نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی‌زاویه، سید سعید مقایسه سیمای جبرییل در معراج‌نامه‌های ابن‌سینا و میرحیدر در دو بعد فلسفی و تجسمی [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 7-20]

ب

 • بلانیان‌، ندا بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]

ح

 • حسینی، سید هاشم درآمدی بر گونه‌شناسی نقوش انسانی سفال‌های زرین فام سده‌های میانه اسلامی ری و کاشان [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]

خ

 • خاکزاد، افرا مقایسه سیمای جبرییل در معراج‌نامه‌های ابن‌سینا و میرحیدر در دو بعد فلسفی و تجسمی [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 7-20]

ر

 • روفه‌گر‌حق، رسول بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 83-93]

س

 • سلطان زاده‌، حسین بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]

ش

 • شیرخانی، سمانه درآمدی بر گونه‌شناسی نقوش انسانی سفال‌های زرین فام سده‌های میانه اسلامی ری و کاشان [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 67-82]

ص

 • صادق‌پوری، الهام بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 83-93]
 • صادقزاده، رضوان کارکرد هندسه و تعادل در شکل‌گیری آثار میرخلیل مصورت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 21-36]
 • صارمی‌، سید علی اکبر بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]
 • صفاپور، سیامک بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 83-93]

ع

 • عبدالکریمی، شهین عناصر بصری رویدادهای زندگی پیامبر اسلام (ص) در نگاره‌های جامع التواریخ [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 37-52]

م

 • میرشاهزاده‌، شروین بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی) [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 53-66]

ن

 • نشریه، مدیر عناصر بصری رویدادهای زندگی پیامبر اسلام (ص) در نگاره‌های جامع التواریخ [دوره 12، شماره 25، 1395، صفحه 37-52]