دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، فروردین 1391 

مقاله پژوهشی

1. بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد

صفحه 7-20

زینب مظفری خواه؛ مصطفی گودرزی


7. گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی

صفحه 89-100

حمید فرهمند بروجنی؛ پروین سلیمانی