [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 223-233]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید تحلیل پارامترهای طراحی آتریوم (با تاکید بر تشابهات عملکردی با حیاط مرکزی فلات مرکزی ایران)، مطالعه موردی خانه های سنتی یزد [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 80-95]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 462-476]
 • مقتدر، بهرام تدوین چارچوبی جهت ارتقای تعاملات اجتماعی در معماری شهرک های صنعتی نواحی روستایی استان تهران [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 440-450]
 • ملاپور، جمشید بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 7-22]
 • ملک حسینی، عباس بررسی میزان انطباق‌ پذیری مدیریت شهری ایران با اصول حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کنگاور) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 164-189]
 • ملک حسینی، عباس بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک) [دوره 15، شماره 33، 1398، صفحه 190-219]
 • ملک حسینی، عباس عوامل پایداری هویتی مرکز شهر خرم آباد با تاکید بر قلعه فلک الافلاک [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 291-318]
 • ملی، مژده بررسی گونه‌شناسی و طبقه‌بندی ساختاری و مضمونی نقش مایۀ درخت در کاخ عمارت چهلستون اصفهان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 299-313]
 • منتخبی بخت ور، نرگس واکاوی گسست سوژه از دیدگاه ژاک لاکان در نمایشنامه فرادست / فرودست اثر سوزان لوری پارکز [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 442-454]
 • منتظر، بهناز بازتاب نقش پنج ضلعی منتظم در نقوش هندسی معماری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 15-40]
 • منصوری، بهروز هماهنگی تکنیک، مصالح و محیط زیست و کاربرد آن در زیبایی و عملکرد بناهای سنتی شهرهای کویری ایران [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 215-239]
 • منصوری، رضوانه اعتبارسنجی مدل مفهومی متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصوری، رضوانه تبیین مدل مفهومی براساس روش گراندد تئوری متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان، و اولویت بندی و وزن دهی زیرشاخص های آن در آثار فرهنگی معماری معاصر ایران [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 517-540]
 • منصوری، سیما فریب و رنگ برآمیزی از منظرهوّیّت پوشی و دگرچهری در شاهنامۀ فردوسی و ادیسۀ هومر( با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 617-639]
 • منصوری، سیما تطبیق بن مایه های اسطوره ای بینایی و دانایی در مصر و ایران با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 254-273]
 • منصوریان، حسین شاخصه های مرگ حماسی بر شاهنامه با تاکید بر صحنه های نبرد شاهنامه بایسنقری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 99-126]
 • منصوریان، حسین بازتاب قشربندی اجتماعی در عصر غزنویان و سلجوقیان (با تاکید بر اشعار سنایی غزنوی و هنرهای بصری دوران) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 274-300]
 • منصوریان، حسین بازتاب ابعاد سیاسی جامعه در داستان های تمثیلی مرزبان نامه، پنجاتترا و کلیله و دمنه مصور چاپ سنگی موزه ملک [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 546-564]
 • منصوریان، حسین شخصیت زن در سبک فکری نظامی بر اساس دیدگاه سیمون دوبووار (مطالعه موردی: خمسه نظامی طهماسبی) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 169-187]
 • منطقی فسایی، زهرا گلناز نیروی احساس در آثار هنری معلولین عکاس با تاکید بر فلسفه ی بدن بدون اندام ژیل دلوز (مطالعه ی موردی آثار پیت اکرت و احمد زولکارنیان) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 204-222]
 • مهدوی دامغانی، محمود نمودهای تشیع در قزوین با تاکید بر منابع تاریخی مصور [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 319-346]
 • مهدوی‌نژاد، محمدجواد الگوی معماری اسلامی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 327-342]
 • مهدی نژاد، سید جمال الدین انعطاف پذیری مسکن عشایر، عامل پایداری معماری کوچ (مطالعه موردی ایل قشقایی) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 72-90]
