دوره و شماره: دوره 17، شماره 40، اسفند 1399 
22. اندرزهای اخلاقی و اجتماعی در نگاره های نسخه مصور قابوس نامه

صفحه 385-405

10.22034/ias.2020.215818.1145

سمیرا نیکخواه بهنمیری؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد رضایی؛ یدالله شکری