دوره و شماره: دوره 18، شماره 42، تابستان 1400 
2. شواهد باستان‌شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان(ایلام تا ساسانی)

10.22034/ias.2020.234441.1263

فرخ مهری نژاد خطبه سرا؛ رضا مهر آفرین؛ سید رسول موسوی حاجی؛ محمد بهرام زاده


12. تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد

10.22034/ias.2020.234254.1260

بهاره ترکاشون؛ خسرو افضلیان؛ خسرو صحاف؛ عمید الاسلام ثقه الاسلامی