بر اساس نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، مسعود [2] دانشیار، گروه روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
 • آهنی، لاله [1] دانشجوی دکتری هنرهای اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آدرس: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • آیوازیان، سیمون [1] استاد گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

 • حاتم، غلامعلی [2] دانشکده‌ی هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • حاصلی، پرویز [1] نویسنده همکار، عضو هیات علمی گروه هنر اسلامی- نگارگری دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران
 • حبیب، فرح [1] استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حجازی، معینه السادات [1] کارشناس ارشد هنراسلامی دانشگاه تربیت مدرس
 • حرمتی، حمیده [1] استادیار، دکترای زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آدرس: دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
 • حسن‌پور، مرتضی [1] دانشجوی دوره‌ی دکتری تخصصی معماری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.
 • حسن‌پور لمر، سعید [1] مسئول مکاتبات، دانشجوی دوره دکتری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حسن پورنامی، جواد [1] کارشناسی ارشد هنرهای سنتی، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • حسن‌قلی‌نژاد یاسوری، کبری [2] دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
 • حسنی، غلامرضا [1] گروه پژوهش‌هنر، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آبادکتول، ایران عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
 • حسنی، محمدرضا [1] دکتری پژوهش هنر، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • حسین‌زاده قشلاقی، سارا [1] کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس
 • حسینی، سید هاشم [1] دانشیار باستان شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
 • حسینی، سیده مریم [1] کارشناس ارشد معماری پایدار و طراحی شهری
 • حسینی، مهدی [1] استاد دانشگاه هنر تهران
 • حسینی، هاشم [1] عضو هیات علمی دانشگاه نیشابور، دانشیار باستان‌شناسی و هنر دوران اسلامی
 • حصاری، الهام [1] کارشناس ارشد معماری اننشگاه آزاد شیراز
 • حق جو، امیر [1] دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • حکمت، زینب [2] دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان
 • حیدری نوری، رضا [1] استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،ساوه
 • حیدری نوری، رضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

خ

د

ذ

ر

ز

 • زارع ابرقویی، احمد [1] دانشجوی دکتری فلسفه هنر، گروه فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
 • زارعی، محمد [1] کارشناسی ارشد هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس
 • زکریایی کرمانی، ایمان [1] استادیار دانشکده صنایع دستی-دانشگاه هنر اصفهان
 • زکریایی کرمانی، ایمان [1] عضو هیات علمی دانشگاه زابل- ایران، اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده صنایع دستی
 • زلفی، ستار [1] دانشجوی دکتری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

س

 • ساده، احسان [1] استادیار گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه
 • سالاری، مصطفی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران
 • سالاری، مصطفی [1] گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر زاهدان، ایران
 • سراوانی، فهیمه [1] عضو هیات علمی دانشگاه زابل
 • سعدوندی، مهدی [1] استادیار دانشگاه هنر اصفهان
 • سعیدی، زبیر [1] دانش آموختۀ دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، کارشناس ارشد پژوهش هنر
 • سلامت نیا، فریده [1] دانشجوی دکتری ادبیات فارسی،گروه ادبیات فارسی، واحدکاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان
 • سلامتیان، محمد [1] استادیارگروه زبان وادبیات عرب.واحدکاشان.دانشگاه آزاد اسلامی.کاشان.ایران.
 • سلطان زاده، حسین [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسئول.
 • سلطان زاده، حسین [1] دانشیار معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سلطان زاده، حسین [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • سلطان زاده‌، حسین [1] دانشیار گروه هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • سلطانی، امیر حسین [1] دانشجوی دکتری باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • سلیمانی، پروین [1] /دانشجو کارشناسی ارشد مرمت ابنیه تاریخی/ دانشگاه اصفهان
 • سهیلی، جمال الدین [1] دکتری معماری، استاد یار و عضو هیئت علمی، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • سهیلی، جمال الدّین [1] استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران
 • سودائی، بیتا [1] استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا، ورامین، تهران
 • سیدمیرزایی، سیدمحمد [2] استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران( نویسنده مسؤل)
 • سیستانی هنزافی، محمد علی [1] دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران

ش

ص

ض

ط

 • طالبی، طهماسب [1] استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بصیر، قزوین، ایران
 • طاهری، علیرضا [1] دانشیار دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • طوفان، سحر [1] عضو هیئت علمی، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • طولی، فاروق [1] دانشجوی دکتری، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

ظ

 • ظفرنوایی، خسرو [1] استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

ع

غ

 • غنی پور، احمد [1] دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه مازندران.

ف

 • فاریابی، یوسف [1] کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه زاهدان
 • فرخزاد، ملک محمد [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه
 • فرخزاد، ملک محمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
 • فرخزاد، ملک محمد [1] استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، گروه زبان و ادبیات فارسی، ساوه، ایران
 • فرخ فر، فرزانه [1] دکترای تخصصی و عضو هیات علمی دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور
 • فرهمند بروجنی، حمید [1] دکترای مرمت اشیا، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده مرمت
 • فرهمند بروجنی، حمید [1] دانشجو دکتری مرمت ابنیه تاریخی/ مربی دانشگاه هنر اصفهان
 • فلاحی، منیژه [1] استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، گروه زبان و ادبیات فارسی، ساوه، ایران
 • فنایی، زهرا [1] استادیار، گروه پژوهش هنر ٬دانشکده هنر٬ معماری و شهرسازی٬ واحد نجف آباد٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ نجف آباد٬ ایران
 • فیروزمندی، بهمن [1] دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران (نویسنده مسول)

ق

ک

 • کابلی، محمد هادی [1] استادیار، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران (نویسنده مسئول).
 • کاظم پور، زیبا [1] دکترای پژوهش هنر، مدرس دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان
 • کاکاوند قلعه نویی، فاطمه [1] دکترای تخصصی، استادیار، دکترای ادبیات فارسی ، عضو باشگاه نخبگان جوان، دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری –واحد یادگار امام،تهران، ایران
 • کریم زاده، صمد [1] ، دکتری تخصصی رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • کریمیان بستانی، مریم [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاداسلامی،واحدزاهدان، زاهدان،ایران
 • کریمی نیا، مرتضی [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد همدان
 • کشمیری، هادی [1] استادیار دانشکده هنر و معماری، گروه معماری ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • کلدی، علیرضا [1] Profeassor of Sociology of Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran. Tehran – IRAN
 • کلدی، علیرضا [1] استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • کهنی، علی [1] کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی (گرایش سیاست‌های تحقیق و توسعه)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
 • کوچی، امیر [1] دانشجوی دکترای الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مشهد ، مشهد.
 • کیانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد هنر ( گرایش صنایع دستی)
 • کیخا، نرجس [1] زبان و ادبیات فارسی،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • کیخای فرزانه، احمد رضا [1] دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.(نویسنده مسوول)

گ

ل

 • لاری، مریم [1] استادیار، عضو هیات علمی، گروه هنر، واحد اسلامشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
 • لاری، مریم [1] دکترای پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر
 • لاری پور، نگین [2] دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، مدیریت گروه پژوهش هنر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

م

ن

و

ه

ی

 • یازرلو، هانیه [1] دانشجوی دکترا، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ,دانشکده علوم انسانی , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان ،زاهدان،ایران
 • یانس، ندا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،تبریز،ایران
 • یزدان پناه، حسن [1] مربی، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
 • یزدی، یاسمن [1] دانشجوی دکتری گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یعقوب زاده، آزاده [1] دانشجوی دکتری هنرهای اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آدرس: دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
 • یغوب زاده، آراده [1] دانشجوی دکتری هنرهای اسلامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-