 • مهدی نیا، محمد هادی مولفه های طراحی بیوفیلیک بر حصول زیست پذیری با تاکید بر معماری اسلامی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 406-429]
 • مهر آفرین، رضا شواهد باستان‌شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان(ایلام تا ساسانی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 377-393]
 • مهرآفرین، رضا تحلیل، گونه‌‌‌شناسی و تاریخ‌‌گذاری گچ‌بُری‌‌های کاخ کوه‌‌خواجه [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 233-261]
 • مهرپویا، حسین تحلیل تطبیقی عوامل فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکل گیری معماری سکونت گاه های شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 18-37]
 • مهرنگار، منصور بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 99-114]
 • مهری نژاد خطبه سرا، فرخ شواهد باستان‌شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان(ایلام تا ساسانی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 377-393]
 • موحد، خسرو بازشناسی اصول سلسله مراتب مکانی در مساجد سنتی ایران و تحلیل آن با روش نحو فضا (مطالعه موردی: مساجد شهر شیراز) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 250-267]
 • موسوی، سید محسن ترویج سبک زندگی اجتماعی با استناد بر قرآن و سنت و با تاکید بر هنرهای تصویری در رسانه [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 180-195]
 • موسوی حاجی، سید رسول تحلیل، گونه‌‌‌شناسی و تاریخ‌‌گذاری گچ‌بُری‌‌های کاخ کوه‌‌خواجه [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 233-261]
 • موسوی حاجی، سید رسول شواهد باستان‌شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان(ایلام تا ساسانی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 377-393]
 • موسوی لر، اشرف السادات تعامل معنا و نقوش تصویری (نمونه موردی تابلوی روز و شب موریس اشر) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 102-117]
 • موسوی لر، اشرف السادات خوانش شخصیت زنان در شاهنامه عامیانه 948ه.ق/1540م مکتب تبریز 2 با روش پانفسکی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 408-427]
 • مولانایی، صلاح الدین معیارهای زیبایی شناسی سازه های معماری نوین در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر معماری بیونیک [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 76-87]
 • مولایی هشجین، نصرالله ساختارهای زیبایی شناختی موثر سازنده محیطی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 196-210]
 • مومنی مهموئی، حسین طراحی الگوی ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی با محوریت تصویرسازی کتاب ها مطابق با معیارهای هنر اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مونسی سرخه، مریم عوامل فرهنگی مؤثر بر دگرگونی نقشمایه‏های انسانی در پارچه‏های دوره‌های صفوی و اول قاجار [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 21-41]
 • میربخش، میترا وضعیت اصل و نسب زنان ایرانی دربار ساسانی براساس منابع مکتوب و مصور تاریخی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 314-332]
 • میر بلوچ زهی، عرفان تبیین حقوق عناصر زیست محیطی و انعکاس آن در تصاویر طبیعت شاهنامه شاه طهماسبی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 596-615]
 • میرحسینی، فهمیه جایگاه علم مهندسی سیالات در بلندترین گنبد آجری جهان(گنبد سلطانیه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، علی (پدرام) تحلیل ساختاری زمان در نگارگری رمان و روایت ( مطالعه موردی: رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از نادر ابراهیمی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی باغابری، عالیه واکاوی گسست سوژه از دیدگاه ژاک لاکان در نمایشنامه فرادست / فرودست اثر سوزان لوری پارکز [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 442-454]
 • میرشاهزاده، شروین تبیین و ارزیابی چگونگی بازتاب شاخص‏ های هویت‏ بخش معماری تیموری در بناهای معاصر سه کشور شرق خراسان بزرگ، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 222-241]
 • میرشاهزاده‌، شروین بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]
 • میر فتاح، سید علی اصغر عناصر پایدار معماری در بناهای دوره ال بویه با تاکید بر زیبایی شناسی نقوش [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 57-75]
