نمایه نویسندگان

ا

 • اعظم کثیری، آتوسا زبان نگاره‌ها (بیان استعاری و وجوه نشانه‌ای در لایه‌های معنایی دو نگاره) [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 23-44]
 • اکبری، فاطمه مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 87-98]

ب

 • باقرپور نجف آباد، سعیده بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 99-114]

پ

 • پرورش، مرضیه بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 75-86]

چ

 • چتربحر، حمیدرضا بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 7-22]
 • چرخی، رحیم مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 87-98]

ح

 • حسن پورنامی، جواد مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 87-98]

خ

 • خزایی، محمد بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 99-114]

ز

 • زارعی، محمد جایگاه و بررسی متون مذهبی و ادبیات عرفانی جامی در نگاره یوسف و زلیخا [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 57-74]

ش

 • شاملو، غلامرضا بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 7-22]
 • شایسته فر، مهناز جایگاه و بررسی متون مذهبی و ادبیات عرفانی جامی در نگاره یوسف و زلیخا [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 57-74]
 • شوال پور آرانی، سعید بررسی نقش فناوری در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق: مطالعه موردی فرش دستبافت ایرانی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 115-128]

ف

ق

 • قاسمی، ویدا مطالعه تطبیقی روایت شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و نگارگری تیموری [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 45-56]

ک

 • کهنی، علی بررسی نقش فناوری در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق: مطالعه موردی فرش دستبافت ایرانی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 115-128]

ل

 • لاری، مریم بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 75-86]

م

 • محمدزاده، مهدی مطالعه تطبیقی روایت شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و نگارگری تیموری [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 45-56]
 • ملاپور، جمشید بررسی تناسب اعداد گنگ در ساختارحروف خط ثلث [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 7-22]
 • مهرنگار، منصور بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی [دوره 11، شماره 23، 1394، صفحه 99-114]