دوره و شماره: دوره 19، شماره 45، خرداد 1401 
تحلیل فلسفی- عرفانی فضامندی در شعر و نگارگری

صفحه 281-304

10.22034/ias.2020.250670.1367

مجید رفعتی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ عباس مسعودی؛ مالک حسینی


تبیین نقش مسجد در انسجامِ ساختارِ کالبدی- فضایی محلّه

صفحه 305-325

10.22034/ias.2020.248506.1347

وحید سرافراز؛ رضا خیرالدین؛ مهران علی الحسابی