 • میرکمالی، الهام تحلیل علل شکل گیری ضدتبلیغ در رسانه های دیداری (مطالعه موردی: تبلیغات فرهنگی) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 427-441]
 • میرکمالی، کبری بررسی رتوریک و زیباشناسی آوایی در غزلی از مولانا و انعکاس آن در قالی صفوی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 368-395]
 • میری، ثمر تطبیق شخصیت پردازی در رمان و نقاشی سنتی معاصر ایران ( با تاکید بر آثار بیژن نجدی و محمد باقر آقا میری) [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 451-470]
 • میری، غلامرضا بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 318-337]

ن

 • نادری رمضان آباد، امین ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه‌ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 317-335]
 • ناصری، فاطمه تاثیر نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 580-597]
 • ناصری، فرناز باز آفرینی محلات شهر زنجان در تطبیق با شاخصه های شهر ایرانی اسلامی (نمونه موردی محلات حسینیه و نایب آقا) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 333-349]
 • ناصری، محسن خیمه‌ها و سراپرده‌های تیموری به روایت ظفرنامۀ یزدی و سفرنامۀ کلاویخو [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 1-27]
 • ناصری، ندا گونه‌شناسی کالبدی درب و پنجره‌های بناهای تاریخی بندر بوشهر و تزئینات به‌کاررفته در آن‌ها [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 153-174]
 • ناظری، افسانه تحلیل مضمون عاشقانه چند نگاره از رضا عباسی با تأکید بر اثر « بانوی خیال پرداز» بر مبنای آرای صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 29، 1397، صفحه 59-89]
 • ناظمی اشنی، محمدحسین بررسی فقهی- حقوقی مسولیت مدنی دولت در جهت معاش مردم؛ نگاهی بر انعکاس ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیگی معاصر [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 205-226]
 • نامداری، محمد رضا تعیین پارامترها و شاخص های مساله محوری در فرایند طراحی معماری [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 283-298]
 • نامور مطلق، بهمن نقد تکوینی پردۀ نقاشی «هجران شمارۀ یک» اثری از حبیب الله صادقی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 530-545]
 • نامور مطلق، بهمن واکاوی شاخصه های خوانش لوگو به مثابه ی پیرامتن در ادراک بصری خطوط هوایی ایران [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 361-376]
 • نجار پور جباری، صمد تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • نجفی، آراز بررسی مسیر تکاملی گنبد در معماری ایرانی-اسلامی از منظر گونه شناسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 134-149]
 • نجفی، عیسی زیبایی از دیدگاه مولانا و انعکاس آن در محراب های زرین فام دوران ایلخانی [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 231-258]
 • ندرلو، مصطفی بررسی نکات اشتراک و افتراق دو نگاره به قلم سلطان محمد و صادقی بیک افشار در دوره صفویه [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 127-146]
 • نریمانی، سوسن بررسی اندیشه مذهبی در فیلم های دینی سینمای برگمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • نزهت، بهمن انعکاس مفاهیم بی عدالتی و فلاکت جامعه روستایی در ادبیات نوین ترکیه و ایران ( با تاکید بر داستان های محمود دولت آبادی و اورهان کمال) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 118-130]
 • نشریه، مدیر عناصر بصری رویدادهای زندگی پیامبر اسلام (ص) در نگاره‌های جامع التواریخ [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 37-52]
 • نصرتی، مهدی شخصیت پردازی در حکایت های الهی نامه عطار نیشابوری [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 350-365]
 • نصری، امیر زیبایی در قالب معیارهای کمی در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات اومبرتو اکو [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 313-326]
 • نصیرزاده، کیمیا از آرامگاه تا تختگاه: مجموعه آرامگاهی نقش رستم و تخت جمشید در منظر پارسه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 417-431]
 • نصیری خلیلی، علی اکبر زمینه ها و عوامل حاکمیت قانون در توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 377-388]
