دوره و شماره: دوره 17، شماره 39، پاییز 1399 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه دیدگاه سنایی و مولوی درباره زن

صفحه 7-27

10.22034/ias.2020.216993.1163

فرشته ارجمندی؛ احمدرضا کیخای فرزانه؛ مصطفی سالاری