دوره و شماره: دوره 19، شماره 45، خرداد 1401 

مقاله پژوهشی

1. معماری سبز: هماهنگی و سازگاری با محیط زیست (نمونه موردی شهر رشت)

صفحه 7-25

10.22034/ias.2020.248710.1353

منیژه قلی زاده؛ معصومه حافظ رضازاده؛ محمود رضا انوری


8. تحلیل فلسفی- عرفانی فضامندی در شعر و نگارگری

10.22034/ias.2020.250670.1367

مجید رفعتی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ عباس مسعودی؛ مالک حسینی


27. واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه

10.22034/ias.2022.313809.1791

سواره امیرعشایری؛ لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده؛ فرح حبیب