 • نظربلند، نازیلا کاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه در ساختمان های بلندمرتبه مسکونی در تطبیق با نورگیر های بناهای سنتی شهر شیراز [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 394-408]
 • نظری، جلیل سیمای هنری معشوق در غزل معاصر شاعران ایرانی [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 389-410]
 • نظری، جلیل " نقش‌پذیری زنان در شعر معاصر در مقایسه با زنان معمار و هنرمند دوره‌های تیموری و صفوی" [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریانی، عبدالناصر انعکاس مفاهیم بی عدالتی و فلاکت جامعه روستایی در ادبیات نوین ترکیه و ایران ( با تاکید بر داستان های محمود دولت آبادی و اورهان کمال) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 118-130]
 • نظریانی، عبدالناصر بازتاب اغراق در اشعار حمله حیدری با تاکید بر تصاویر داستان حماسی حضرت قاسم (ع) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 366-384]
 • نظریانی، عبدالناصر " جلوه‌های ناتورالیسم و فابل در آثار منصور یاقوتی و عباس کاتوزیان" [(مقالات آماده انتشار)]
 • نعامی، عبدالله مدل بازاریابی هوشمند در توسعه شرکت های سرمایه گذاری صنایع دستی کشور [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 7-20]
 • نعمانی، ضیاءالدین چگونگی تأثیر پذیری تزیینات معماری اسلامی ایران از مفاهیم تشبیه و تنزیه در قرون سوم و چهارم [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 428-444]
 • نعمتی زاده، سینا پژوهشی در بررسی مولفه های موثر بر فرصت های کارآفرینی از دیدگاه کار آفرینان برتر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 150-173]
 • نفیسی، غلام عباس تاثیر مضامین غزلیات حافظ بر استعاره های تصویری اشعار هوشنگ ابتهاج (با تاکید بر نسخه مصور حافظ مرکز بین المللی میکرو فیلم نور) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 409-426]
 • نوبهار، جواد تطبیق ساختار بصری آثار نقاشان مکتب هرات (میر خلیل مصور و مولانا علی) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 205-232]
 • نودهی، کبری اسماء الحسنی در آثار طنز محمد خرمشاهی و انعکاس آن در نمایش های طنز معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 406-425]
 • نورا، علیرضا نقش مساجد و مدارس مذهبی در بنیادگرایی مردم پاکستان [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 190-223]
 • نورائی، محسن ترویج سبک زندگی اجتماعی با استناد بر قرآن و سنت و با تاکید بر هنرهای تصویری در رسانه [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 180-195]
 • نورانیان، رضا تصویرآرایی پیامبر (ص) و امامان شیعی (ع) در نسخه‌ی خطی حبیب‌السیر با محوریت بحارالانوار [دوره 16، شماره 37، 1399، صفحه 336-355]
 • نوروز، مهدی توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 301-326]
 • نوروز، مهدی تاثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی در مضامین مصور عاشقانه و عارفانه، بر اساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 39-56]
 • نوروزی، حسن بازتاب اغراق در اشعار حمله حیدری با تاکید بر تصاویر داستان حماسی حضرت قاسم (ع) [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 366-384]
 • نوروزی، فائزه تحلیل شمایل‌شناسانه‌ الواح مصور افتتاحیه در نُسَخ شاهنامه 733 و 741 ه.ق آل‌اینجو [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 32-56]
 • نوری، اکرم نقش فرشته درکاشیکاری قاجاری صحن آزادی حرم مطهر امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]
 • نوری مجیری، مهرداد نقوش اساطیری- مذهبی مهرها و اثر مهرهای استوانه ای در ایلام باستان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 402-417]
 • نوری نژاد، سمیه تبیین نظام تولید منسوجات صفوی ( پیشه وران، صنعتگران، نهادهای تولید) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 432-450]
 • نویدی نژاد، کاوه معرفی و طبقه‌بندی مضامین رایج در آرایه‌های معماری دوره قاجار، با تاکید بر شناسایی آن ها در نقاشی‌های دیواری و حجاری های نقشپردازانه قلعه چالشتر [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 95-118]
