دوره و شماره: دوره 18، شماره 43، آذر 1400 
تجلی تمایلات سیاسی سلاطین مملوکی در نقوش پارچه

صفحه 94-108

10.22034/ias.2021.243735.1313

ربابه تقی زاده بروجنی؛ عباس بزرگمهر؛ زهرا اکبرزاده نیاکی