دوره و شماره: دوره 15، شماره 36، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. اتحاد دین و سیاست از نظرگاه روضۀ العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی)

صفحه 1-21

10.22034/ias.2020.200963.1021

شهروز جمالی؛ رضا صادقی شهپر؛ لیلا ولیان


3. شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی

صفحه 61-80

10.22034/ias.2020.103891

محمد حسن دوستی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رضا حیدری نوری


4. کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید

صفحه 81-100

10.22034/ias.2020.103892

امیر حسین سلطانی؛ بهمن فیروزمندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ هایده خمسه


9. نقش مساجد و مدارس مذهبی در بنیادگرایی مردم پاکستان

صفحه 221-245

10.22034/ias.2020.104194

علی اکبر امینی؛ سیداسدالله اطهری؛ علیرضا نورا


10. عوامل تاثیرگذار بر وضعیت آموزش در قهستان( از سلجوقی تا صفویه)

صفحه 222-253

10.22034/ias.2020.104211

امیر کوچی؛ محمود خواجه میرزا؛ اردشیر اسدبیگی


12. تطبیق مفهومی نماد ماهی در اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و کاربرد آن در آثار هنری

صفحه 222-285

10.22034/ias.2020.104408

مژگان نیکوئی؛ علیرضا قوجه‌زاده؛ معصومه خدادادی مهابادی؛ فاطمه کاکاوند قلعه نویی


13. عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی

صفحه 300-325

10.22034/ias.2020.104497

مرتضی کریمی نیا؛ شهروز جمالی؛ سیاوش مرادی


15. بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم

صفحه 345-369

10.22034/ias.2020.104530

غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی؛ هانیه یازرلو