 • نیرومند پسند، فاطمه نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنراسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیستانی، جواد فرش به مثابه نماد؛ بررسی شکل مصرف فرش دستباف در اروپا از سده های میانه تا قرن 18 میلادی(12 هـ.ق) [دوره 14، شماره 32، 1397، صفحه 74-96]
 • نیکان پور، اکبر بررسی نکات اشتراک و افتراق دو نگاره به قلم سلطان محمد و صادقی بیک افشار در دوره صفویه [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 127-146]
 • نیکخواه بهنمیری، سمیرا اندرزهای اخلاقی و اجتماعی در نگاره های نسخه مصور قابوس نامه [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 385-405]
 • نیکنام، تینا هنجارگریزی معنایی اصل بنیادین ارتباطات زیبایی شناسی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا با هنر معاصر بر اساس نظریه لیچ [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 616-635]
 • نیک نام اصل، سیده آذین بررسی نظام ساخت تکاملی و رهیافت های محاسباتی در معماری سنتی و مدرن [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 636-656]
 • نیکوئی، مژگان تطبیق مفهومی نماد ماهی در اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و کاربرد آن در آثار هنری [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 259-278]

و

 • واثق عباسی، زهیر تحلیل، گونه‌‌‌شناسی و تاریخ‌‌گذاری گچ‌بُری‌‌های کاخ کوه‌‌خواجه [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 233-261]
 • واعظی، سید حسین نقش دین، هنر و ادبیات در تفسیر و تثبیت حقوق شهروندی با تاکید بر اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 360-371]
 • وثیق، بهزاد آموزش معماری مبتنی بر زندگی: رویکرد روایت محور در طراحی با روش سناریونویسی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 187-204]
 • وزیری، شهرام شخصیت شناسى برمبنای واکنش درمقابل عوامل استرس‌زا در شش داستان مجید قیصری (بر اساس تحلیل نمادهای فرهنگی، هنری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 360-376]
 • وطن پرست، مهدی راهکارهای مشارکتی در تدوین شاخص های بازآفرینی شهر بجنورد بارویکرد توسعه پایدار [دوره 16، شماره 38، 1399، صفحه 20-36]
 • وفائی، عباسعلی تطبیق اوج و حضیض انسان در قرآن و مثنوی و انعکاس آن در نگارگری صفوی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 137-159]
 • وفامهر، محسن مولفه های طراحی بیوفیلیک بر حصول زیست پذیری با تاکید بر معماری اسلامی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 406-429]
 • وکیلی، هادی اشاعه هنر اسلامی و عرفانی در آثار، آراء و معماری بقعه مبارکه بانو امین، در قالب هنر گرافیک و پوسترهای گرافیکی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 426-441]
 • ولوی، سیمین بررسی اسلوب های بلاغی در شعر پایداری مصطفی وهبی التل در تطبیق با مفاهیم و تشبیهات مقاومت در پوسترهای مدافعان حرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • ولیان، لیلا اتحاد دین و سیاست از نظرگاه روضۀ العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی) [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 7-28]
 • ولیعهدی، متینه السادات بررسی روند نمادگرایی عناصر معماری، در نگاره "خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد" از منظر نشانه شناسی پیرس [دوره 13، شماره 26، 1396، صفحه 1-24]
 • وندشعاری، علی بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی(نواحی مرکزی ایران) [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 76-94]

ه

 • هادی لو، رضا قابلیت مضمون و فرم در غزل های حسین منزوی در تطبیق با مضامین مشابه در نگاره های خمسه نظامی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 455-469]
 • هاشمى اصفهانى، ماندانا شخصیت شناسى برمبنای واکنش درمقابل عوامل استرس‌زا در شش داستان مجید قیصری (بر اساس تحلیل نمادهای فرهنگی، هنری) [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 360-376]
 • هاشمی، سید احمد تصویرالگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آرا فلاسفه معاصر [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 57-70]
 • هاشمی، سید احمد تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 234-248]
 • هاشمی، سید یوسف تحلیلی بر نقش و جایگاه مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی بافت های فرسوده (مورد پژوهی: لات محله شهر رامسر) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 598-616]
