دوره و شماره: دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1395