دوره و شماره: دوره 19، شماره 45، خرداد 1401 
تبیین نقش مسجد در انسجامِ ساختارِ کالبدی- فضایی محلّه

صفحه 305-325

10.22034/ias.2020.248506.1347

وحید سرافراز؛ رضا خیرالدین؛ مهران علی الحسابی