 • هاشمی اصفهانی، ماندانا تاثیر عناصر زیبایی شناسی و تحولات تاریخی خوارزمشاهیان بر ابعاد ادبی نفثه المصدور زیدی نسوی و سفالینه های این دوره [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 26-42]
 • هاشمیان شهری، اعظم السادات تصویرسازی حماسی و ملی گرایانه در اشعار اخوان ثالث با رویکرد نشانه شناسی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 471-489]
 • هاشمی نژاد، سید محمد حسین کهن الگوی سایه در بوستان سعدی: با تاکید بر نسخه مصور بوستان سعدی محفوظ در موزه چستربیتی لندن [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 470-489]
 • هرمزانی، لیلا فریب و رنگ برآمیزی از منظرهوّیّت پوشی و دگرچهری در شاهنامۀ فردوسی و ادیسۀ هومر( با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 617-639]
 • هروی، جواد وضعیت اصل و نسب زنان ایرانی دربار ساسانی براساس منابع مکتوب و مصور تاریخی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 314-332]
 • همایون سپهر، محمد شخصیت پردازی و نماد شناسی ادبیات داستانی معاصر فارسی با تاکید بر داستان جای خالی سلوچ [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 112-125]
 • هوشیار، مهران تحوّلات ساختاری خطّ نستعلیق با ورود صنعت چاپ سنگی در دوره قاجار (با تأکید بر دو اثر شاخص از محمدرضا کلهر و محمدحسین شیرازی) [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 26-48]

ی

 • یازرلو، هانیه بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم [دوره 15، شماره 36، 1398، صفحه 318-337]
 • یاناکونه، جولیانا الگوی معماری اسلامی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 327-342]
 • یانس، ندا انعکاس تفکرات و زیبایی شناسی فمینیستی در خلق آثار هنری و ادبی [دوره 15، شماره 35، 1398، صفحه 262-290]
 • یزدان پناه، حسن معرفی و طبقه‌بندی مضامین رایج در آرایه‌های معماری دوره قاجار، با تاکید بر شناسایی آن ها در نقاشی‌های دیواری و حجاری های نقشپردازانه قلعه چالشتر [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 95-118]
 • یزدی، کاظم مؤلفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی مسکن جدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • یزدی، کاظم مولفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی معماری نوین مبنی بر رویکرد طبیعت گرایانه( نمونه موردی میدان نقش جهان) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 221-233]
 • یزدی، یاسمن معیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تالار تابستان‌نشین خانه‌های قاجار یزد [دوره 15، شماره 34، 1398، صفحه 93-111]
 • یعقوب زاده، آزاده بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار [دوره 13، شماره 27، 1396، صفحه 75-100]
 • یعقوبی سنقرچی، معصومه واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • یغوب زاده، آراده بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی(نواحی مرکزی ایران) [دوره 14، شماره 30، 1397، صفحه 76-94]
 • یلفانی، رامین تجلی بصری حوادث سیاسی و اجتماعی قرون دوم تا چهارم هجری بر بناهای تاریخی ( از نظرگاه سفرنامه های ابن فضلان و ابن بطوطه) [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 7-25]
 • یوزباشی، عطیه شناسایی هنرهای تجسمی و تصویری مؤثر بر دیوارنگاره‌های بناهای مذهبی عصر قاجار (مطالعه موردی: تکیه معاون‌الملک کرمانشاه) [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 490-516]
 • یوزباشی، عطیه مقایسه تطبیقی تزیینات معماری مسجد جامع کبود ایروان با مسجد جامع کبود تبریز به مثابه راهبرد فرهنگی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 204-221]
 • یوزباشی، مریم بررسی کارکردهای اجتماعی ارتباطات کلامی حدیقه سنایی در تطبیق با مثنوی مولوی مصور موجود در موزه آستان قدس رضوی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 489-504]
 • یوسف جمالی، محمدکریم بررسی و مقایسه شهرسازی اشکانی و ساسانی با رویکردی به مولفه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسف زاده، علی مولفه های طراحی بیوفیلیک بر حصول زیست پذیری با تاکید بر معماری اسلامی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 406-429]